Regjeringen foreslår at bedrifter kan tilbakeføre underskudd

Som følge av koronautbruddet foreslår regjeringen at bedrifter kan tilbakeføre underskudd i virksomheten 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vilkåret for fradragsrett vil knytte seg til overskudd (positiv alminnelig inntekt) fra de to foregående inntektsårene. Det stilles dermed ikke som vilkår at det faktisk er betalt skatt for disse årene. Grunnlaget for fradrag kan ikke overstige samlet positiv alminnelig inntekt for inntektsårene 2018 og 2019.

Automatisk avregning

Skatteverdien av underskudd i 2020 vil automatisk bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Bedriftene må dermed ikke selv fremsette noe krav om tilbakeføring av underskuddet.

Regjeringen presiserer at selve satsen for fradrag i skatt av underskudd for inntektsåret 2020 uansett vil være 22 prosent. Presiseringen må ses i sammenheng med at skattesatsen for 2018 var 23 %, mens den fra og med 2019 er 22 %. Ordningen innebærer at selskapene mv. i forbindelse med skatteoppgjøret får utbetalt et beløp tilsvarende skatteverdien av det underskuddet som føres mot tidligere års overskudd. Videre beregnes renter etter ordinære satser.

Gjelder kun etterskuddspliktige skattytere

Adgangen til å tilbakeføre underskudd i 2020 vil kun gjelde for etterskuddspliktige skattytere, det vil si aksjeselskap og andre selskap og innretninger som i det vesentlige får inntekten fastsatt som for aksjeselskap. Avgrensningen knyttes til oppregningen av selskap mv. som fremgår av skatteloven § 2-2 første ledd. For tilfeller der det er gjennomført fusjon eller fisjon oppstilles diverse særskilte regler for beregningen av beløpet som kan tilbakeføres.

Personlig næringsdrivende, det vil si enkeltpersonforetak og personlige deltakere i selskap med deltakerfastsetting, er ikke omfattet av forslaget. Etter departementets vurdering ville dette ha medført ressurskrevende avgrensningsproblemer. Departementet viser også til samordningsadgangen i alminnelig inntekt for den næringsdrivendes næringsvirksomhet og personlige økonomi.

Aksjeselskap mv. som er stiftet i underskuddsåret etter reglene om skattefri omdanning vil ikke være omfattet av tilbakeføringsadgangen. Dette må da ses i sammenheng med at personlige næringsdrivende ikke er omfattet av forslaget. Departementet ønsker i denne situasjonen ikke å gi insentiv til skattemotiverte omdanninger for å bli omfattet av den utvidede tilbakeføringsadgangen.

Tilpasningsmuligheter og gjennomskjæring

Den foreslåtte midlertidige tilbakeføringsadgangen vil kunne gi incentiver til ulike type skattemotiverte tilpasninger hos bedriftene. Dette vil ifølge regjeringen innebære et større kontrollbehov. Regjeringen legger til grunn at ulike grunnlag for tilsidesettelse og gjennomskjæring av skattyternes påstander og fremstilling av faktum, kan få økt aktualitet i denne situasjonen.

Et næringsnøytralt tiltak

Regjeringen opplyser at tiltaket er næringsnøytralt, men vil særlig komme de mest utsatte bedriftene til gode. Ved at bare aksjeselskap mv. som har gått fra overskudd i 2018 eller 2019, til underskudd i 2020 skal være omfattet av forslaget, håper regjeringen å sikre at de selskap som vil nyte godt av tiltaket, også er egnet til å gå med overskudd. Tiltaket vil innebære at det gis et kontanttilskudd til selskap tilsvarende skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet for inntektsåret 2020. Regjeringen forventer at en sikker refusjon av skatteverdien av et underskudd vil gi positive likviditetsvirkninger ved at banker i en overgangsperiode blir mer villige til å yte kortsiktige lån til selskap som er utsatt for en midlertidig svekkelse.