Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid

I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet publiserte 6. mai 2019 en veileder til de nye reglene om skatteplikt og innrapportering av naturalytelser. Den største overraskelsen i veilederen er at myndighetene mener skattepliktig fordel ved kjøp av personalforsikringer skal være hva den enkelte arbeidstaker må betale for forsikringen, dersom denne kjøpes privat.

Økt skatt for ansatte

De fleste personalforsikringer er kollektive, og i mange tilfeller er prisen betydelig lavere for disse enn hva privatpersoner kan handle tilsvarende forsikring for. For mange arbeidstakere vil de nye reglene kunne gi betydelig økt skatt. Etter hva vi kan se vil den skattepliktige fordelen fort dobles med den nye verdsettingsmetoden.

Merarbeid for arbeidsgiver

Arbeidsgiverne får en svært utfordrende jobb med å finne ut hva prisen i det private markedet er. Mange forsikringer prises ut fra den forsikredes alder, kjønn, helsehistorikk og andre parametere. Det vil derfor være svært komplisert å finne «veiledende» pris på forsikringen for en ansatt.

I tillegg vil arbeidsgiver belastes med økt arbeidsgiveravgift.

Reglene omfatter alle forsikringsordninger

Alminnelige forsikringer som gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring inngår i den nye verdsettelsesmetoden.

I veilederen er det tatt inn et spørsmål personalforsikringene. Spørsmålet som stilles er hvordan verdsettelse av personalforsikringer skal gjøres der arbeidsgiver har fremforhandlet lavere pris. Skattedirektoratet gir følgende svar:

«Gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og helseforsikring er vanlige naturalytelser.

Hvis arbeidstakeren gjennom arbeidsforholdet oppnår en lavere pris på forsikringen enn hun eller han ellers ville fått som privatkunde, er differansen skattepliktig.

Forsikringene skal verdsettes til prisen i sluttbrukermarkedet og ikke til arbeidsgivers kostpris, slik reglene tidligere ga adgang til.

Hvis arbeidsgiver omsetter forsikringsproduktet, kan rabatten behandles som en personalrabatt

Forsikringer inngår ikke i 8000-kronersgrensen

Finansdepartementet har valgt å begrense begrepet «personalrabatt» til varer og tjenester som kjøpes til en lavere pris enn i sluttbrukermarkedet. Det må i tillegg handle om varer eller tjenester som arbeidsgiver selv eller selskap i samme konsern selger – i dette tilfellet forsikringer.

For arbeidsgivere som ikke selger samme forsikringsprodukt, vil «rabatten» som oppnås ikke anses som personalrabatt. Dette gjør at fordelen heller ikke inngår i det skattefrie beløpet på 8.000 kroner som gjelder for personalrabatter.

Er siste ord sagt?

Regnskap Norge fikk se Skattedirektoratets utkast til spørsmål og svar før publiseringen, og tok umiddelbart opp at dette vil innebære en betydelig skatteskjerpelse og økt byrde. I tillegg påpekte vi at verdsettelsen av fordelen blir svært komplisert. Vi ble ikke hørt, men ser nå at flere andre også reagerer.

Mange arbeidstakere kan forvente opp mot en fordobling av det de skatter i dag. Dette kan vi ikke se at Finansdepartementet har innkalkulert i forarbeidene. Spørsmålet er derfor om politikerne vil reagere på det de selv har vedtatt, og ta initiativ til endringer.

Ingen kan forskuttere noe i et slikt spørsmål, noe som gjør at arbeidsgivere må forholde seg til rapporteringsplikten myndighetene har bestemt.

 

Veilederen fra Skattedirektoratet inneholder mye viktig å sette seg inn i. Vi anbefaler sterkt å sette seg inn i hva veilederen innebærer.