Søk skattefunn-midler innen garantifristen 1. september

Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.

Del

Mulighetene for å oppnå skattefradrag er større enn de fleste antagelig er oppmerksomme på. SkatteFUNN kan bidra med finansiering når:

  • Foretaket skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • Foretaket har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Bedriften har nytte av resultatet

20 % skattefradrag
SMB-bedrifter kan oppnå 20 prosent skattefradrag for kostnader til FoU-arbeid, dersom prosjektet blir godkjent av Norges Forskningsråd. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Skattefradraget beregnes normalt på grunnlag av FoU-kostnader opptil kroner 20 millioner pr år. Den tillatte kostnadsrammen kan økes til 40 millioner når skattyter får prosjektet utført av eller sammen med en godkjent forskningsinstitusjon.

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Bedrifter som i året har skattemessig underskudd får støtten utbetalt gjennom skatteoppgjøret. 

Garantifristen 1. september
Dersom søknaden sendes innen garantifristen, har du en sikkerhet for at den blir ferdigbehandlet i år. Ved godkjenning vil bedriften kunne benytte årets påløpte kostnader i grunnlaget for skattefradrag.  

Kvalifiserte prosjekter
Ordningen er rettighetsbasert for skattytere i Norge, og gjelder alle bedrifter og næringer.

Prosjekter som skal kvalifisere til SkatteFUNN, må fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan gi nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Den hyppigste grunnen til avslag på godkjenningssøknader er at søknadsinnsender ikke får frem tydelig nok hvilken ny kunnskap eller ferdighet prosjektet tar sikte på å fremskaffe. Da vil søknaden avslås selv om det er tale om et veldig innovativt nytt produkt. Dette skyldes at SkatteFUNN ikke er en ordning som skal støtte innovasjon generelt, men skal stimulere FoU som gir ny kunnskap eller ferdigheter som kan benyttes til innovasjoner.

Det mest sentrale punktet i søknaden blir å forklare godt hvilke kunnskapshull som skal tettes, eller hva den nye kunnskapen eller ferdigheten det søkes etter består i. Dernest må det forklares tydelig nok hvordan den nye innsikten vil være til nyttig for bedriften.

Veileder til søknadsprosessen
Regnskapsfører vil kunne bistå sine kunder med å utarbeide SkatteFUNN-søknader. 

SkatteFUNN-avdelingen hos Forskningsrådet kan gi ytterligere opplysninger dersom du har spørsmål:

Kapitlet "Forsknings- og utviklingskostnader - SkatteFUNN" i Lignings-ABC gir også god veiledning i regelverket. 

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 2
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 1
    Klokke Created with Sketch.