Når anvendes lineære avskrivninger skattemessig - uttalelser fra Skatteetaten

Skatt Midt-Norge har i forbindelse med kontroller av virksomheter som har krevd fradrag for lineære avskrivninger avdekket at det gjøres en del feil på dette området. I den forbindelse har de sendt ut informasjonsbrev om de reglene som gjelder her.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I brevene presiseres når det er adgang til å kreve lineære avskrivninger skattemessig. Brevene tar også for seg skattemessig behandling av påkostninger på leide lokaler.

Anvendelsesområdet for lineære avskrivninger

Fysiske driftsmidler og ervervet goodwill avskrives etter saldosystemet. Lineære avskrivninger er kun aktuelt for immaterielle eiendeler. Avskrivning av immaterielle eiendeler utenom forretningsverdi forutsetter at verdifallet er åpenbart. Hvorvidt dette er tilfellet vil bero på en konkret vurdering, og avskrivningen vil i så fall måtte settes til det verdifall en kan påvise for det enkelte år. Immaterielle eiendeler i form av tidsbegrensede rettigheter, avskrives lineært over rettighetens levetid. 

Vanlige feil som er avdekket ved kontrollene er at også fysiske eiendeler avskrives lineært. Typiske tilfeller er der utleier foretar påkostninger på utleide lokaler, og avskriver påkostningene lineært over avtalt leieperiode. Uavhengig av om utleier anser påkostningene verdiløse etter leieperiodens utløp, f eks fordi påkostningene gjelder spesielle tilpasninger for den aktuelle leietakeren, skal påkostningene aktiveres og avskrives etter saldoreglene. En annen feil er at det ikke skilles mellom påkostninger og vedlikehold, og at disse slås sammen og avskrives lineært. Det er kun påkostningene som skal avskrives og da etter saldoreglene, mens eventuelle vedlikeholdskostnader fradras direkte.

Leietaker påkoster leide lokaler

Dersom leietaker påkoster leide lokaler og leietaker ikke blir eier av påkostningene ved at de f eks kan tas med når leieforholdet opphører, skal kostnaden behandles som leiekostnad og fordeles jevnt over leieperioden. Er det sannsynlig at leieperioden forlenges, skal den forlengede leieperioden regnes med. Ved tidligere opphør enn forutsatt, kan hele kostnaden fradragsføres det siste året.

I de tilfeller leietaker blir eier av påkostninger på leide lokaler, skal påkostningene saldoavskrives hos leietaker på ordinær måte.

Blir utleier eier av leietakers påkostning, vil dette være en skattepliktig fordel for utleier. Inntektsføringen skal tidsmessig skje når påkostningen er foretatt av leietaker. I praksis godtas også inntektsføring over den resterende leieperioden. Skattepliktig fordel for utleier må vurderes konkret, og sammenfaller ikke nødvendigvis med leietakers kostnad. Utleier aktiverer den skattepliktige fordelen og avskriver over saldosystemet på ordinær måte.

Les de to brevene hvor du også finner aktuelle henvisninger til Lignings-ABC her:

Fradrag for lineære avskrivninger

Presisering - fradrag for lineære avskrivninger