Sjekk inngangsverdi ved gjeldskonvertering

Tap på aksjer er normalt skattemessig fradragsberettiget for personlige aksjonærer. Lån fra aksjonærer til eget selskap derimot, gir ingen tilsvarende fradragsrett hvis selskapet ikke kan gjøre opp for seg. En konvertering av gjeld til aksjer gir imidlertid ikke noen fradragsmessig fordel for långiver/aksjonær hvis selskapet allerede er i ferd med å gå overende.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

- Ved gjeldskonvertering kan ikke inngangsverdien på aksjene uten videre settes til fordringens pålydende. Inngangsverdien skal tilsvare den virkelige verdien på fordringen på konverterings tidspunktet. Er verdien på fordringen i realiteten lik null, er også aksjenes inngangsverdi lik null, sier Kate Bjørnelykke.

- Når utsikten til fullt oppgjør er usikker på konverteringstidspunktet, er det særlig viktig å gjøre en forsvarlig vurdering av verdien på fordringen. En slik vurdering kan eventuelt fremlegges for ligningsmyndighetene.

Når det gjelder utbetalinger til aksjonærer fra selskapet oppfordrer Bjørnelykke aksjonærene å være spesielt årvåkne når det gjelder kapitalnedsettelser eller tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital.

Aksjeutbytte som utdeles på grunnlag av en kapitalnedsettelse, skal beskattes hos aksjonæren ved ligningen for 2014 dersom meldingen om kapitalnedsettelsen ble registrert i Foretaksregisteret innen årsskiftet. Det samme gjelder for tilleggs vederlag som utdeles i forbindelse med en fusjon eller fisjon.

Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital

I de tilfeller selskapet har vedtatt å dele ut tidligere innbetalt aksjekapital eller over kurs bør aksjonæren sjekke at dette ikke er kommet med som skattepliktig utbytte på de aksjene som har fått tilbakebetaling.

- I og med at innbetalt kapital er en skatteposisjon som knytter seg til den enkelte aksje, kan det være at utdeling fra selskapet til enkelte aksjonærer er skattefri mens utdelingen hos andre skal behandles som skattepliktig utbytte, sier Bjørnelykke.

En og samme aksjonær kan også ha ulike beløp innbetalt på sine aksjer. Dette vil typisk gjelde i selskaper der det har vært gjennomført kapitalutvidelser med utstedelse av nye aksjer og innbetaling av overkurs på disse. Selskapene har ikke alltid fullstendig oversikt over den enkelte aksjonær og aksjes skatteposisjoner, så her bør aksjonæren sjekke at tilbakebetaling ikke er kommet med som skattepliktig utbytte på de aksjene det er aktuelt for.

- aksjonæren bør også sjekke at inngangs- verdiene på aksjer det er mottatt tilbakebetaling på er blitt riktig nedjustert, sier Kate Bjørnelykke.