Skattefunn for foretak i økonomiske vanskeligheter

Viktige avklaringer fra Finansdepartementet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter skal gjøres på tidspunktet hvor Forskningsrådet godkjenner Skattefunn-søknaden. Dette fremkommer i ny fortolkningsuttalelse fra Finansdepartementet.

Skattefunn-ordningen er underlagt EØS-avtalens regler om statsstøtte. Under det alminnelige gruppeunntaket i EU-forordning nr 651/2014 gjelder et forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter». Dette omfatter blant annet selskaper der mer enn halvparten av den tegnede aksjekapitalen er tapt som følge av akkumulerte tap. Finansdepartementet har i brev av 29.11.2019 til Skattedirektoratet og tilhørende artikkel av samme dato kommet med følgende klargjøringer:

1. Tidspunktet for vurderingen av om foretaket er «i vanskeligheter» innenfor Skattefunn-ordningen

Departementet legger i brevet til grunn at tidspunktet for vurderingen av om foretaket er i økonomiske vanskeligheter, er når Forskningsrådet skal godkjenne Skattefunn-søknaden.

Dette er en praktisk viktig avklaring, og innebærer blant annet at tidspunktet for vurderingen ikke er når selve kravet om Skattefunn-fradrag fremsettes.             

2. Grunnlaget for vurdering av om foretaket er i vanskeligheter

Normalt vil balansen i sist avlagte årsregnskap utgjøre vurderingsgrunnlaget for om foretaket er i økonomiske vanskeligheter. For bedrifter uten regnskapsplikt vil sist avlagte næringsoppgave utgjøre grunnlaget for vurderingen.

Foretaket kan alternativt legge frem balanseoppstilling fra kvartalsregnskap eller annen mellombalanse med en nyere balansedato, forutsatt at denne er av en dato før tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse.

For foretak som er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling mv., vil grunnlaget for vurderingen være vilkårene for konkurs mv. etter gjeldende konkursrettslige regler.

3. Kontroll av Skattefunn-søknader godkjent av Forskningsrådet i 2019

For søknader om Skattefunn-støtte som godkjennes i 2019 vil Skatteetaten foreta kontroll med hensyn til vilkåret om at foretaket ikke er i økonomiske vanskeligheter.

Skattefunn-selskap med prosjekt som er godkjent i løpet av 2019, må avgi en egenerklæring, en obligatorisk avkryssingsboks i skjemaet RF-1053.

Der må det bekreftes at foretaket ikke var i vanskeligheter da Forskningsrådet godkjente søknaden i 2019, vurdert ut fra grunnlaget som nevnt over. Kontrollen av vilkåret skjer med andre ord først etter innleveringen av skattemeldingen for 2019.

Denne ordningen vil også gjelde for Skattefunn-prosjekter som godkjennes fra og med 1. januar 2020. 

4. Skattefunn-søknader godkjent i 2018

For prosjekter godkjent i 2018 viser departementet til sitt tidligere brev av 15.5.2019 til Skattedirektoratet. Der uttalte de blant annet at de ikke ville «ha noe å innvende mot at Skatteetaten unnlater å ta opp disse spørsmålene for skatteleggingsperioden 2018».

Departementet vil imidlertid søke å innhente informasjon om omfanget av støtten som potensielt er gitt i strid med GBER-bestemmelsen om foretak i vanskeligheter bakover i tid for å kunne vurdere om slik eventuell støtte kan ha påvirket det indre markedets funksjon.

 

Relevant kurs

SkatteFUNN - tilskuddsordning for bedrifter med FoU-prosjekter