Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Lønnstilskudd gis arbeidsgivere i arbeidsgiveravgiftssone V. I tillegg er utvidet opsjonsskatteordning og økte startavskrivninger i saldogruppe d (maskiner mv) blant de større overskriftene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nedenfor følger en oppsummering av forslagene fra Regjeringen.

Mulig å søke om betalingsutsettelse

Regjeringen foreslår at den kan fastsette forskrift som kan åpne for at foretak som har økonomiske utfordringer i koronasituasjonen, kan få utsatt betalingsfrister for merverdiavgift, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og særavgifter i perioden 1. juli til 31. desember 2020. Dette skal skje etter søknad.

Det vil bli ilagt forsinkelsesrente på 6 prosent fra opprinnelig forfall.

Arbeidsgiveravgift – utsatt forfall

Regjeringen utsetter forfallstidspunktet for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 (tredje termin) fra 15. juli til 15. oktober.

Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020

Som kjent fra tidligere har Regjeringen foreslått å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020. Arbeidsgiver skal rapportere tredje termin på vanlig måte med ordinære satser, og så har Skatteetaten fått i utfordring å korrigere kravet før det forfaller til betaling.

Arbeidsgivere som betalte ordinær sats av forskutterte ytelser til permitterte arbeidstakere og som senere skal få dette refundert fra NAV, skal ikke tape på at refusjon i tredje termin skjer med redusert sats. Dette vil bli ivaretatt i den løsningen som nå etableres.

Les mer om praktiske konsekvenser hos Skatteetaten.

Lønnstilskudd i sone V og Svalbard

Det har vært varslet at Regjeringen ville komme tilbake til mulig støtte til virksomheter som er i sone V, hvor satsen for arbeidsgiveravgift er null.

For disse legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget innrapportert via a-meldingen. Arbeidsgiver trenger ikke søke om dette tilskuddet.

Skatteetaten vil beregne tilskuddet ut fra de a-meldinger arbeidsgiver sender inn. Det ligger an til å bli en nedre grense på kr 1 000 for at tilskuddet utbetales.

Tilskuddet vil være skattepliktig.

Les mer om praktiske konsekvenser hos Skatteetaten.

Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen. Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige.

Se egen pressemelding om opsjonsskatteordningen.

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv.). Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent.

Eventuell videreføring vil bli vurdert i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2021.

Merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk

Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser til også å omfatte dybdejournalistikk. Endringen legger til rette for at medier som driver med denne type journalistisk produksjon, kan utnytte mulighetene som ligger i elektronisk publisering. Endringen forventes å tre i kraft 1. juli 2020.

Fortsatt redusert elavgift for utvinning av kryptovaluta i store datasentre

Regjeringen foreslår å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta i store datasentre. Vedtaket er ikke iverksatt, i påvente av nødvendig avklaring med ESA om forholdet til statsstøttereglene. Usikkerheten og mangelen på forutsigbarhet som næringen opplever nå, mener Regjeringen er uheldig. Regjeringen begrunner videre opphevingen med at det å ha andre avgiftssatser for kraft som går til kryptoutvinning enn for kraft som går til andre aktiviteter i samme datasenter, innebærer vanskelige avgrensninger og fører til problemer med gjennomføring og kontroll.

Tollfritak på roser fra 2021

Regjeringen varsler nå at det i budsjettet for 2021 vil bli foreslått tollfritak på roser fra de nest fattigste utviklingslandene (såkalte GSP+-land).

Kenya er det største leverandørlandet av roser til Norge. Landet anses i dag som et lavinntektsland i det norske tollsystemet og har dermed tollfrihet for alle varer. Som følge av økonomisk vekst vil Kenya trolig bli rangert som et såkalt GSP+-land fra 2021. Roser fra landet ville som følge av rangeringen fått en tollsats på 150 prosent i perioden april–oktober 2021, noe som kunne ha svekket Kenyas økonomi og økt prisen for norske forbrukere. Av hensyn til likebehandling med sammenlignbare land, vil forslaget omfatte alle GSP+-land, ikke bare Kenya.

Havbruksskatt

Regjeringen legger også frem forslag til oppfølging av Havbruksskatteutvalget. Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2021 foreslå å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Avgiften vil innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en etterskuddspliktig skatt i 2022. Avgiften utbetales til havbrukskommunene og -fylkeskommunene i 2022. Produksjonsavgiften vil gå inn i Havbruksfondet og fordeles etter fordelingsnøklene som til enhver tid gjelder i fondet.

Havbrukskommunene har siden 2017 fått en andel av inntektene ved salg av nye tillatelser og økt kapasitet i eksisterende tillatelser gjennom Havbruksfondet. Produksjonsavgiften vil omfatte også produksjon fra tidligere tillatelser som er tildelt gratis eller til lav pris.

Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 tilfaller 75 prosent staten og 25 prosent kommuner og fylkeskommuner.

Det foreslås ingen overskuddsbasert grunnrenteskatt.

Se Meld. St. 2 (2019–2020) Revidert nasjonalbudsjett 2020 og egen pressemelding om havbruksskatt.

Petroleumsskatt

Regjeringen har i tillegg fremlagt en egen proposisjon med forslag til endringer i petroleumsskatten. Les mer om forslagene i Prop 113 L (2019-2020) 

*  *  *

Les mer om Regjeringens forslag i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.

Onsdag 13. mai avholder vi webinar om revidert statsbudsjett