Regelverksendringer innen skatt, avgift, bokføring og selskapsrett

Både Finansdepartementet og Næringsdepartementet har publisert oversikter over regelverksendringer som gjelder fra 1. januar 2019.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nedenfor finner du det mest sentrale gjengitt fra departementenes artikler, fordelt på temaene skatter, avgifter, bokføring og aksjelovgivningen.

Vi minner også på Regnskap Norge sin oppsummering av sentrale regelverksendringer, som er ment å kunne sendes ut til kunder og andre som kan ha nytte av orienteringen. Her er flere av temaene som tas opp nedenfor omtalt mer grundig. Les mer her.

Skatter

Skattesatser 2019
Se oversikt på statsbudsjettet.no

Skattefrie satser ved kostdekning på reiser og pendleropphold
Det er vedtatt endringer i de skattefrie satsene for kostdekning på yrkes-/tjenestereiser innenlands og utenlands, og på pendleropphold i utlandet med virkning fra og med inntektsåret 2019. Fra 2019 vil Skattedirektoratet fastsette de skattefrie satsene uavhengig av de fremforhandlede godtgjørelsessatsene i statens særavtaler, og de skattefrie satsene gjelder likt for reiser i og utenfor Norge.

På dagreiser i 2019 er de skattefrie satsene 200 kroner for reiser mellom 6-12 timer, og 400 kroner for reiser over 12 timer.

På reiser med overnatting i 2019 er de skattefrie kostsatsene 578 kroner for reiser med overnatting på hotell, 161 kroner ved overnatting på pensjonat mv. uten kokemulighet og 89 kroner ved overnatting privat eller på hybel/brakke med kokemulighet. For pendlere, som bare kan motta skattefri kostdekning for opphold i pendlerbolig uten kokemuligheter, gjelder satsen på 578 kroner ved overnatting på hotell og 161 kroner ved overnatting på pensjonat mv.

Reisefradrag
Det innføres en samlet, øvre beløpsgrense for reisefradrag. Grensen er satt til 97 000 kroner, og gjelder både for reiser innenfor og utenfor EØS. Det kan ikke gis fradrag, herunder til dokumenterte utgifter, utover denne grensen.

Eiendomsskatt
Det er vedtatt endringer i Eigedomsskattelova som trer i kraft med virkning fra og med skatteåret 2019.

1. Reglene for eiendomsskatt på verk og bruk:
Produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas for eiendomsskatt. Vannkraftanlegg omfattes ikke av endringen. Verk og bruk opphører både som utskrivingsalternativ og eiendomstype/eiendomskategori. Det innføres en ny utskrivingskategori som omfatter vannkraftanlegg, kraftnettet, vindkraftanlegg og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det er vedtatt en overgangsregel som innebærer en gradvis utfasing over syv år av skattegrunnlaget knyttet til produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. 

2. Produksjonslinjer:
Produksjonslinjer skal anses som en del av kraftanlegget i den grad de betjener dette og er eid av kraftselskapet.

3. Eiendomsskattesatsene:
- Fra 1. januar kan eiendomsskattesatsen det første året det skrives ut eiendomsskatt i kommunen kun være på 1 promille av takstverdien.
- Det er kun adgang til å øke satsene med 1 promille per år (unntak for husløse grunneiendommer og ved innføring av bunnfradrag).
- Det første året det skrives ut eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom skal skattesatsen for disse eiendommene starte på 1 promille.

Hjemmehørendebegrepet for selskap
Det er vedtatt endringer i skattereglene som bestemmer når selskap skal anses hjemmehørende i Norge. Selskap stiftet i henhold til norsk selskapsrett, og utenlandsk selskap med reell ledelse i Norge, skal som utgangspunkt anses skattemessig hjemmehørende i Norge. Selskap bosatt i et annet land etter skatteavtale, skal likevel ikke anses hjemmehørende i Norge. Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Formuesskatt
Verdsettelsesrabatten for aksjer, driftsmidler mv. økes fra 20 til 25 pst. med virkning fra inntektsåret 2019. I tillegg heves bunnfradraget fra 1 480 000 til 1 500 000 kroner (3 000 000 kroner for ektefeller som skattlegges under ett).

Skattebegrensning
Muligheten for å søke skjønnsmessig skattebegrensning ved liten skatteevne avskjæres for nye skattytere. Endringen får virkning fra og med inntektsåret 2018.

Petroleumsskatt
Satsen for friinntekt i særskatten for petroleumsvirksomheten reduseres fra 5,3 pst. til 5,2 pst. Endringen trer i kraft med virkning for kostnader pådratt fra og med 1. januar 2019.

Rentebegrensningsreglene
Rentebegrensningsreglene utvides ved at også fradrag for eksterne renter kan avskjæres for selskap i konsern. I tillegg innføres det en unntaksregel for å skjerme ordinære låneforhold. Selskap, eller alternativt norsk del av konsern, med en egenkapitalandel som er tilnærmet lik eller høyere enn egenkapitalandelen i konsernet globalt, skjermes. Terskelbeløpet heves fra 10 til 25 mill. kroner. Konsern med rentekostnader i Norge under 25 mill. kroner omfattes derfor ikke av endringen. Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Aksjesparekonto
Det er vedtatt å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at den også gir utsatt beskatning for utbytte. I tillegg åpnes det for at verdipapirer kan overføres mellom egne kontoer uten beskatning. Det åpnes også for at verdipapirer kan overføres til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse, og til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med dødsboskifte. Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Fondskonto
Det er vedtatt at investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto) skal skattlegges likt med investering i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite. Forsikringselementet anses som lite når det ved investors død eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på kontoen. Det samme gjelder når det ved forsikringstakers død eller uførhet blir utbetalt et fast beløp som utgjør mindre enn 100 prosent tillegg til innbetalte sparebeløp på kontoen. Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019. 

Naturalytelser
Det er vedtatt endringer i reglene om skattlegging av naturalytelser med virkning fra inntektsåret 2019. De nye reglene klargjør at det er arbeidsgiver som skal ha ansvar for å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for alle naturalytelser den ansatte mottar i arbeidsforholdet, også når ytelsen mottas via en tredjepart. Videre innføres det klarere regler for skattefritaket for personalrabatter. Slike rabatter vil være skattefrie inntil en verdi på kr 7 000 i året, men bare når rabatten ikke overstiger 50 prosent av omsetningsverdien.

Det er videre foretatt endringer og moderniseringer av reglene for enkelte skattefritak. Dette gjelder gaver, overtidsmat, fri avis, samt opphevelse av skattefritaket for arbeidsgivers dekning av barnehageutgifter.

Tips
Tips er skattepliktig inntekt for mottakeren. 1. januar 2019 innføres det plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar.

Skattlegging av utenlandske arbeidstakere
Det innføres en valgfri ordning med enklere regler for skattlegging av utenlandske arbeidstakere det året de ikke anses som skattemessig bosatte i Norge. Ordningen innebærer i hovedsak at arbeidsinntekter skattlegges løpende med en sats på 25 prosent, og det gis ingen fradrag. Samtidig blir standardfradraget for utenlandske arbeidstakere opphevet. Standardfradraget beholdes for utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere, da disse gruppene ikke inngår i den nye ordningen.

Gaver til frivillige organisasjoner
Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 40 000 kroner til 50 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Renter på utenlandsk skatt
Fra inntektsåret 2019 likestilles renter på restskatt og etter endringsvedtak frem til forfall beregnet etter annet lands lovgivning med renter beregnet etter skattebetalingsloven §§ 11-2 og 11-5.

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende, deltakere i selskap med deltakerfastsetting og ansatt eier i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap kan få inntektsfradrag for innskudd i pensjonsordning som tilfredsstiller vilkår fastsatt i lov om innskuddspensjon. Fradraget kan med virkning fra inntektsåret 2019 maksimalt utgjøre 7 pst. (mot tidligere 6 pst.) av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G.

Dokumentasjonskrav for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer
Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å få lavere skatt enn det som følger av Stortingets skattevedtak (25 pst.).

Det er gjort visse justeringer i de opprinnelig vedtatte kravene, som innebærer at personlige aksjonærer ikke trenger å fremlegge bostedsbekreftelse hvis utbytteutdelingen er på mindre enn 10 000 kroner.

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
Grensene for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes fra 70 000 kroner til 80 000 kroner per ansatt og fra 700 000 kroner til 800 000 kroner per organisasjon.

Avgifter

Avgiftssatser 2019
Se oversikt på statsbudsjettet.no

Alkoholavgift
Det er vedtatt å iverksette avgiftsreduksjon til små ølbryggerier.

Elavgift
Det er vedtatt at virksomheter som driver produksjon eller omforming av energiprodukt (slik som LNG-produksjon) skal omfattes av redusert elavgift.

Engangsavgift - drosjer
Det er vedtatt at særfordelen i CO2-komponenten og vektkomponenten i engangsavgiften for drosjer avvikles. Dette innebærer at engangsavgiften for drosjer registret etter 1. januar 2019 vil være den samme som for personbiler for øvrig.

Engangsavgift - motorsykler 
Det er vedtatt å endre CO2-komponenten for motorsykler ved å øke lav sats med 8 pst. og høy sats med 15 pst. ut over prisjustering. Det øverste innslagspunktet senkes med 5 gram fra 140 til 135 gram CO2/km Omleggingen gjennomføres provenynøytralt ved at den lave satsen i slagvolumkomponenten reduseres med 9 pst. og den høye satsen reduseres med 3 pst. ut over prisjustering.

Engangsavgift - vrakpantavgift
Det er vedtatt å utvide vrakpantavgiften til å omfatte mopeder og motorsykler, campingvogner og lastebiler. Satsene er satt til 500 kroner for mopeder og motorsykler, mens satsen for campingvogner og lastebiler er satt til henholdsvis 3000 og 5000 kroner. Den generelle satsen på 2400 kroner videreføres for de øvrige kjøretøygruppene.

Avgift på sjokolade- og sukkervarer
Avgiften på sjokolade- og sukkervarer reduseres til prisjustert 2017-nivå.

Bokføring

Endringene, som trer i kraft 1. januar 2019, har blant annet sammenheng med endringer i kassasystemforskrifta, som er fastsatt av Skattedirektoratet. Det er blant annet vedtatt et unntak fra krav om utskrift av salgskvittering fra utbetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater.

Videre er det vedtatt at veldedige og allmennyttige institusjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser. Les mer hos departementet her. 

Regnskap Norges mer utfyllende artikkel om endringene finner du her. 

Aksjeloven

Det blir enklere og billigere å avvikle aksjeselskaper
Fra 1. januar 2019 trenger ikke aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, lenger å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 fjernes også kravene til at slike aksjeselskaper må revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

Sittende styre skal stå for avviklingen
Innspill fra næringslivet tyder på at det er vanlig praksis å velge det sittende styret som avviklingsstyre. Fra 1. mars 2019 skal ansvaret for å avvikle aksjeselskaper høre under styret. Endringen innebærer å fjerne avviklingsstyret som eget selskapsorgan. Samme endring vil også gjelde for allmennaksjeselskaper.

Forenklinger i vedtektene
I dag må aksjeselskaper angi forretningskommunen i vedtektene. Dette kravet fjernes fra 1. mars 2019. Endringen er en vesentlig forenkling blant annet ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger. Hensynet til å finne frem til selskapet er ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret.

Endringer i reglene om mellombalanser (trer i kraft senere)
Stortinget har også vedtatt en rekke endringer i aksjelovens og allmennaksjelovens regler om mellombalanser. Endringene omfatter:

  • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.
  • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før disse endringene kan tre i kraft. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene.

Nærings- og fiskeridepartementet vil sende utkast til forskriftsbestemmelser på offentlig høring.

 

Kilder

I artiklene som er publisert hos departementene er det også tatt inn kilder for ytterligere informasjon. Du finner artiklene her:

regnskapnorge.no er for øvrig mange av de temaene som er tatt opp ovenfor omtalt i egne artikler.

Husk også Regnskap Norges oppsummering nevnt innledningsvis. Les mer her.