Skatte- og avgiftsforslag i statsbudsjettet for 2017

Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi vil i denne artikkelen gi deg de mest sentrale forslagene til endringer innen skatte- og avgiftsområdet i Regjeringen statsbudsjett for 2017. Enkelte saker vil vi i tillegg lage særskilte artikler på, som publiseres på regnskapnorge.no. 

Selskapsskattesatsen reduseres

Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 25 prosent i 2016. Regjeringen foreslår videre reduksjon til 24 prosent i 2017. Ifølge skatteforliket skal satsen ned til 23 prosent i 2018.

Formålet med reduksjonene er å gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge og å styrke næringslivets konkurransekraft. Samtidig er det et mål å redusere faren for at selskaper flytter skattbare overskudd ut av Norge.

Personlige skattytere vil også nyte godt av reduksjonen i selskapsskattesatsen. Satsen det er snakk om gjelder alminnelig inntekt, og her videreføres at satsen skal være lik for personer og selskaper. Dette innebærer at også personlige skattytere får redusert satsen til 24 prosent i 2017.

Oppjusteringsfaktor og skjermingsrente for aksjeutbytte

Med virkning fra 2016 ble det innført en såkalt oppjusteringsfaktor for aksjeutbytte, som skal bidra til et beskatningsnivå som ligger over skattesatsen på alminnelig inntekt. Denne oppjusteringsfaktoren er i 2016 på 1,15, og foreslås økt i 2017 til 1,24. Dette skal bidra til at den samlede marginalskatten på utbytte opprettholdes på dages nivå.

Regjeringen følger også opp skatteforliket i Stortinget ved å foreslå høyere skjermingsrente i utbytteskatten. Skjermingsrenten foreslås økt med 0,5 prosentpoeng i forhold til dagens nivå. 

Aksjesparekonto

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond. Her er poenget at gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen ikke skal skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen.

Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.

Les mer om forslaget i egen artikkel om aksjesparekontoen. 

Trinnskatt

Trinnskatten er det som før ble kalt toppskatt, og skal sikre at høyere inntekter beskattes mer enn lave inntekter.

Satsene for trinnskatt foreslås justert, men Regjeringen mener endringene er av en karakter som gjør at de aller fleste får lavere skatt på sist tjente krone. Regjeringen viser til at det dermed blir mer attraktivt å jobbe litt ekstra.

Satsendringene gjennomføres ved at innslagspunktene for hvert trinn øker med 2,7 prosent, og økning i satsene.

Satsene for trinnskatt er foreslått fastsatt slik:

Trinnskatt Forslag 2017 Sats 2016
Trinn 1 - innslagspunkt 2017 kr 164.100 0,93 % 0,44 % (innslag kr 159.800
Trinn 2 - innslagspunkt 2017 kr 230.950 2,41 % 1,7 % (innslag kr 224.900)
Trinn 3 - innslagspunkt 2017 kr 580.650 11,52 % 10,7 % (innslag kr 565.400)
Trinn 4 - innslagspunkt 2017 kr 934.050 14,52 % 13,7 % (innslag kr 909.500)

Verdsettingsrabatt i formuesskatten 

I 2017 foreslår regjeringen en verdsettingsrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler. For å likebehandle eiendeler og gjeld skattemessig, reduseres også gjelden som tilordnes aksjer og driftsmidler, med 10 prosent.

Verdsettingsrabatten økes til 20 prosent i 2018, i tråd med skatteforliket.

Sekundærbolig og næringseiendom beholder gjeldende rabatt på 20 prosent, og gjeld som tilordnes slik eiendom, reduseres med 20 prosent i 2017. Samlet sett kan endringene bidra til at mer av den private sparingen går til investeringer i næringsvirksomhet.

Les mer i egen artikkel om dette temaet, som blant annet tar for seg hvordan gjeld skal tilordnes aktuelle eiendeler.

Utsatt betaling av formuesskatt ved regnskapsmessig underskudd

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Målet er å hjelpe eiere som får likviditetsproblemer som følge av formuesskatten.

Mer informasjon om forslaget finner du i egen artikkel.

Finansskatt

I skatteforliket ble det besluttet å beskatte finansbransjen hardere. Nå kommer detaljene, og det som foreslås er å innføre en finansskatt på lønn (5 prosent) og overskudd.

Det som omtales som finansskatt på lønn er i praksis en tilleggssats på arbeidsgiveravgiften, og hjemles i folketrygdloven.

Skatt på overskudd gjennomføres ved at skatten på alminnelig inntekt for finansnæringen ikke reduseres fra 25 til 24 prosent.

Tømmerkonto innen skogbruk

Regjeringen foreslår at gjennomsnittsligningen for skogbruksinntekter i enkeltpersonforetak avvikles og erstattes med en ordning med tømmerkonto. Det innebærer 20 prosent årlig inntektsføring av tømmerinntekter etter mønster av gevinst- og tapskonto.

Regjerningen mener dette åpner for større utjevning av inntekter og større skatteutsettelse enn dagens ordning. 

Grønt skatteskift

Regjeringen foreslår å øke veibruksavgiftene på bensin og diesel reelt med henholdsvis 15 og 35 øre per liter. Prisen for diesel nærmer seg med andre ord bensinprisen noe.  

Regjeringen ønsker å kompensere for avgiftsøkningene ved å redusere årsavgiften og reduksjon i bompenger. I tillegg innføres økt reisefradrag og økte avskrivningssatser. 

Regjeringen foreslår også økt CO2-avgift på mineralolje med 20 øre per liter reelt. I tråd med anbefalingen fra Grønn skattekommisjon vil avgiften dermed komme opp på nivå med CO2-avgiften for bensin og diesel.

Regjeringen følger opp forliket om 2016-budsjettet ved å foreslå økt omsetningskrav for biodrivstoff og økt veibruksavgift på LPG. Engangsavgiften for kjøretøy foreslås lagt ytterligere om i miljøvennlig retning.

 
Andre forslag

 • Nedre grense for å betale trygdeavgift (frikortgrensen) økes med 5 000 kroner.
 • Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid gjøres skattefri.
 • Den skattefrie grensen for kjøp av aksjer i bedriften der den ansatte jobber dobles til 3 000 kroner.
 • Personfradraget lønnsjusteres.
 • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, nedre grense i reisefradraget, foreldrefradraget, særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms, maksimumsgrensen i fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradraget og maksimal årlig sparing med BSU.
 • Skattefunn-ordningen utvides ved at beløpsgrensen for egenutført og innkjøpt forskning og utvikling (FoU) økes.
 • Det åpnes for at aksjeselskap kan få jordbruksfradrag. Samtidig fjernes bokravet for å få jordbruksfradrag.
 • Gjennomsnittsligningen for skogbruksinntekter i enkeltpersonforetak avvikles og erstattes med en tømmerkontoordning.
 • Skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene avvikles.
 • Utdelinger fra selskap med deltakerfastsetting (deltakerlignede selskap) som skriver seg fra gevinster som følge av erstatning ved skogvern, gjøres skattefrie.
 • Startavskrivningene for maskiner avvikles.
 • Rederiskatteordningen utvides til å omfatte vindmøllefartøyer.
 • Amatørbygde kjøretøy fritas fra engangsavgift.
 • Det foreslås en lovhjemmel for departementet til å gi fritak/unntak fra merverdiavgift for vedlikeholdsløsningen for jagerflyene F-35.
 • Det innføres en ordning som nøytraliserer merverdiavgiften i helseforetakene.
 • Satsen i produktavgiften på førstehåndsomsetning av fisk reduseres fra 2,5 til 2,3 prosent.
 • Legemiddelomsetningsavgiften reduseres fra 0,55 til 0,45 prosent.
 • Påslag på nettariffen til Energifondet og forskningsavgift på landbruksprodukter tas inn i statsbudsjettet.
 • Losavgiftene reduseres tilsvarende innsparing i tilbringertjenesten.

Forslag til satser

Forslaget til skattesatser finner du her.

Forslaget til avgiftssatser finner du her.

Dokumenter

Her finner du detaljene om Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer for 2017.

Les også

Regnskap Norges kommentarer til statsbudsjettet