Regler om diettgodtgjørelse for 2018

I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Her redegjør vi for gjeldende regler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Merk! Skattedirektoratet har etter at denne artikkelen ble skrevet besluttet å gjeninnføre diettsats for overnatting på sted med kokemulighet. Les mer om dette her. Artikkelen nedenfor er foreløpig ikke oppdatert med denne nye informasjonen.

På slutten av fjoråret kom det flere endringer i regelverket som gjelder diettgodtgjørelse, både for reiser med og uten overnatting.

Først kom Skattedirektoratet med en kunngjøring av 23.10.2017  som skulle presisere vilkårene for diett på dagsreiser uten overnatting. Kunngjøringen var uklar på flere punkter, og enkelte forhold ble presisert i Forskuddsutskrivingen for 2018  som ble publisert 23.12.2017.

Videre ble det fremmet enkelte forslag i forbindelse med statsbudsjettet, som igjen ble endret i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Krf/Venstre. Partene som forhandler om vilkårene i statens reiseavtaler kom ikke til enighet før årsskiftet, og har pr. dags dato enda ikke kommet til enighet om nye satser for 2018. Inntil videre er det satsene for 2017 som skal legges til grunn.

Det har ikke vært enkelt å orientere seg i den informasjonen som har kommet, heller ikke å finne ut av hvordan reglene skal forstås. Det har vært en del uklarheter underveis, og flere fortolkningsspørsmål kan vi nok forvente også i tiden fremover.

Her er et forsøk på å redegjøre for de gjeldende reglene om diettgodtgjørelse pr. i dag, med hovedfokus på det som er nytt.

Generelt om det som er nytt

Når det gjelder reiser uten overnatting, er det endringer i vilkårene for å kunne motta trekkfri diettgodtgjørelse.

Når det gjelder reiser med overnatting, er det først og fremst endringer i de trekkfrie satsene i form av at disse er redusert fra og med 2018. Dette innebærer at de som har avtale om diett etter statens satser nå vil få delvis beskatning av sin diettgodtgjørelse. Videre er retten til trekkfri diett fjernet helt for de som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemulighet.

Reiser uten overnatting

Vilkår

Når det gjelder reiser uten overnatting, er det som nevnt ovenfor vilkårene for å kunne få trekkfri diett som er endret.

Yrkesreise

Et nytt vilkår som nå gjelder, er at arbeidstakeren må ha vært på en yrkesreise for å ha krav på diett. Det er yrkesreisebegrepet slik dette er definert i Finansdepartementets skatteforskrift § 6-44-13 som skal legges til grunn.

Å avgjøre hva som er en yrkesreise etter disse reglene kan være vanskelig nok i seg selv. Kort sagt gjelder det reiser til og fra og mellom ikke faste arbeidssteder. Dette vil typisk være reiser mellom bolig og ikke fast arbeidssted, reiser mellom fast arbeidssted og ikke fast arbeidssted og reiser mellom ikke faste arbeidssteder.

Det er imidlertid ikke alle typer yrkesreiser som gir rett til trekkfri diett. Skattedirektoratet har i kunngjøringen av 23.10.2017 bestemt at det skal være enkelte unntak. Dette gjelder for det første de som anses å være på yrkesreise ved reiser mellom bolig og fast arbeidssted fordi de har behov for å frakte arbeidsutstyr i bil, for eksempel fordi utstyret er tungt eller ikke kan oppbevares trygt på arbeidsplassen. Videre gjelder det de som har mobilt arbeidssted, det vil si de som utfører arbeidet på et transportmiddel for eksempel togpersonell, flybesetning, sjåfører, mannskap på båt osv.

Merkostnader

I tillegg til kravet om at arbeidstakeren må være på en yrkesreise, må han også ha merkostnader til kost. Hva som ligger i dette har direktoratet sagt noe om i Forskuddsutskrivingen for 2018. Direktoratet uttaler følgende:

«Rett til skattefri dekning av kostutgifter forutsetter at skattyter påføres merkostnader. Utgifter til kost gir i seg selv ikke grunnlag for skattefri kostnadsdekning, da dette i utgangspunktet er utgifter som skattyter vil ha uansett og uavhengig av hvor arbeidet utføres. Det må således være tale om en ekstra kostnad til kost, oppstått på aktuelle reise. Hvorvidt skattyter rent faktisk pådrar seg merkostnader eller ikke, beror i stor grad på skattyters arbeidssituasjon. Merkostnader i denne sammenheng må således vurderes opp mot forutsigbarheten knyttet til vedkommendes arbeid og hvor denne normalt utføres.

Skattyter som har et arbeid som nødvendiggjør regelmessig reising (f. eks. håndverkere, selgere), anses normalt ikke å ha merkostnader til kost på slike reiser. Slike kostnader vil i utgangspunktet utgjøre skattyters ordinære matutgifter og må kunne likestilles med kostnader til mat fra kantine, matbutikk e.l., som andre skattytere uten reisevirksomhet påføres.

Skattyter som reiser mer sporadisk i kundemøter e.l. vil kunne anses å ha merkostnader til kost da muligheten til å planlegge dagen og måltider ikke er tilstede i samme utstrekning som en vanlig arbeidsdag i vedkommendes yrke. Dette forutsetter at kostnadene til mat ikke dekkes av andre (arbeidsgiver, kunde mv.).»

Skattedirektoratet sier ikke noe om hvor stort reiseomfanget må være for at man har krav på skattefri diett. Dette kan i mange tilfeller bli vanskelig å vurdere i praksis. Dersom det står i stillingsinstruks eller arbeidskontrakt at arbeidet innebærer reisevirksomhet, er dette et element som i utgangspunktet kan tale for at reiser er en normal del av arbeidsforholdet og som medfører at arbeidstakeren ikke vil ha krav på trekkfri diett. Det må allikevel gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle, for dersom reisene bare er sporadiske i løpet av året, vil reising kanskje allikevel ikke regnes som normalarbeidssituasjonen. Er det en viss regelmessighet og forutsigbarhet i reisene og er disse en naturlig del av arbeidet, vil det i utgangspunktet regnes som normalarbeidssituasjon som avskjærer muligheten til trekkfri diett.

De nye retningslinjene fra Skattedirektoratet medfører slik vi ser det en innstramning i forhold til tidligere når det gjelder hvem som kan få trekkfri diett på dagsreiser. Som det fremgår av direktoratets uttalelse ovenfor, vil blant annet håndverkere og selgere ikke lenger kunne motta dette.

Etter vår oppfatning er det uheldig at Skattedirektoratet ikke har gitt noen klarere retningslinjer for grensedragningen her. Det blir opp til hver enkelt arbeidsgiver å vurdere dette skjønnsmessig for hver enkelt arbeidstaker. Det vil ganske sikkert oppstå mange ulike grensetilfeller hvor det vil være svært vanskelig å trekke en konklusjon. Der arbeidsgiver er i tvil kan det være et godt råd å skrive ned den vurderingen som er gjort dersom det er konkludert med at det er grunnlag for trekkfri diett. Dette kan være nyttig dokumentasjon ved en eventuell senere kontroll fra skattemyndighetene på dette området.

Gjeldende satser for diett på dagsreiser

For dagsreiser uten overnatting er det satsene i Statens særavtaler som gjelder også som trekkfrie satser. Som omtalt innledningsvis er det satsene for 2017 som gjelder inntil videre og disse er som følger når det gjelder reiser innenlands:

Fravær f.o.m 6 timer t.o.m 12 timer – kr 289
Fravær over 12 timer – kr 537

Når det gjelder dagsreiser utenlands gjelder følgende satser:

Fravær f.o.m 6 timer og inntil 12 timer tur/retur – 2/3 av fastsatt kostsats for det aktuelle landet
Fravær f.o.m 12 timer tur/retur – full fastsatt kostsats for det aktuelle landet

Øvrige vilkår for å få skattefri diet

Det er ingen endringer i de øvrige vilkårene som gjelder for at det kan ytes trekkfri diettgodtgjørelse, slik at disse fortsatt må være oppfylt.

Det betyr at kravene til reisefraværets lengde og reiseavstand som følger av Statens særavtale må være oppfylt (reisen må ha en varighet på minst 6 timer og reiseavstanden må være på minst 15 kilometer fra reisens utgangspunkt), og arbeidstaker må levere reiseregning som tilfredsstiller kravene i Skattebetalingsforskriften § 5-6-12.

Reiser med overnatting

Når det gjelder reiser med overnatting, er det ikke noen endringer når det gjelder vilkårene for å få skattefri diett. For denne typen reiser er det først og fremst de trekkfrie satsene som er endret.

En viktig endring er at det ikke lenger er anledning til å få trekkfri diett når arbeidstakeren overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemulighet. Dette gjelder reiser både i inn- og utland.

En viktig ting å merke seg er at de trekkfrie satsene har blitt redusert sammenlignet med tidligere. Dette på bakgrunn av at det i budsjettforliket for 2018 som ble inngått mellom regjeringspartiene og Krf/Venstre, ble besluttet at kr 150 av diettsatsene skulle gjøres skattepliktig.

Skattedirektoratet fastsatte rett før jul de trekkfrie diettsatsene for reiser med overnatting. Når man ser på disse, er det ikke mulig å se noen direkte sammenheng med beslutningen om at kr 150 av satsene skal være skattepliktig. I Forskuddsutskrivningen for 2018 skriver Skattedirektoratet at det i de fastsatte satsene er tatt hensyn til de 150 kronene. Man trenger følgelig ikke å tenke på at det er noen skattepliktig del ved bruk av satsene, disse kan legges til grunn som trekkfrie i sin helhet.

Merk at det kun er ved overnatting i Norge at trekkfri sats er lavere enn statens sats. For arbeidstakere som har avtale om at de får diett etter statens satser, vil følgelig deler av dietten bli trekkpliktig ved overnatting i Norge siden statens sats er høyere enn de trekkfrie satsene. Ved overnatting på hotell i utlandet legges imidlertid statens satser også til grunn som trekkfrie.

De gjeldende satsene for 2018 er slik de fremgår i tabellen nedenfor. Når det gjelder statens satser er det i tabellen operert med satsene for 2017, siden satsene for 2018 enda ikke er fastsatt.

Type overnatting Trekkfri sats – Norge Statens sats – Norge Trekkfri sats – utland Statens sats – utland
Hybel/brakke m/kokemuligheter eller privat 0 Ingen særskilt sats 0 Ingen særskilt sats
Pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 159 Ingen særskilt sats 159 Ingen særskilt sats
Hotell 569 733 Statens satser Fastsatt egne satser for hvert enkelt land
Hotell inkludert frokost 455 586 Statens satser  

Beregning av måltidsfradrag

Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstaker får dekket ett eller flere måltider. Måltidstrekket er ulikt på reiser innenfor og utenfor Norge, se tabellen nedenfor.

  Norge Utlandet
Frokost 20 % av diettsats 10 % av full døgndiett
Lunsj 30 % av diettsats 40 % av full døgndiett
Middag 50 % av diettsats 50 % av full døgndiett

I de tilfellene der arbeidstakerne har avtale om å få dekket diett etter gjeldende trekkfrie diettsatser, er det enkelt å regne ut måltidstrekket. Det beregnes ved å bruke korrekt prosentsats fra tabellen ovenfor på den aktuelle diettsatsen.

Mange arbeidstakere har imidlertid avtale om å få dekket diett etter statens satser, eventuelt andre avtalte satser som er høyere enn de trekkfrie. I de tilfellene arbeidstaker får utbetalt mer i diettgodtgjørelse enn trekkfri sats, blir det overskytende som utbetales trekkpliktig. Dette må også hensyntas ved beregningen av måltidstrekket. 

Dette kan illustreres med følgende eksempel:

Arbeidstaker har vært på reise med overnatting på hotell i Norge og har fått påspandert middag. Vedkommende får diett etter statens satser, kr 733, og det skal gjøres måltidstrekk i henhold til bestemmelsene i reiseregulativet. Skattedirektoratets trekkfrie sats er kr 569.

Statens sats kr 733 – måltidstrekk middag (50 %) = kr 367 som arbeidstakeren faktisk får utbetalt.

Trekkfri sats kr 569 – måltidstrekk middag (50 %) = kr 285, som er den trekkfrie andelen av det arbeidstakeren får utbetalt.

Trekkpliktig beløp blir etter dette differansen mellom de to beløpene, kr 367 – 285 = 82

Dersom arbeidstaker får utbetalt full diettsats på kr 733, blir det trekkpliktige beløpet kr 448 (733 – trekkfritt beløp kr 285).

Refusjon av utgifter til kost etter regning

Skattedirektoratet har som omtalt ovenfor presisert at det er et vilkår om at arbeidstakere må ha merkostnader til kost for å kunne få trekkfri diett. Vi antar at det samme vilkåret må legges til grunn i de tilfeller der arbeidstaker får refundert utgifter til kost etter regning. Dette på bakgrunn av hva som er sagt om fradragsrett for utgifter til kost i Skatte-ABC for 2017/18 (se pkt. 2 under tema «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting»). De samme vurderinger må følgelig gjøres i refusjonstilfellene som når det gis diettgodtgjørelse.

Dette gjelder dagsreiser. Ved reiser med overnatting vil arbeidstaker kunne få refundert sine faktiske utgifter til kost dersom overnattingen skjer på hotell eller pensjonat/hybel/brakke uten kokemuligheter. Ved overnatting privat eller hybel/brakke med kokemuligheter kan arbeidstaker ikke få refundert utgifter til kost trekkfritt.

Utfordringer fremover

Vi regner med at siste ord enda ikke er sagt når det gjelder fortolkningen av de nye reglene. Som omtalt ovenfor vil det nok i tiden fremover oppstå mange vanskelige avgrensningsspørsmål. Dette er et område hvor regelverket er komplisert i utgangspunktet og hvor det er behov for forenklinger. De siste endringene bidrar ikke til dette, men dessverre til det motsatte.