Mulig å utsette betaling av formuesskatt til 5 % rente

Regjeringen foreslår en midlertidig regel for 2016 og 2017 om betalingsutsettelse i to år. Ordningen gjelder eiere av underskuddsbedrifter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forslaget om betalingsutsettelse er initiert av Stortinget, og forslaget fra regjeringen er fremmet i Prop 2 L (2016/2017)

Bakgrunnen for forslaget var at mange virksomheter opplever en periode med manglende etterspørsel og bortfall av oppdrag, som vil føre til underskudd i regnskapene. Det er derfor ønskelig å gi en midlertidig likviditetshjelp til eiere av slike virksomheter, slik at eierne ikke trenger å ta ut kapital fra virksomhetene for å betale formuesskatten. 

Helt konkret er ordningen foreslått å omfatte personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat kalenderåret før inntektsåret. For konsern er det et tilleggsvilkår at også konsernregnskapet har negativt resultat for å få utsatt betaling av formuesskatt på aksjer i morselskapet. 

Både aksjonærer, deltakere i deltakerlignet selskap og eiere av enkeltpersonforetak foreslås omfattet av ordningen.

Det er inntatt som vilkår at formuesskatten det er snakk om minimum utgjør 30.000 kroner.

Departementet foreslår at renten i utsettelsesperioden settes til 5 pst.

Det legges opp til at forslaget skal behandles av Stortinget før 15. november, og i såpass god tid før forfall forskuddsskatt fjerde termin at berørte skattytere kan søke endring av forskuddsskatten.

Vi kommer tilbake med detaljer når forslaget er vedtatt, men vil oppfordre regnskapsførere som har kunder hvor utsettelse er relevant å orientere disse om muligheten. 

Les mer om forslaget i proposisjonen.