Revidert nasjonalbudsjett 2016

I revidert budsjett for 2016 er det fokus på todelingen i norsk økonomi. Flere næringer går som normalt, mens oljenæringen lider under lave oljepriser. Sør- og Vestlandet er rammet hardt, og tiltak som kan bidra til flere jobber i disse områdene er viktigst, mener regjeringen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I budsjettet foreslås det å iverksette tiltak som kan støtte opp under sysselsetting på Sør- og Vestlandet. De 900 millioner kronene som tiltakene representerer, skal blant annet gå til kommunalt vedlikehold, vedlikehold og investeringer i veg og bane, vedlikehold av sykehusbygg og satsing på grønn skipsfart.

«Regjeringens økonomiske politikk, med reduserte skatter og sterkere satsing på forskning, utdanning og infrastruktur, legger godt til rette for omstilling og nye arbeidsplasser», sier finansminister Siv Jensen.

Spørsmålet alle stiller seg er likevel: Er tiltakene tilstrekkelig, og treffer de presist nok? Svaret på dette overlater vi til den enkelte å reflektere over, og til «historien» å konkludere på.

Vel så viktig for oss rådgivere og virksomhetsutøvere er skatte- og avgiftsendringene som foreslås i revidert budsjett. Disse er primært:

Merverdiavgiftsfritak ved utdeling av matvarer til veldedige  formål

Regjeringen foreslår fritak for merverdiavgift ved uttak av matvarer som blir leverte uten vederlag til et veldedig formål. Bakgrunnen for forslaget er Regjeringens ønske om å redusere matsvinn. Merverdiavgift ved uttak kan føre til at bedrifter velger å destruere matvarer i steden for å gi det bort.

Forslaget innebærer at avgiftspliktige aktører i matbransjen ikke skal beregne merverdiavgift på uttak av mat- og drikkevarer som de gir bort. Det vil bli stilt krav om at varene blir leverte vederlagsfritt til en mottaker som er registrert i Enhetsregisteret. Og mottakeren må dele ut varene på veldedig grunnlag.  

Mer om fritaket

Tilpasse skattebegrensingsregelen til ny trinnskatt

Regjeringen foreslår å la skattebegrensningen, som er regulert i skatteloven kap. 17, også å gjelde for trinn 1 og 2 i trinnskatten, ikke bare for skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift slik reglene er i dag. På denne måten ønsker Regjeringen å unngå at de som kommer inn under skattebegrensningsreglen får økt skatt som følge av at trinnskatten erstatter toppskatten fra 2016.

Formuesskatt – varsling av en ordning med utsatt formuesskatt

Formuesskatten, særlig hva gjelder formuesskatt på arbeidende kapital, har vært mye diskutert i den senere tid. I en periode der virksomhetseierne enten er i en oppbyggingsfase eller den igangværende virksomheten går med underskudd, oppleves det som urimelig for mange eiere at de likevel må betale formuesskatt. For virksomheter og eiere som ikke har god tilgang på kapital, kan dette skape likviditetsproblemer og gjøre det vanskelegere å opprettholde aktiviteten. I verste fall rammer det også arbeidsplasssene negativt. For å forebygge slike problemer vil Regjeringen i forbindelse med budsjettet for 2017 foreslå en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Det gis uttrykk for at ordningen skal gjelde fra 2016.

Deltakerlignet selskap – lån

Det foreslås at lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker skal skattlegges tilsvarende som utbytte. Det foreslås også enkelte mindre justeringer i ordlyden i bestemmelsene om aksjonærlån.

Utsatt iverksetting av flypassasjeravgiften

I forbindelse med budsjettet for 2016 vedtok Stortinget å innføre en flypassasjeravgift. Stortinget la til grunn at avgiften skulle tre i kraft 1. april 2016, men ga departementet fullmakt til å vedta iverksetting. EFTAs overvakingsorgan (ESA) vurderer nå avgiften etter statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Departementet har i påvente av ESA vedtatt å utsette avgiftsinnføringen til tidligst 1. juni 2016.  

Endringer i eiendomsskatteloven

Regjeringen foreslår å gi kommunene anledning til å frita fritidsboliger når de skriver ut eiendomsskatt. Forslaget vil gi kommunene større fleksibilitet i utskrivingen av eiendomsskatt og legge bedre til rette for hytteutbygging med de positive ringvirkninger det har for det lokale næringslivet. Regjeringen synes i denne sammenheng å være mindre opptatt av likebehandling kommunene i mellom.

Regjeringen foreslår videre at eiendomsskattesatsen på boliger og fritidsboliger skal være på minstenivået på to promille det første året kommunen utskriver eiendomsskatt på slik eiendom, også når kommunen har skrevet ut eiendomsskatt på annen eiendom tidligere. På denne måten bidrar Regjeringen til at eiendomsskatten ikke innføres med full styrke fra første året denne innføres.

Skogbruk

Regjeringen foreslår å endre overgangsordningen for skog som fra 2016 ikke lenger blir å regne for skogbruk. På denne måten vil skogeiere som har underskudd, kunne føre underskuddet ved gjennomsnittsligning over gevinst- og tapskonto.

 

Se mer på Regjeringen.no –  Regjeringens nettside om revidert 2016