Nye verdsettingsrabatter i formuesskatten

Regjeringen foreslår å innføre 10 % verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler i 2017. I 2018 økes rabatten til 20 %.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Begrepet verdsettingsrabatt er antagelig et begrep vi må lære oss en gang for alle, i hvert fall så lenge formuesskatten består. Aksjer har hatt verdsettingsrabatt også tidligere, men ble opphevet i 2008. Tilsvarende har boliger hatt en verdsettingsrabatt. Selve begrepet har likevel ikke blitt benyttet i utstrakt grad. Nå er det nye tider, og det er arbeidet med formuesskatt på arbeidende kapital som gjør verdsettingsrabatter til noe allment å forholde seg til.

Bakgrunn

Det er skatteforliket fra høsten 2015 som nå materialiseres i nærmere konkrete effekter på grunnlaget for formuesskatt. Flertallet på Stortinget kom frem til følgende:

«Det innføres en verdsettingsrabatt på 20 pst. i formuesskatten innen 2018 for aksjer og driftsmidler. Tilsvarende reduksjon i verdsetting av tilordnet gjeld gjøres sjablongmessig»

Regjeringen foreslår å forskuttere noe av reduksjonen allerede i 2017, gjennom en reduksjon på 10 %.

Aksjer og andeler

Det er i utgangspunktet aksjer og driftsmidler som er ment omfattet av verdsettingsrabatten. For å sikre blant annet likebehandling mellom formuesgoder, foreslår Finansdepartementet at verdsettingsrabatten også skal omfatte aksjeandelen i verdipapirfond, grunnfondsbevis og andeler av formue i deltakerlignede selskaper.

Verdsettingsrabatten for aksjer beregnes av aksjens formuesverdi. For andeler i deltakerlignet selskap beregnes rabatten av deltakerens andel av selskapets skattemessige formuesverdi.

For å unngå dobbel rabatt for sekundærbolig og næringseiendom, som allerede har verdsettingsrabatt på 20 %, oppheves denne rabatten i ikke-børsnoterte selskaper. For å unngå økt formuesverdi i 2017, før hele rabatten er faset inn, opprettholdes en samlet rabatt på 20 % gjennom å verdsette sekundæreiendom og næringseiendom til 89 % i beregningen av selskapenes formuesskattegrunnlag og i tillegg 10 % rabatt på aksjene. Dette er verdt et regnestykke:

                Verdsettelse sekundærbolig i 2016: 1.000.000 * 80 % = 800.000

                Verdsettelse sekundærbolig i 2017: 1.000.000 * 89 % = 890.000
                Verdsettelse aksje i 2017: 890.000 * 90 % =                       801.000

Driftsmidler

Når det gjelder driftsmidler er det skattytere som eier enkeltpersonforetak som omfattes av verdsettingsrabatt på slike eiendeler. Dette er ment å omfatte eiendeler som hovedsakelig er anskaffet til, eller faktisk brukt i, skattyters inntektsgivende aktivitet.

Omløpsmidler som bankinnskudd, fordringer og varelager inkluderes ikke i dette.

Når en eiendel er ervervet både av private og virksomhetsmessige formål, skal hovedformålet legges til grunn med hensyn til skattemessig behandling. Denne praksisen kan også legges til grunn ved avgrensning av verdsettingsrabatten.

Det kan i noen tilfeller være utfordrende å avgjøre om en sekundærbolig er eid i eller utenfor næringsvirksomhet. Disse skal derfor få verdsettingsrabatt på 20 % på ordinær måte som i dag, og medregnes ikke i grunnlaget for driftsmidler.

Forskjellsbehandling mellom enkeltpersonforetak og selskaper

Finansdepartementet erkjenner at systemet med verdsettingsrabatt i aksjer og andeler er mer gunstig enn det enkeltpersonforetakene oppnår gjennom verdsettingsrabatten på driftsmidler.

Forskjellsbehandlingen oppstår gjennom at det i aksjeselskap gis rabatt også i omløpsmidler, i og med at det er den samlede formuesverdien verdsettingsrabatten skal beregnes av.

Også gjeldsfradraget reduseres

Med bakgrunn i skatteforliket foreslås det at også gjeld tilordnet aksjer, andeler mv og driftsmidler skal reduseres tilsvarende eiendelenes verdsettelsesrabatt. Departementet foreslår i tillegg at dette får tilsvarende konsekvens for sekundærbolig og næringseiendom, altså slik at forholdsmessig andel av gjeld skal reduseres tilsvarende verdsettelsesrabatten.

Reduksjonen i gjeldsfradrag skal gjennomføres med hjelp av en sjablongmodell.

Gjeldsfradraget settes forholdsmessig etter forholdet mellom verdien på eiendeler med verdsettelsesrabatt og skattyters samlede bruttoformue.

I 2017 reduseres forholdsmessig andel av gjeld knyttet til slike eiendeler med 10 %. Det ble vurdert om det skulle lages særskilt regel om større reduksjon for gjeld som knytter seg til sekundærboliger og næringseiendom, men i og med at 2017 blir et overgangsår er dette droppet.

Hjemmelen er utformet slik at gjelden skal reduseres tilsvarende eiendelens verdsettelsesrabatt, noe som gir høyde for å gi forskjellig verdsettelsesrabatt på eiendeler med tilsvarende effekt på gjelden. Primærbolig skal likevel ikke gi grunnlag for reduksjon.

Det som rent umiddelbart fremstår som skjemateknisk utfordrende, er at departementet vil at sjablongen skal baseres på formuesverdier uten verdsettingsrabattene. Dette innebærer at også aksjer, andeler, driftsmidler, primærboliger, sekundærboliger og næringseiendom medregnes til 100 % av beregnet formuesverdi, ved beregning av sjablongfradraget. Dette gjør at sum eiendeler før og etter verdsettelsesrabatt må beregnes, for deretter å inngå i videre beregninger av henholdsvis gjeldsfradrag og skattepliktig formue.

Ektefeller lignes sammen og kan som hovedregel fritt fordele eiendeler og gjeld mellom seg i selvangivelsen. Grunnlag for beregning av gjeldsreduksjonen vil derfor være ektefellenes samlede eiendeler og gjeld, uavhengig av hvilken ektefelle som har ført aksjene eller driftsmidlene i sin selvangivelse.

Ikrafttredelse

Reglene for fastsettelse av skattemessig formuesverdi i ikke-børsnoterte aksjeselskap er foreslått å tre i kraft med virkning for inntektsåret 2016. Øvrige endringer skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Les mer om forslaget her.

Mer om statsbudsjettet finner du her.

Aktuelle kurs

Regnskap Norge holder kurs som oppdaterer deg og gjennomgår endringene. Disse kursene er spesielt aktuelle når det gjelder formuesskatteendringene:

Skatt 2016 – aktuelle temaer og ny skattereform

Skatt og regnskap