Skattedirektoratet foreslår at tips blir innberetningspliktig for arbeidsgiver fra 2019

Dersom forslaget vedtas blir det også plikt til å foreta skattetrekk i ytelsene. Arbeidsgiver blir dessuten belastet med arbeidsgiveravgift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tips er skattepliktig inntekt for mottakerne, som fordel vunnet ved arbeid. Dette er en inntekt som etter gjeldende regler ikke innberettes fra arbeidsgiver, med unntak for et sjablonmessig påslag for prosentlønnet serveringspersonale. Skattedirektoratet erfarer at opplysningsplikten for tips er et område med svært mangelfull etterlevelse, altså slik at inntekten ikke medtas til beskatning av mottakerne.

Med bakgrunn i dette foreslår Skattedirektoratet at arbeidsgivere fra og med 2019 skal behandle tips på lik linje med avtalt lønn. Dette betyr at tips som den enkelte mottar må telles opp og dokumenteres, noe det allerede er vedtatt regler om i bokføringsforskriften som ledd i innføringen av kassasystemloven.

Opplysningsplikt via a-melding og skattetrekk

Dersom forslaget vedtas skal arbeidsgiver lønnsinnberette tipsingen på lik linje som lønn gjennom a-melding, og dessuten gjennomføre skattetrekk.

Arbeidsgiveravgift skal beregnes

Det mest kontroversielle er nok at arbeidsgiver i tillegg skal belastes med arbeidsgiveravgift, til tross for at arbeidsgiver ikke nødvendigvis har kontroll eller innflytelse på beløpene det er snakk om.

Skattedirektoratet viser i anledning dette til høyesterettsdom i den såkalte Theatercafé-dommen, og legger til grunn at arbeidsgiver etter dommen har styringsrett over tips og dermed har både faktiske og rettslige muligheter til å skaffe seg kontroll og oversikt over pengestrømmen.

Økte administrative byrder?

Skattedirektoratet hevder i høringsnotatet at de nye pliktene som foreslås ikke er ekstra administrative byrder. Direktoratet mener den økte byrden ligger på de nye vedtatte kravene i bokføringsforskriften som følger av innføringen av kassasystemloven.

Vi må se nærmere på dette, men helt umiddelbart synes det som om fordeling av tips på de ansatte og etterfølgende oppfølging i lønnsinnberetningen blir en ny og krevende administrativ byrde. Dette blir en oppgave som ikke lenger kan overlates til de ansatte å ordne opp i. 

Det er neppe urimelig om arbeidsgiver krever å få dekket sine utlegg til betaling av arbeidsgiveravgift, og i så fall må det beregnes tips etter trekk for arbeidsgiveravgift. Også dette er en økt administrativ byrde. Tilsvarende kan eventuell påvirkning på grunnlaget for pensjonssparing få tilsvarende konsekvens, og dermed være en økt administrativ byrde. 

Høringsfrist 2. mai

Forslaget er ute på høring, og fristen for å gi innspill er satt til 2. mai 2018. Du kan lese mer om forslaget her.

Har du synspunkter på forslaget og hvilke praktiske konsekvenser det vil gi for dine kunder, hører vi gjerne fra deg. Send noen ord til fagsupport@regnskapnorge.no