Nye regler om fordelsbeskatning av yrkesbiler fra 1. januar 2016

Dagens regler om beskatning av yrkesbiler er i stor grad skjønnsmessige og har i praksis vært vanskelige å etterleve for skattytere. De nye reglene innebærer forenklinger på flere områder og skaper i større grad forutsigbarhet enn dagens regler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For det første stilles det klare krav til hvilke biler som omfattes av reglene. Det gjelder varebiler klasse 2 og lette lastebiler slik disse er definert i forskrift om engangsavgift. I tillegg stilles det krav om at det er «tjenstlig behov» (typisk håndverkere o.l.) for denne typen bil. Dette er et skjønnsmessig vilkår som i praksis kan være utfordrende å forholde seg til, men Finansdepartementet har gitt uttrykk for at vilkåret ikke skal tolkes strengt.

Er vilkårene ovenfor oppfylt kan man velge mellom to alternative metoder for å fastsette privat fordel:

  • Sjablongmodell hvor det tas utgangspunkt i sjablongmodellen for ordinære firmabiler, men hvor beregningsgrunnlaget (listepris som ny) reduseres med 50 %, men maksimalt kr 150 000
  • Individuell verdsettelsesmetode hvor verdsettelsen baseres på antall km privatkjøring multiplisert med én fastsatt sats (kr 3,40 for 2016). Velger man denne modellen, stilles det krav om elektronisk kjørebok. Modellen tillater all form for privatkjøring og er ikke begrenset til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted. Dette er en utvidelse i forhold til dagens individuelle verdsettelsesregel, som kun tillater kjøring mellom hjem og fast arbeidssted.

Privat fordel skal bare fastsettes dersom yrkesbilen faktisk benyttes privat. Dersom bilen aldri brukes til privatkjøring, herunder kjøring mellom hjem og arbeid (arbeidsreiser), skal det ikke beregnes noen skattepliktig privat fordel. Det må imidlertid kunne sannsynliggjøres at bilen ikke er benyttet til privatkjøring. 

De nye reglene innebærer også en klargjøring av hva som er å anse som skattefri sporadisk privat bruk av arbeidsgivers bil. Arbeidsgivers bil kan brukes privat inntil 10 dager i året, samlet maksimalt 1 000 km uten å utløse fordelsbeskatning.

Dagens regel om reduksjon til 75 % av bilens listepris som ny for firmabiler hvor yrkeskjøring utgjør over 40 000 km i året opprettholdes, men det innføres krav om elektronisk kjørebok for å dokumentere yrkeskjøringen.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 7
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 3
    Klokke Created with Sketch.