Regelendringer fra 1. juli 2016

Den nye klagenemndsordningen har trådt i kraft. Her gis en oversikt over denne og andre viktige endringer som gjelder fra 1. juli på skatte- og avgiftsområdet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker

Stortinget har vedtatt at reglene om at lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær skattlegges som utbytte, skal gjelde tilsvarende for lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker. Samtidig ble det gjort enkelte justeringer i reglene om lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær. Endringene fikk virkning fra og med 11. mai 2016. For nærmere omtale, se Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 7.

 

Ny landsdekkende klagenemndsordning på skatte- og avgiftsområdet

Den nye landsdekkende klagenemndsordningen på skatte- og avgiftsområdet (Skatteklagenemnda) trer i kraft 1. juli 2016. Skatteklagenemnda skal være uavhengig og skal ikke kunne instrueres av Finansdepartementet eller Skatteetaten. For nærmere omtale, se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 13.

 

Unntak fra taushetsplikt for opplysninger som skal registreres i Nasjonalt register for offentlig støtte

Nasjonalt register for offentlig støtte blir opprettet fra 1. juli 2016. For at Skatteetaten og Tolleetaten skal kunne gi opplysninger til registeret, er det fastsatt unntak fra taushetspliktbestemmelsene i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven, se LOV-2016-06-10-24. For nærmere omtale, se Prop. 57 L (2015-2016) kapittel 4.

 

Fritak fra merverdiavgift ved uttak av næringsmidler som deles ut til veldedige formål

Fra 1. juli 2016 innføres det et merverdiavgiftsfritak som gjelder ved uttak av næringsmidler som deles ut til veldedige formål. Samtidig innføres dokumentasjonsregler i bokføringsforskriften. For nærmere omtale, se Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 2.

 

Utvidelse av fritak fra toll på informasjonsteknologivarer

Fra 1. juli 2016 blir tollsatsen for varer som omfattes av informasjonsteknologiavtalen i WTO bundet på null. For nærmere omtale, se Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 6.

 

Kilde: regjeringen.no