Selskaper får nytt skjema for utbytteinntekter og realisasjon av aksjer

Det nye skjemaet RF-1359 erstatter RF-1059. Sistnevnte lever videre for personlige skattytere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bakgrunnen for at det nye skjemaet er laget, er at skatteetatens kontroller har vist en rekke feil vedrørende skattemessig behandling av aksjer eiet i og utenfor fritaksmetoden. Skjemaet skal forsøke å avhjelpe dette, ved at det blir enklere å ta stilling til om et utbytte eller en realisasjon faller inn under fritaksmetoden eller ikke. 

Skjemaet har fått navnet RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter.

Det gamle skjemaet gjelder i hovedsak kun for aksjer, og er ikke tilpasset dagens investeringsmarked, hvor det investeres stort i derivater og andre finansielle produkter. Skjemaet er utarbeidet slik at skattyter kan fylle ut alle gevinster og tap ved realisasjon av alle typer finansielle produkter, der det skilles på hva som anses utenfor og innenfor fritaksmetoden.

Fra og med inntektsåret 2016 gjelder nye regler for beskatning av andeler i verdi­papirfond. De nye reglene innebærer at skattyter må skille mellom hvor stor andel av gevinst/tap og utdelinger fra fond som faller innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Det nye skjemaet legger til rette for innrapportering av dette ved at gevinst/tap og utdelinger kan splittes i en skattefri og en skattepliktig del.

Ved at selskap kan rapportere både skattepliktige og skattefrie inntekter, vil skattyter ha oppfylt opplysningsplikten selv om inntekten er klassifisert feil. Dette skal føre til mindre bruk av tilleggsskatt.

Det kan fortsatt være nødvendig for selskapet å gi tilleggsopplysninger til Skatteetaten, særlig der vesentlige opplysninger som er avgjørende for skatteplikten eller skattefritaket ikke fremkommer ved utfylling av postene i skjemaet alene.

Skjemaet RF-1359 finner du her.