Skatte- og avgiftsendringer i revidert statsbudsjett

Regjeringens forslag til endringer blir vedtatt. I avtale om revidert statsbudsjett økes sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 65 % til 75 % av sykepengegrunnlaget.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er det ikke inntatt ytterligere endringer som berører skatte- og avgiftsområdet, enn de forslag regjeringen kom med 11. mai. Dette innebærer at regjeringens forslag blir vedtatt.

Derimot får altså selvstendig næringsdrivende glede av bedre rettigheter når det gjelder sykepenger. Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag. Sykepengene utgjør i dag 65 % av sykepengegrunnlaget, begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet. Fra 1. oktober økes sykepengene til 75 % av grunnlaget, men fortsatt begrenset oppad til 6 G.

Skatte- og avgiftsendringer i revidert statsbudsjett 2017

I og med at budsjettavtalen er inngått skal dette være de vesentligste endringene innen skatt og avgift i forbindelse med revidert statsbudsjett:

  • Det innføres ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, som skal erstattes dagens IPS-ordning. I ordningen skal det være lik skattesats for innskudd og uttak, og grensen for maksimalt årlig sparebeløp økes fra 15 000 til 40 000 kroner.
  • Dagens ordning for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende utvides ved å øke maksimalt fradrag for innskudd fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næringen.
  • Minstefradraget for pensjonsinntekt økes med 2 prosentpoeng til 31 prosent. Dette gir i gjennomsnitt rundt 1 000 kroner i skattelettelse per pensjonist.
  • Det innføres en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
  • Regjeringen varsler at det i 2018-budsjettet vil komme forslag til endringer som skal gi mer gunstig beskatning av opsjoner for ansatte i små, nyetablerte selskaper.
  • Engangsavgiften for motorsykler legges om ved å innføre en CO2-komponent som erstatter dagens stykkavgift og avgift på motoreffekt.
  • Produktavgiften i fiskeri-, hval- og selfangstnæringen reduseres fra 2,3 prosent til 2,2 prosent.
  • Som oppfølging av finansskatten blir det foreslått justeringer i konsernbidragsreglene og unntaksregelen for finansskatteplikt.

  • I tillegg korrigeres bestemmelser om verdsettelsesrabatt i formuesskatten, slik at lovgivningen blir i tråd med intensjonene i skatteforliket. 

I vår artikkel om regjeringens forslag til endringer i revidert statsbudsjett omtalte vi forslagene knyttet til skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper og skattefavorisert pensjonssparing noe nærmere. Les mer om dette her.

Budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti finner du her.