Regelendringer fra 1. juli 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nedenfor gjengis Finansdepartementets egen oppsummering av viktige regelendringer som trer i kraft 1. juli 2017, innenfor områdene skatt og finansmarkedene.

Skatt:

 • Skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap
  Fra 1. juli 2017 blir det innført en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap som i gjennomsnitt over året har færre enn 25 årsverk og årlige driftsinntekter og/eller balansesum som ikke overstiger 40 mill. kroner. I ordningen blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for personlige skattytere for aksjeinnskudd i kvalifiserte aksjeselskap for opptil 500 000 kroner årlig. Les mer.  
 • Skattefavorisert individuell sparing til pensjon
  Det innføres en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift. Ordningen vil tre i kraft 1. november 2017. Les mer.
 • Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing
  Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende økes fra 4 pst. til 6 pst. av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt
  Det gis en skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten
  Det gjøres tre endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Skattefritak for passiv avkastning i Statens pensjonsfond utland
  Det innføres et skattefritak for passiv avkastning i Statens pensjonsfond utland som opptjenes i selskaper som er direkte eller indirekte heleide av Norges Bank. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Produktavgiften
  Produktavgiften i fiskeri-, hval- og selfangstnæringen reduseres fra 2,3 pst. til 2,2 pst. Endringen trer i kraft fra og med 1. juli 2017. Les mer.
 • Engangsavgiften for motorsykler
  Engangsavgiften for motorsykler legges om i miljøvennlig retning ved å innføre en progressiv avgift på CO2-utslipp, som erstatter avgiften på motoreffekt og stykkavgiften. Endringen gjelder for motorsykler med registrerte CO2-utslipp. Endringen skal gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2017. Les mer.
 • Konsernbidragsreglene endres
  Konsernbidragsreglene endres for å motvirke tilpasningsmuligheter som gjør det mulig å unngå finansskatt på overskudd i finansforetak. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Unntaksregelen fra finansskatteplikt justeres
  Unntaksregelen fra finansskatteplikt justeres for virksomheter som i høy grad driver merverdiavgiftspliktig, finansiell virksomhet. Endringen trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2017. Les mer.
 • Endringer i merverdiavgiftskompensasjonsloven
  Det gjøres endringer i merverdiavgiftskompensasjonsloven for overdragelser av fast eiendom mv. som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger med virkning fra og med 1. januar 2017. Les mer.
 • Merverdiavgiftskompensasjonsordningen utvides for friskoler
  Merverdiavgiftskompensasjonsordningen utvides for friskoler med voksne elever uten rett til videregående opplæring med virkning fra og med 1. januar 2017. Les mer.

  

 Finansmarkedene:

 • Beløpsgrense for kontantvederlag på kr 40 000 til forhandlere av gjenstander
  Ved lov 16. juni 2017 nr. 52 om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) innføres en beløpsgrense for kontantvederlag til forhandlere av gjenstander. Det vil derfor ikke lenger være adgang til å betale 40 000 kroner eller mer til forhandlere av gjenstander. Kunngjøringen av loven finner du her. Proposisjonen kan du lese her
 • Autorisasjons- og tilsynsregime for tilbydere av virksomhetstjenester
  Ved lov 16. juni 2017 nr. 52 om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) etableres et autorisasjons- og tilsynsregime for tilbydere av virksomhetstjenester. Finanstilsynet skal administrere autorisasjonsordningen og føre tilsyn med tilbyderne.  samt tilsyn med utstederforetaks land-for-land-rapportering (LLR) etter verdipapirhandelloven § 5‑5 a. Endringene trer i kraft 1. juli 2017. Kunngjøringen av loven finner du her. Proposisjonen kan du lese her
 • Tilsyn med utstederforetaks land-for-land-rapportering (LLR) etter verdipapirhandelloven
  Ved lov 16. juni 2017 nr. 52 om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) etableres det tilsyn med utstederforetaks land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven § 5‑5a. Kunngjøringen av loven finner du her. Proposisjonen kan du lese her
 • Forsinkelsesrente og standardkompensasjon
  Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2017. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner. Les mer
 • EMIR trer i kraft 1. juli 
  Ved lov 16. desember 2016 nr. 91 ble det gjort endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven. Endringene i verdipapirhandelloven gjaldt shortsalg og EMIR (EMIR er forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derviater, sentrale motparter og transaksjonsregistre). Alle endringene med unntak for endringene som gjelder EMIR trådte i kraft 1. januar 2017. Endringene i verdipapirhandelloven som gjelder EMIR trer i kraft 1. juli 2017. For nærmere omtale se Prop. 166 L (2015-2016) og nyhetssak.  
 • Uvektet kjernekapitaldekning
  Krav til uvektet kjernekapitaldekning for banker mv. trer i kraft 30. juni 2017. Det følger av CRR/CRD IV-forskriften § 5 fjerde ledd siste punktum at Finansdepartementet skal fastsette regler om beregningsgrunnlaget i kapitalbrøken (eksponeringsmålet). Les mer.