Rentebegrensningsregelen – lempninger i skjemakravene for selskap mv. i konsern

Skattedirektoratet har akseptert visse forenklinger for selskap mv. i konsern ved innsendelsen av rentebegrensningsskjema RF-1315 og tilleggsskjema RF-1509.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har i kunngjøring 16. april 2020 akseptert visse forenklinger for selskap mv. i konsern ved innsendelsen av rentebegrensningsskjema RF-1315 og tilleggsskjema RF-1509. Lempningene gjelder kun for inntektsåret 2019.

Selskap mv. i konsern hvor netto rentekostnader er under konsernterskelbeløpet på kr 25 mill

Selskap mv. som inngår i norsk del av konsern der sum netto rentekostnad samlet ikke overstiger konsernterskelbeløpet på kr 25 mill, kan unnlate å levere skjema RF-1315 for inntektsåret 2019 dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

 • Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere "grener" inn i Norge, ett av de øverste foretakene) har selv levert RF-1315 og fylt ut del A i RF-1315 inkludert oversikten i post 24 over hvilke enheter som inngår i norsk del av konsernet. I denne oversikten skal sum netto rentekostnader samlet for norsk del av konsernet vises, samt netto rentekostnader spesifiseres for hvert av selskapene i den norske delen.
 • Selskapets netto rentekostnader som inngår i tabellen i post 24 er kr 5 000 000 eller lavere.
 • Selskapet opplyser i vedlegg navnet og organisasjonsnummeret på det foretaket som har levert RF-1315 med de ovennevnte opplysningene på vegne av de øvrige norske selskapene i konsernet, og selskapet bekrefter at disse opplysningene er korrekte og fullstendige.
 • Selskapet har ikke fremførte renter fra tidligere år, jf. skjemaets del VII.

Forenklet oppgaveplikt for RF-1509 når unntaksregelen på nasjonalt nivå benyttes

Utgangspunktet er at når sum netto rentekostnad i norsk del av konsernet overstiger terskelbeløpet på kr 25 000 000, så må alle norske enheter i konsernet levere RF-1315 og fylle ut hele skjemaet. Dersom selskapet påberoper seg unntaksregelen må i tillegg RF-1509 leveres.

For selskap som i inntektsåret 2019 benytter seg av unntaksregelen på nasjonalt nivå forenkles imidlertid kravene til utfyllingen av RF-1509. Vilkårene for tillempning er følgende:

 • Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere "grener" inn i Norge, ett av de øverste foretakene) må levere komplett utfylt RF-1509 (dvs opplysninger om enheter som inngår i norsk del av konsernet i post 160, samt de øvrige postene i skjemaet fylt ut på nasjonalt nivå). Dette skjemaet må signeres av selskapet og revisor.
 • De øvrige selskapene som anvender unntaksregelen på nasjonalt nivå må også levere RF-1509, men trenger bare å gi følgende opplysninger i dette skjemaet:
  – Navn og organisasjonsnummer
  – Opplysning i tekstfeltet i post 295 (uavhengig av ledeteksten i skjemaet) om at selskapet anvender unntaksregel på nasjonalt nivå, navn og      organisasjonsnummer på selskapet som har fylt ut komplett RF-1509, samt at kopi av det komplett utfylte skjemaet er vedlagt skattemeldingen
  – Selskapet og selskapets revisor signerer skjema RF-1509, og godkjenner da innholdet i den vedlagte kopien av skjemaet.
 • I tillegg sendes kopi av det komplett utfylte RF-1509 (jf. første kulepunkt) med som vedlegg.

Lempningen over gjelder kun for unntaksregelen på nasjonalt nivå. Dersom unntaksregelen på selskapsnivå benyttes gjelder ingen forenklede krav.