OECD foreslår nye skatteregler for multinasjonale digitale selskaper

OECD la nylig frem sitt forslag til internasjonale regler for selskapsbeskatning tilpasset en ny digital økonomi. Forslaget er en konsolidering av tre ulike forslag fra medlemsland.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det har tatt lang tid før dette forslaget kom og mange land har sett seg lei av å vente på OECD. Frankrike innførte tidligere i år en digital skatt på 3 % for ethvert teknologiselskap som tjener inn mer enn 25 millioner euro i Frankrike og over 750 millioner euro på verdensbasis.

Dagens skatteregler

Regelverket for selskapsbeskatning bygger i dag på at et selskap må ha fysisk tilstedeværelse i et land for å kunne skattlegges der. Dette medfører at multinasjonale selskaper som blant annet Facebook og Google har kunnet unngå beskatning i land der de har mange kunder og brukere, da de bare har en digital tilstedeværelse der.

OECDS forslag

  • OECD vil etablere et helt nytt skatteprinsipp som vil gi land der et selskap har kunder eller brukere en beskatningsrett på deler av overskuddet, uavhengig av om selskapet er fysisk til stede.
  • Den delen av selskapsoverskuddet som skal fordeles til markedsland i tråd med dette nye prinsippet skal fordeles etter en formel. Man går dermed bort fra å fordele beskatningsrett kun på transaksjonsnivå etter dagens «armlengde prinsipp».
  • De nye reglene skal gjelde alle «consumer-facing businesses».
  • Utvinnings- og råvareindustrien blir unntatt de nye reglene.

Hva skjer videre?

Dette er OECDs sekretariatets forslag. Før det kan videreutvikles til konkrete regler må de 134 landene som sitter i OECDs «Inclusive Framwork» bli enige om å støtte dette forslaget. Dette er en vanskelig prosess, da det er sterke interessekonflikter og mange uenigheter mellom de enkelte landene.

Et ferdig utarbeidet forslag skal leveres til G20 innen utgangen av 2020. «Feiler man med å legge frem en avtale innen 2020 vil dette øke faren for at land kommer med nasjonale løsninger. Dette med de negative konsekvensene dette vil ha for den globale økonomien. Dette er noe vi ikke kan tillate», uttalte OECDs generalsekretær Angel Gurrìa i forbindelse med forslaget.

Først etter dette kan begynne man begynne prosessen med å implementere de nye internasjonale reglene i nasjonale lovverk. Dette er en tidkrevende prosess.

Tilbakemeldinger på forslaget

Det har kommet mye kritikk fra mange hold mot OECDs forslag. Kritikken går blant annet ut på at noen mener at det nye regelverket vil bli svært komplisert, at det omfordeler svært lite at overskuddet som i dag flyttes til skatteparadis og at det blir vanskelig å definere de som kan kalles «consumer- facing businesses». OECD har selv i forbindelse med forslaget uttalt at effektene ventes å bli «beskjedne».

Forslaget fra OECD kan leses her.