Skyhøy behandlingstid og diskriminering av saker kjennetegner dagens behandling av skatteklager

Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport som ser på opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Særlig viktig blir det å få oppbemannet sekretariatet til skatteklagenemnda så fort som mulig. I desember 2018 var det nesten 2 600 ubehandlede klager i sekretariatet, hvor flere hadde ventet på behandling i over ett år!

I rettssikkerhet inngår «rimelig tid»

I begrepet rettsikkerhet ligger det blant annet at saken skal avklares innen rimelig tid. Når klagesaker blir liggende, må det innhentes nye opplysninger, advokatutgiftene øker – i tillegg til den påkjenningen det er å ha en sak uavklart.

Forutsetningen om uavhengig klagebehandling brutt

Da den nye skatteklagenemnda ble opprettet i 2016 var en av forutsetningene at klagebehandlingen skulle skje i en uavhengig nemnd. – Denne er allerede brutt, noe rapporten absolutt burde sett på.

For å bøte på den lange saksbehandlingstiden ble det vedtatt i høst at Skattedirektoratet skulle være klageinstans for en del av sakene, blant annet klager som gjelder mindre beløp. I den forbindelse ble det ansatt mange nye jurister i Skattedirektoratet.

– Hvorfor ikke ansette i sekretariatet i stedet – for å ivareta garantien om uavhengighet? Det kan se ut til at det hele er en drakamp mellom skattedirektoratet og sekretariatet om ressurser og kompetanse, hvor konsekvensen er lang saksbehandlingstid som rammer skattyteren.

Diskriminering av klagesaker?

– Det kan stilles spørsmål ved om Finansdepartementet mener de såkalte «mindre» sakene ikke er verdt en like uavhengig behandling som de større. Det er også fare for likebehandlingen at klager om samme spørsmål behandles av ulike instanser avhengig av beløp. Saker som berører personlige skattytere vil nærmest utelukkende være av «lav verdi». Det gir inntrykk av et klasseskille, der de store behandles i nemnd og de små i direktoratet. Det at sekretariatet har måttet leie inn ansatte fra skattekontorene gjør heller ikke problemet med uavhengighet mindre.

Problemets kjerne er flere styringslinjer

Sekretariatet må forholde seg til to styringslinjer. På den ene siden Skattedirektoratet, som har ment at skattekontorene skal skrive omfattende redegjørelser i sakene, så sekretariatet kan basere sitt arbeid på disse uten å gå grundig inn i saken selv. Dette har bidratt til lang saksbehandlingstid på skattekontorene. Den andre er lederen av nemnda, som mener sekretariatet selv må gå grundig gjennom sakene, slik at skattyter er sikret en uavhengig behandling.

Formålet med den nye klageordningen har vært at klagesakene skal behandles av en uavhengig nemnd. Det fordrer at sekretariatet faktisk tar en selvstendig vurdering før de innstiller til skatteklagenemnda, for å unngå å bli en sandpåstrøer på skattekontorenes vedtak.

– Regnskap Norge var svært skeptiske til at flere typer klager i høst ble overført til Skattedirektoratet for behandling. Dette er stikk i strid med hva som var formålet med å legge om klageordningen, nemlig å sikre en helt uavhengig nemnd.

Hindre dobbeltbehandling

Rapporten foreslår at skattekontorenes medvirkning i klagesaksbehandlingen begrenses. – Det er fornuftig! Dobbeltbehandlingen som har pågått er ingen tjent med. Uavhengigheten sikres også best slik.

Regnskap Norge heier på tiltaket om å tilføre sekretariatet 20 ekstra saksbehandlerårsverk for å sikre en rask nedbygging av restansene.
– Vi mener imidlertid at disse 20 burde vært en fast oppbemanning også etter at restansene er nedbygget. Vi har liten tro på at det det blir mindre kompliserte saker fremover. Færre klagesaker er det vel heller ingen grunn til å anta at det skal bli – heller tvert i imot.

Løsriv Skatteklagenemnda fra skattemyndighetene

– For å sikre nemdas uavhengige rolle kunne man sett nærmere på om Skatteklagenemnda bør løsrives fra skattemyndighetene. Det vil utgjøre et sterkere tiltak enn dem rapporten anbefaler. Helt konkret burde Finansdepartementet overta etatsstyringsrollen for sekretariatet, lik en rekke andre nemnder er administrativt underlagt sitt fagdepartement. Dette ville etter vår oppfatning tydeliggjøre nemndas uavhengige rolle fra skattemyndighetene. Det ville også redusere potensiell kamp om ressurser og kompetanse i klageprosessen. Bare slik kan man sikre en helt uavhengig nemnd.

Regnskap Norge håper Finansdepartementet gjennomfører tiltakene rapporten foreslår for å sikre at den nye Skatteklagenemnda blir den rettsikkerhetsgarantien den var ment å være. Med unntak av de mest ressurssterke er nemlig Skatteklagenemnda siste instans i klagebehandlingen for de fleste av oss.