Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett

Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er de største nyhetene for næringslivet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For personlige skattytere vil fjerning av lisensavgiften til NRK merkes ved at personfradraget i alminnelig inntekt reduseres. Dette gjennomføres ved å redusere personfradraget fra kr 56 550 i 2019 til kr 51 300 i 2020, noe som gir en skatteøkning på kr 1 155.

For å redusere virkningen økningen på personfradraget får for minstepensjonister økes det særskilte skattefradraget disse får fra kr 30 000 til kr 32 330.

Full oversikt over forslag til skattesatser finner du her.

Opsjonsordningen for små oppstartsselskap utvides

Regjeringen ønsker å gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten. Det foreslås å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt 12 årsverk. Etter gjeldende regelverk er grensen 10 årsverk.

Maksimal opsjons­fordel per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 million kroner.

Skattefunn  økt timesats for egenutført FoU

Regjeringen vil øke støtten til FoU-investeringer i bedriftene ved å endre Skattefunn-ordningen. Blant annet øker timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700 kroner.

Regjeringen foreslår også andre endringer, blant annet en felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Videre foreslås det en felles fradragssats på 19 prosent uavhengig av bedriftsstørrelse.

Verdsettelse av aksjer i nystiftede selskap og ved omvendt mor-datterfusjon eller forenklet fusjon

Regjeringen foreslår å fjerne de særskilte reglene om formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskap. I stedet for å verdsette aksjene til pålydende og overkurs, skal aksjene verdsettes etter de ordinære verdsettelsesreglene som gjelder ikke-børsnoterte selskaper pr utgangen av inntektsåret.

Tilsvarende foreslås å forskyve verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskaper som har vært involvert i en omvendt mor-datterfusjon eller en forenklet fusjon. Forslaget betyr at slike aksjer skal verdsettes den 1. januar i skattefastsettingsåret.

Formålet er å unngå enkle tilpasninger i selskapsstrukturen for å redusere formuesverdien i ikke-børsnoterte selskap.

Næringseiendom eid indirekte gjennom annet selskap - formuesskatt

Det foreslås en justering i verdsettelsesreglene, ved at næringseiendom eid indirekte gjennom et unotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi på selskapets hånd når sikkerhetsventilen benyttes

Fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareinnførsel

Regjeringen foreslår å oppheve den avgiftsfrie grensen på 350 kroner for vareimport.

Det foreslås samtidig en forenklet ordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske selgere og e-handelsplattformer med sikte på innføring 1. april 2020.

I tillegg foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak. Les mer om dette her.

Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag fjernes

Skatteplikt og fradragsrett for barnebidrag forsvant i 2003, men underholdsbidrag til tidligere ektefelle er fortsatt skattepliktig for mottaker og fradragsberettiget for yter. Skatteplikten omfatter også private avtaler om regelmessig understøttelse av søsken eller fjernere slektninger.

Regjeringen foreslår nå å fjerne skatteplikten og fradragsrett for slik regelmessig personlig understøttelse.

Underholdsbidrag fra konkursbo etter konkursloven § 106 påvirkes ikke av endringen. Det samme gjelder fradragsretten for leie-, bruks- og forpakningsavgift samt føderåd.

Besøksreiser med fly

Regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være en øvre beløpsgrense på 97 000 kroner for skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS, som arbeidsgiver dekker.

Forslaget gjelder flyreiser til og fra pendlerbolig innenfor EØS-området, som arbeidsgiver dekker.

Avskrivning av frukt- og bærfelt

Regjeringen foreslår at kostnadene til planter og planting ved etablering av fruktfelt og bærfelt kan avskrives med henholdsvis 10 og 20 prosent årlig.

Jordbruksfradraget

Jordbruksfradraget foreslås økt gjennom å øke det generelle fradraget fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 prosent.

Forskuddsutskrivingen vs. takseringsreglene

En del satser for beskatning av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser fastsettes formelt to ganger – først ved forskuddsutskrivingen i året før inntektsåret og deretter i takseringsforskriften i november i inntektsåret.

Etter innspill fra næringslivet, blant annet Regnskap Norge, foreslår regjeringen at satser for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser som har betydning for forskuddsutskrivingen kun skal fastsettes én gang. Dette skal skje ved forskuddsutskrivingen før inntektsåret.

Det tas ikke sikte på materielle endringer, men kun å endre måten satsene fastsettes på av Skattedirektoratet i dag.

CO2-avgiften økes med 5 prosent, avgiftsgrunnlaget utvides

Regjeringen foreslår å fjerne fritak og lave satser i CO2-avgiften, samtidig som den generelle satsen økes med 5 prosent.

CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten og innenriks, kvotepliktig luftfart økes også med 5 prosent. Omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken trappes opp fra 12 til 20 prosent i 2020.

I tråd med Granavolden-plattformen foreslår regjeringen reduksjoner i veibruksavgiften som følge av økt CO2-avgift og økt omsetningskrav for biodrivstoff. Nye utslippsverdier (WLTP) i engangsavgiften innføres i CO2-komponenten.

Andre forslag

  • Personfradraget lønnsjusteres.
  • Det innføres en begrensning av kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser for personer bosatt i EØS-stater, under visse vilkår.
  • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i tiltakssonen i Troms og Finnmark, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal sparing i BSU.
  • Bestemmelsene for den skattemessige behandlingen ved overgang til IFRS9 utvides til å omfatte også unoterte banker og finansforetak.
  • Satsene for forenklet fortolling økes i lys av alminnelig prisstigning.
  • Reduserte satser i elavgiften, grunnavgiften på mineralolje og CO2-avgift på naturgass oppjusteres på grunn av lav kronekurs.
  • Totalisatoravgiften reduseres.
  • Regjeringen tar sikte på å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra 2021.

Du finner nærmere omtale av alle forslagene på skatte- og avgiftsområdet i Prop. 1 LS (2019-2020)

Alt om statsbudsjettet finner du på statsbudsjettet.no

Webinar

Vi omtaler statsbudsjettet i vårt webinar. Klikk her for å se webinaret

Relevante kurs