Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiver blir ansvarlig for å rapportere ytelser som mottas fra tredjepart

Foruten fordeler i form av deltakelse på reiser og arrangementer mv, skal plikten omfatte rabatter og bonusfordeler som arbeidstakeren oppnår som følge av arbeidsforholdet. Regnskap Norge er kritiske til forslaget.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har kommet med flere forslag som gjelder skatteplikt og innrapporteringsplikt for naturalytelser.

De konkrete endringene som foreslås i høringsnotatet er:

  1. Lik verdsetting av naturalytelser uavhengig av hvor mottakeren er ansatt
  2. Arbeidsgiver blir ansvarlig for å rapportere også ytelser fra tredjepart
  3. Klarere regler for skattfritak for personalrabatter
  4. Forenklinger for ytelser som gaver, fri avis og overtidsmat

Fordeler mottatt fra forretningsforbindelser mv

Det mest kontroversielle forslaget fra Skattedirektoratet er å pålegge arbeidsgivere innrapporteringsplikt for ytelser den ansatte mottar fra tredjeparter. Arbeidsgiver skal etter forslaget også trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift for ytelsene. Dette kan eksempelvis være aktuelt dersom en ansatt deltar på et konsertarrangement hvor kostandene dekkes av en forretningsforbindelse. Arbeidsgiverpliktene vil også omfatte gaver som mottas.

I vårt høringssvar skriver vi at dette i praksis vil by på langt flere utfordringer enn det direktoratet gir uttrykk for i sitt høringsnotat. Dersom arbeidsgiver får opplysningsplikt for ytelser mottatt fra tredjeparter vil dette innebære ansvar for å verdsette ytelsen og dermed innhente grunnlag for dette. Det er heller ikke rimelig at arbeidsgiver skal bli ansvarlig for arbeidsgiveravgift for ytelser som arbeidstakere mottar fra tredjeparter.

I den grad det skal være skatteplikt, mener Regnskap Norge det både er mer naturlig og mest praktisk at disse forpliktelsene ligger hos den som har gitt en ytelse. Den aktuelle tredjeparten sitter på alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon knyttet til den aktuelle ytelsen.

Rabatter som skyldes arbeidsforhold

Skattedirektoratet foreslår en ny modell når det gjelder beskatning av personalrabatter, som skal gjelde både varer og tjenester. Forslaget går ut på at det innføres en øvre samlet beløpsgrense for personalrabatter som kan mottas skattefritt, og at rabattens størrelse fastsettes med utgangspunkt i alminnelig omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Rabatten kan ikke overstige 50 prosent på den enkelte vare eller tjeneste.

Videre foreslås det at rabatter som oppnås hos arbeidsgiverens leverandører og kunder skal likestilles med de tradisjonelle personalrabattordningene, men begrenset til varer og tjenester som omsettes i arbeidsgiverens bedrift. Dette kan eksempelvis være aktuelt når ansatt hos bilforhandler kjøper bil fra importør.

Forslaget forutsetter at arbeidsgiver holder oversikt over skattefrie rabatter de ansatte mottar fra leverandører og kunder, og verdsetter dem. Skattedirektoratet skriver i høringsnotatet at arbeidsgiver selv må etablere mekanismer for å sørge for å få informasjonen om slike rabattordninger, ved å be ansatte opplyse om det eller be leverandøren eller kunden om å gi arbeidsgiver beskjed om ansattes bruk av rabatter hos vedkommende. Når verdien av rabattene fra leverandører og kunder overstiger den skattefrie beløpsgrensen, vil arbeidsgiver ha ansvaret for å innrapportere skattepliktig fordel, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.

Rabatter som gjelder varer eller tjenester som ikke omsettes hos arbeidsgiver, blir skattepliktig fullt ut. Arbeidsgiver får innrapporterings-, skattetrekk- og arbeidsgiveravgiftsplikt for rabatten.

Tilsvarende plikter vil gjelde andre rabatter arbeidstakere oppnår, f eks rabatter på treningssenter som arbeidsgiver har fremforhandlet eller privat bruk av fly- og hotellbonus opptjent i arbeidsforholdet.

Regnskap Norge er negative til Skattedirektoratets forslag, og peker på at det ofte kan oppnås like store rabatter på individuell basis og at forslaget strider mot forenklingshensynet som er et av hovedformålene bak høringen. Vi anbefaler derfor at slike rabatter og bonusordninger unntas fra beskatning.

Les mer

Les mer om forslagene i høringsnotatet fra Skattedirektoratet.

Skattedirektoratet har oppsummert forslagene i pressemelding.

Regnskap Norges høringssvar finner du her.

Les også Dagens Næringslivs omtale av forslagene. (DN+)