Slik blir aksjonærbeskatningen for 2016

Fra og med 2016 innføres det en ny beregningsmåte for skattlegging av aksjeutbytter og gevinster/tap. Skattesatsen settes ned fra 27 til 25%, mens selve beregningsgrunnlaget oppjusteres med en faktor på 1,15.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nærmere om regelendringen

Nedsettelsen av skattesatsen på alminnelig inntekt fra og med 2016 ville uten en oppjustering av beregningsgrunnlaget for beskatning av aksjeinntekter, gjøre det mer lønnsomt for eiere å ta ut utbytte i stedet for lønn. I stedet for å motvirke dette ved i innføre en egen og høyere skattesats for eierinntekter hvor eierinntekt skilles ut som et eget skattegrunnlag, innføres det nye regler for beregning av selve skattegrunnlaget.  Utbytte og gevinster vil bli beskattet med den alminnelige satsen på 25%, men skattegrunnlaget oppjusteres med en justeringsfaktor på 1,15%. 

I forslaget til statsbudsjett for 2016 viste regjeringen til at dette ville innebære en reduksjon i marginalskattesatsen for aksjeinntekter på 0,1 %. Et par eksempler kan illustrere hvordan en kommer frem til dette: 

Eks. 1: Her forutsettes det at både selskapsoverskudd og aksjonær beskattes 25%:

 

Selskapsoverskudd  1000

-          25 % skatt  250

= 750

 

Utdelt utbytte  750

-          25% skatt på aksjonærens hånd

= skatt 215,6

(Skattegrunnlag 750 x justeringsfaktor 1,15 x 25% skatt)

 

Total skatt selskap 250 + aksjonær 215,6 = 465,6 dvs en marginalskattesats på 46,6 %

 

Eks. 2: Utbytteskatt beregnet etter satsene som gjelder for 2015 hvor både selskap og aksjonær beskattes etter en sats på 27%:

Selskapsoverskudd 1000

-          27 % skatt

= 730

 

Utdelt utbytte 730

-          27 % Skatt på aksjonærens hånd 197,1

 

Total skatt selskap 270 + aksjonær 197,1 = 467,1 dvs marginalskattesats på 46,7 %.

Som eksemplene over viser vil det ikke være noen økning i utbytteskatten dersom man legger til grunn at både selskap og aksjonær er blitt beskattet med samme sats. Imidlertid vil utbytte som tas ut av personlig aksjonær i løpet av 2015 eller 2016 være beskattet i selskapet etter den gamle satsen på 27 %. Tilsvarende regnestykke med samme utgangspunkt som eksemplene over vil da se slik ut hvis utbyttet tas ut først i 2016:

 

Selskapsoverskudd  1000

-          27 % Skatt  270

= 730

 

Utdelt utbytte  730

-          25 % Skatt på aksjonærens hånd  209,9

(Skattegrunnlag 730 x justeringsfaktor 1,15 x 25 % skatt)

 

Total skatt selskap 270 + aksjonær 209,9 = 479,9 dvs marginalskattesats på 47,99 %

Som vi ser innebærer dette i realiteten en skatteøkning i 2016 der overskuddet i selskapet er beskattet etter en sats på 27 %.

 

Et eksempel kan illustrere hva en aksjonær som tar ut utbytte i 2015 sparer i skatt i forhold til å ta ut tilsvarende utbytte i 2016:

Vi forutsetter at det tas ut kr 1 mill i utbytte og ser bort fra eventuelt skjermingsfradrag:

2015: Kr 1 mill x 27% = kr 270 000 i skatt.

2016: Kr 1 mill x 1,15 x 25% = kr 287 500 i skatt 

Som eksemplet viser ville aksjonæren på kr 1 mill i utbytte spare kr 17 500 i skatt på å ta utbytte før årsskiftet 2015 fremfor å vente til 2016, dvs 1,75 %. Det vil si at utbytte i 2016 beskattes med en reell skattesats på 28,75 %, mot 27 % i 2015.

 

Det er for øvrig verdt å nevne at endringer i skattesatsen for aksjeeiere ikke bare gjelder utbytte, men også vil omfatte gevinster og tap. Det innebærer at det kan være aktuelt med tilsvarende vurderinger i forhold til salg av aksjer før eller etter nyttår. Salg med gevinst kunne det være noe besparelse i å gjennomføre før nyttår, mens salg med tap tilsvarende ville kunne være gunstig å avvente til 2016. Også her er det imidlertid en del av regnestykket at skattebetalingen for gevinst som innvinnes før nyttår fremskyndes et år i forhold til om man avventer. Tilsvarende vil fradrag for tap som tidfestes etter nyttår medføre at fradraget kommer et år senere.

 

Deltakerlignede selskap

Når det gjelder satsendringene som beskrevet over vil de også få tilsvarende virkning for deltakerlignede selskaper ved at nye satser skal benyttes på uttak tilsvarende som for utbytte fra aksjeselskaper. Nye satser vil også gjelde for gevinst eller tap ved realisasjon av andeler i deltakerlignede selskaper.

 

Hva skjer videre med skatt på eierinntekter?

Regjeringen har signalisert at deres mål er å få skattesatsen på overskudd i selskaper og alminnelig inntekt ned til 22%. En forutsetning for å holde utbytteskatten på samme nivå ved ytterligere reduksjon i skattesatsen fordrer at en parallelt forhøyer oppjusteringsfaktoren som benyttes ved beregning av skatt på eierinntekter. I Skattemeldingen (Meld. St. 4 (2015-2016) fremholder departementet at dersom den samlede marginalskatten på utbytte (inkludert selskapsskatt) holdes uendret med en skattesats på 22 pst., må det benyttes en oppjusteringsfaktor på ca. 1,44.

Ved en selskapsskatt på 22 % og justeringsfaktor på utbytte på 1,44 vil resultatet ved et selskapsoverskudd på 1000 hvor netto 780 etter skatt deles ut som utbytte.

Utdelt utbytte 780

-          22 % skatt på aksjonærens hånd

= skatt 247,1

(skattegrunnlag 780 x justeringsfaktor 1,44 x 22 % skatt)  

Total skatt selskap 220 + aksjonær 247,1 = 467,1, dvs en marginalskattesats på 46,7 %

 

De nye reglene for aksjonær og deltakerbeskatning er nærmere omhandlet i Prop. 1 LS (2015-2016) under Del II punkt 3.1, se:

http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2016/dokumenter/pdf/skatt.pdf

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.