Skattemessig behandling når vederlag ved salg av aksjer mv. omfattet av fritaksmetoden består av annet enn kontant oppgjør - Prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Skattedirektoratet uttaler at skatteplikt for gevinst eller fradragsrett for tap ved realisasjon av formuesgode mottatt som vederlag ved salg av aksjer mv. omfattet av fritaksmetoden vil avhenge av de bestemmelsene som regulerer det aktuelle formuesgodet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har uttalt seg om dette i en prinsipputtalelse av 09.04.2013. Dersom et selskap mv. som omfattes av fritaksmetoden i skatteloven § 2-38 første ledd selger aksjer mv. som er omfattet av skattefritaket i skatteloven § 2-38 andre ledd, vil gevinsten ikke være skattepliktig. Et eventuelt tap vil ikke være skattemessig fradragsberettiget. Dette vil ifølge uttalelsen ikke ha betydning ved en senere realisasjon av et formuesgode som var vederlag for slike aksjer. Fra det tidspunkt formuesgodet er ervervet vil den skattemessige behandlingen følge av de skattemessige reglene for vedkommende formuesgode. Det vil ikke ha betydning for skatteplikten ved realisasjonen om et formuesgode er ervervet som vederlag ved salg av aksjer mv. som er omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om dette og se eksempel i uttalelsen du finner i lenken nedenfor.

Skattemessig behandling når vederlag ved salg av aksjer mv. omfattet av fritaksmetoden består av annet enn kontant oppgjør