Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nedenfor finner du en oppsummering av det som er varslet vedrørende skatte- og avgiftsendringer i forslaget til revidert statsbudsjett.

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. Fritakene vil sikre lik behandling av trykte tidsskrifter og bøker, som allerede er fritatt for merverdiavgift, og elektroniske tidsskrifter og bøker.

Regjeringen foreslår samtidig å åpne for moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder, for eksempel innslag av lyd og video. Det vil ikke bli stilt krav om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet eller den elektroniske boka. Strømming og nedlasting av lydbøker vil omfattes av fritaket.

Forenklinger i ektefellebeskatningen

Regjeringen foreslår noen justeringer i reglene om skattlegging av ektefeller.

Verdt å merke seg her er at regjeringen fjerner gjeldende frist om at man må gifte seg før 1. november i året før inntektsåret, for å bli skattlagt som ektefeller i året etter giftemålet. Fristen settes nå til årsskiftet.

Tilsvarende endring foreslås for skattested. Her endres tidspunktet for fastsettelse av skattested fra 1. november i året før inntektsåret til 1. januar i inntektsåret.

I gjeldende lovgivning er utgangspunktet for ektefeller at de skal skattlegges under ett for alminnelig inntekt. Denne bestemmelsen har ikke lenger praktisk virkning, i og med at klasse 2 er opphørt. Dette utgangspunktet foreslås derfor endret.

En annen ikke-praktisk regel som foreslås fjernet, er muligheten til å kreve felles ligning som ektefeller allerede i året ekteskapet inngås.

Tilsvarende endringer blir gjeldende for meldepliktige samboere.

Endringene skal etter forslaget gjøres gjeldende fra 2020.

Redusert engangsavgift for motorsykler

Regjeringen foreslår at engangsavgiften reduseres med om lag 10 prosent. Forslaget innebærer at engangsavgiften for motorsykler blir redusert gjennom en kombinasjon av økt innslagspunkt i slagvolumkomponenten og generell satsreduksjon.

Fjerning av engangsavgiften for kjøretøy over 20 år

Regjeringen foreslår at engangsavgift for kjøretøy (herunder MC) som er over 20 år fjernes. Forslaget gjelder alle kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, og innebærer at kjøretøy over 20 år etter 1. juli 2019 kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. 

Redusert alkoholavgift på sider og lignende alkoholvarer fra små bryggerier

Regjeringen foreslår å redusere alkoholavgiften for sider og lignende alkoholvarer med over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol fra små bryggerier. Forslaget innebærer lavere avgiftssatser ved omsetting av inntil 200 000 liter sider og lignende.

Elavgift ved utvinning av kryptovaluta 

Stortinget vedtok i budsjettforliket høsten 2018 at kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre ikke skal ha redusert elavgift. Det varsles som ledd i fremleggelsen av revidert statsbudsjett at Skattedirektoratet om kort tid vil sende forslag om regelendringer på høring.

Les også: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning