Omdanning fra NUF til AS

I Statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å åpne opp for at reglene om skattefri omdanning også skal omfatte NUF som ønsker å omdanne til AS.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ved utgangen av 2011 var det ca 17 000 utenlandske foretak i foretaksregisteret. Det er ingen tvil om at det er gjort grep for å stoppe økningen av antallet norsk utenlandske foretak de senere år. Først ble revisjonsplikten for de minste ASene avskaffet, deretter ble kapitalkravet redusert fra kr 100 000 til kr 30 000. For nyetablererne som lot seg overtale til å velge NUF, og som nå har erfart at NUF ikke lenger er så fordelaktig, gir Statsbudsjettet ytterligere et incentiv til å forlate NUF.

Omdanning eller endring av virksomhetsform innebærer normalt realisasjonsbeskatning ved at alle virksomhetens verdier må selges til virkelig verdi. Vi har i mange år hatt unntaksregler som åpner opp for at enkeltpersonforetak skattefritt kan omdanne til AS dersom nærmere vilkår er oppfylt. Nå utvides reglene til også å omfatte NUF som ønsker å omdanne til AS.

Adgangen til å omdanne foreslås avgrenset til NUF med begrenset ansvar, m. a. o. til selskaper med ansvar som for et norsk AS. For utenlandsk etablerte selskaper med fullt ansvar, tilsvarende ANS, DA og EPF, vil reglene om skattefri omdanning derfor ikke komme til anvendelse. Videre er det et vilkår at NUFèt er alminnelig skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-2 første ledd, bokstav e). Det innebærer at selskapet må anses som skattemessig hjemmehørende i Norge. Skattemessig kontinuitet, eller en videreføring av avskrivningsgrunnlag, inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner, er også et vilkår for at skattefri omdanning skal kunne gjennomføres. På denne måten taper ikke Staten på den foreslåtte endringen. Den skattefrie omdanningen medfører kun at skatteplikten utsettes ved at skatteposisjonene videreføres og kommer til beskatning på et senere tidspunkt.   

De foreslåtte endringer er foreslått å tre i kraft straks.