Prinsipputtalelse om metoden for beregning av latent skatt

Skattedirektoratet har den 15. oktober 2014 publisert en uttalelse som redegjør for hvordan latent skatt kan fastsettes ved beregning av vederlag ved overtakelse av formuesgoder ved arv eller gave.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Innføringen av kontinuitetsprinsippet innebærer at det ved fordeling av formuesgoder eller virksomhet mellom arvinger vil være behov for å beregne latent skatt. Dette vil gjelde i de tilfeller en av arvingene skal utløse medarvinger. Dette vil typisk være aktuelt der en av arvingene skal overta arvelaters eller givers næringsvirksomhet. I så fall kan latent skatt knyttet til næringsvirksomheten eventuelt tas hensyn til som et reduserende element. Latent skatt vil med andre ord redusere den verdien medarvingene skal løses ut med.

Dersom situasjonen er at gevinster og tap etter overdragelsen til arvingen skal realiseres umiddelbart, vil en beregning av latent skatt basert på nominelle verdier ved at beregnet skatteplikt multipliseres med skattesatsen for det aktuelle året gi et riktig grunnlag. Skal den overtakende arvingen imidlertid drive næringsvirksomheten videre, vil bruk av nominelle verdier som hovedregel føre til en overvurdering av verdien på den latente skatteforpliktelsen. Om en slik overvurdering blir lagt til grunn ved utløsning av medarvingene, vil dette dermed medføre en ulempe for disse. I utgangspunktet er det opp til arvingene å bli enige seg imellom når det gjelder eventuell utløsningssum. Dersom de ikke blir enige må eventuelt skifteretten ta stilling til verdsettelsene. Overtakerens skattemessige inngangsverdi vil ikke påvirkes av fastsettelsen av utløsningssummen.

I uttalelsen kommer Skattedirektoratet med et forslag til metode som kan anvendes når det er behov for å beregne nåverdien av latente skatteposisjoner. Direktoratet presiser at metoden bygger på skjønn og kan være ulik for ulike skatteposisjoner vurdert på samme tid, og eventuelt over tid.

Uttalelsen med eksempel på beregning av latent skatt finner du ved å følge lenken her:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Metode-for-beregning-av-latent-skatt/