Regjeringens krisepakke for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona

Personlige næringsdrivende får utsatt frist med å betale første termin av forskuddsskatten til 1. mai.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen har lagt frem sin tiltakspakke for å hjelpe næringslivet gjennom Korona-utbruddet. En del av forslagene er varslet tidligere, mens noe er nytt. Vi oppsummerer hovedpunktene.

Utsatt forskuddsskattebetaling

Et nytt tiltak er at personlig næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen, og vil kunne tilrettelegge for at selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan få nedjustert forskuddsskatten fra første termin.

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 18/19

Regjeringen går inn for en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Les mer her.

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Det legges opp til en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Permitteringsregelverket

  • Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager, og ventedagene for dagpenger for de som permitteres oppheves. 
  • Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering reduseres fra 50 prosent til 40 prosent.

Disse tiltakene vil gjelde midlertidig frem til 31. oktober.

Andre tiltak

  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Flere tiltak i vente

I tillegg til de strakstiltakene som gjennomføres nå, varsler regjeringen at det jobbes med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig. Dette vil komme før påske.

Lenker

Prop. 53 LS (2019-2020) Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i forbindelse med virusutbruddet)

Regjeringens pressemelding, 13. mars 2020