Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september

Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.

Del

Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv (SkatteFUNN) en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Mulighetene for å oppnå skattefradrag er større enn de fleste antagelig er oppmerksomme på. SkatteFUNN kan bidra med finansiering når:

 • Foretaket skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess
 • Foretaket har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
 • Bedriften har nytte av resultatet

20 % skattefradrag

SMB-bedrifter kan oppnå 20 prosent skattefradrag for kostnader til FoU-arbeid, dersom prosjektet blir godkjent av Norges Forskningsråd. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Skattefradraget beregnes normalt på grunnlag av FoU-kostnader opptil kroner 25 millioner pr. år. Den tillatte kostnadsrammen kan økes til 50 millioner når skattyter får prosjektet utført av eller sammen med en godkjent forskningsinstitusjon.

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Bedrifter som i året har skattemessig underskudd får støtten utbetalt gjennom skatteoppgjøret. 

Garantifristen 1. september

SkatteFUNN behandler søknader kontinuerlig gjennom hele året, men oppgjøret følger inntektsåret:

«Kostnader pådratt før godkjennelse av prosjektet kommer til fradrag når de er pådratt i det inntektsår godkjennelsen ble gitt» jf. Finansdepartementets skatteforskrift §16-40.

Dersom søknaden sendes innen garantifristen, har du en sikkerhet for at den blir ferdigbehandlet i år. Ved godkjenning vil bedriften kunne benytte årets påløpte kostnader i grunnlaget for skattefradrag.  

Kvalifiserte prosjekter

Ordningen er rettighetsbasert for skattytere i Norge, og gjelder alle bedrifter og næringer.

Prosjekter som skal kvalifisere til SkatteFUNN, må fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, informasjon eller erfaring som kan gi nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Den hyppigste grunnen til avslag på godkjenningssøknader er at søknadsinnsender ikke får frem tydelig nok hvilken ny kunnskap eller ferdighet prosjektet tar sikte på å fremskaffe. Da vil søknaden avslås selv om det er tale om et veldig innovativt nytt produkt. Dette skyldes at SkatteFUNN ikke er en ordning som skal støtte innovasjon generelt, men skal stimulere FoU som gir ny kunnskap eller ferdigheter som kan benyttes til innovasjoner.

Det mest sentrale punktet i søknaden blir å forklare godt hvilke kunnskapshull som skal tettes, eller hva den nye kunnskapen eller ferdigheten det søkes etter består i. Dernest må det forklares tydelig nok hvordan den nye innsikten vil være til nytte for bedriften.

Kriserammet virksomhet

Tillatelse til å yte statsstøtte etter forordningen gjelder ikke støtte til kriserammede virksomheter. Med kriserammet virksomhet menes:

 • Selskap der halvparten av egenkapital er forsvunnet som følge av akkumulerte tap.
  Dette punktet gjelder ikke for foretak som har bestått i mindre enn tre år, og som faller inn under definisjonen av små og mellomstore bedrifter (SMB).
 • Virksomhet som er under konkursbehandling.

Se også vår artikkel om Skattefunn for foretak i økonomiske vanskeligheter.

Evaluering av Skattefunnordningen

Finansdepartementet evaluerte Skattefunn-ordningen i 2018 og konkluderte med å videreføre denne, med henvisning til at ordningen bidrar til høyere verdiskaping gjennom kunnskap, forskning og innovasjon. Finansdepartementet har imidlertid foreslått enkelte endringer i ordningen fra 2020. Følgende endringer er foreslått:

 • Redusere maksimalt fradragsgrunnlag per skattepliktig til 25 mill. kroner uavhengig av om selskapet gjennomfører FoU-arbeidet selv, eller om det er utført av forskningsinstitusjoner.
 • Samme skattefradragssats på 19 % for små og store bedrifter.
 • Maksimal timesats økes fra kr 600 til kr 650
 • Den maksimale timesatsen på kr 650 skal også gjelde ved kjøp av FoU-tjenester fra selskaper som kan anses som nærstående etter Skatteloven § 6-41 femte ledd.
 • Timelister skal signeres løpende både av den ansatte som har utført arbeide og prosjektansvarlige.
 • Det gis kun fradrag for kostnader i Skattefunn-ordningen dersom kostnadene gjelder kjøp fra foretak hjemmehørende i EØS.
 • Den som krever Skattefunn-fradrag plikter å vedlegge underleverandørers prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon når oppdraget overstiger kr 100 000 eksklusive merverdiavgift.

Se hele høringsnotatet her

Veileder til søknadsprosessen

Regnskapsfører vil kunne bistå sine kunder med å utarbeide SkatteFUNN-søknader. 

SkatteFUNN-avdelingen hos Forskningsrådet kan gi ytterligere opplysninger dersom du har spørsmål:

Veiledningstelefon 22 03 75 00

Support-epost: skattefunn@forskningsradet.no

www.skattefunn.no

Kapitlet "Forsknings- og utviklingskostnader - SkatteFUNN" i Skatte-ABC gir også god veiledning i regelverket. 

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettslære 1
  Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

123911150317