Sjekk at beregningen av aksjegevinster og tap blir skattemessig korrekt - Eide du aksjer i 2014 bør du sjekke dette

Alle personlige aksjonærer i norske selskaper og utenlandske selskaper på Oslo børs som er registrert i aksjonærregisteret, vil motta en aksjeoppgave (rf-1088) i altinn. De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon med skatteetaten, vil motta en papirversjon i posten. Aksjonærene må kontrollere at opplysningene i oppgaven stemmer og korrigere eventuelle feil før selvangivelsen leveres.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Her ser vi nærmere på hva personlige aksjonærer må være spesielt oppmerksomme på i forhold til blant annet utbytte, hendelser, erverv og inngangsverdier.

Hvis de aktuelle selskapene har levert korrekte aksjonærregisteroppgaver innen fristen, vil skattepliktige beløp være angitt i den forenklede oppgaven som sendes aksjonærene, samt være forhånds utfylt i aksjonærenes selvangivelser.

Feil må rettes i selvangivelsen

Er det feil i innberetningen fra selskapet vil imidlertid både oppgavene og ferdigutfylte opplysninger i selvangivelsene inneholde feil. Det er derfor viktig at aksjonærene påser at grunnlagene for utregningene er korrekte og at eventuelle feil blir korrigert.

Hvis det avdekkes feil opplysninger vedrørende erverv eller salg av aksjer skal aksjonærene sende inn en korrigert versjon av aksjeoppgaven (RF-1088k). Andre typer feil korrigeres bare i selvangivelsen. For eksempel gjelder dette dersom du har mottatt utbytte som ikke er kommet med på oppgaven du har mottatt.

Her er postene i den forhånds utfylte oppgaven RF-1088 som aksjonærene må være særlig oppmerksom på:

Utbytte: er opplysningene i den forhånds utfylte oppgaven og selvangivelsen mangelfulle eller feil, skal korrekt skattepliktig utbytte (etter skjermingsfradrag) føres i selvangivelsens post 3.1.5. i motsatt fall risikerer aksjonæren å bli ilagt tilleggsskatt ved ligningen. Er det bare dette punktet som må korrigeres er det ikke nødvendig å levere korrigert RF-1088.

- Det er viktig at angitt skattepliktig utbytte omfatter alt utbytte som er vedtatt i løpet av 2014, uavhengig av om utbyttet rent faktisk er blitt utbetalt til aksjonæren. I enkelte tilfeller unnlater aksjonærer å ta ut utbytte de har krav på, og lar dette stå som fordring på selskapet. En slik avtale mellom selskap og aksjonær utsetter imidlertid ikke tidspunktet for beskatningen, påpeker Kate Bjørnelykke, juridisk rådgiver i NARF.

Ligningsverdi: Ligningsverdien på aksjene fra RF-1088 skal være forhånds utfylt i selvangivelsen. Dersom det står «ukjent» i post 140 i selvangivelsen, er dette fordi aksjonærregisteret mangler opplysninger om ligningsverdi for ett eller flere selskaper. Aksjonæren må da innhente verdiene som mangler og føre summen av ligningsverdien på aksjene i selvangivelsen post 4.1.8. Vær oppmerksom på at ligningsverdien på aksjer registrert i Vps (Verdipapirsentralen) ikke er med i oppgaven. Disse verdiene er innrapportert fra Vps og skal være forhånds utfylt i selvangivelsen.

Erverv av aksjer: Dersom verdiene som er lagt til grunn i den forenklede oppgaven er feil eller «ukjent», må oppgaven korrigeres av aksjonær. Dette gjøres i den elektronisk korrigerbare oppgaven (RF-1088k) som alle aksjonærer som har realisert eller anskaffet aksjer i 2014 mottar via altinn.

Realisasjon av aksjer: Dersom verdiene ikke stemmer eller er angitt som «ukjent» må oppgaven korrigeres. Også her kan korrigeringen gjøres i den elektronisk korrigerbare versjonen (RF-1088k). Leveres korrigert oppgave via altinn vil aksjonæren motta en re kalkulert oppgave (RF-1088R) i «min meldingsboks», som viser beregnet eventuell skattepliktig eller fradragsberettiget tap. Beløpene som skal overføres til selvangivelsen vil da fremkomme av denne oppgaven.

- De nye tallene blir ikke automatisk overført til selvangivelsen. Aksjonærene må derfor selv foreta korrigeringene i selvangivelsen. For å få tilbake de nye beregningene før innleveringen av selvangivelsen, er det viktig at korrigeringene gjøres i god tid før leveringsfristen, forteller Bjørnelykke. Hun understreker at den korrigerbare versjonen i altinn kun kan benyttes til å korrigere verdier knyttet til aksjer som allerede er registrert i aksjonærregisteret som ervervet eller realisert i 2014.

Når opplysninger om erverv og realisasjon mangler i oppgaven:

- Mangler den mottatte aksjonæroppgaven opplysninger om aksjer som er ervervet eller realisert, må aksjonæren selv gi disse opplysningene for å få ligningsfastsatt inngangsverdi, beregne årets skjerming og eventuelt skattepliktig utbytte, sier Bjørnelykke. Det gjøres ved å fylle ut og sende inn skjemaet «aksjer og fondsandeler mv.» RF-1059.

Årsaken til at aksjonæroppgaven ikke inneholder opplysninger om aksjer som er ervervet eller realisert kan skyldes at det aktuelle selskapet ikke har registrert ny aksjeeier slik at denne ikke er kommet med ved innsending av aksjonærregisteroppgaven. Det kan også skyldes at selskapet ikke har levert eller fått godkjent aksjonærregisteroppgaven. Skjemaet RF-1059 må for øvrig også benyttes ved erverv eller realisasjon av aksjer i utenlandske selskaper som ikke er omfattet av aksjonærregisteret. Dette gjelder blant annet for norske aksjonærer i selskaper registrert i utlandet som er skattemessig hjemmehørende i Norge (NUF). RF-1059 leveres som vedlegg til selvangivelsen.

Aksjer som ervervet eller realisert før 2014: Hvis aksjonæren finner ut at det er feil med hensyn til fastsettelse av inngangsverdier eller realisasjonsvederlag for tidligere år, kan dette ikke korrigeres i oppgaven for 2014. Krav om endringer for tidligere år skal behandles som en klage på ligningen for det aktuelle året, og må sendes skriftlig til skattekontoret sammen med relevant dokumentasjon som viser hva de korrekte verdiene skal være.