Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2018

Regnskapsførere og revisorer kan også i 2019 søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kvoten på 10 prosent er som den har vært i flere år. Denne utsettelsesordningen er begrunnet i regnskapsføreres og revisorers arbeidsmengde, og er hjemlet i skatteforvaltningsforskriften § 8-2-5 første ledd bokstav b.

Det må søkes på navngitte kunder, med hjelp av Altinn-skjemaet "RF-1113 Søknad om utsatt frist for levering av klienters skattemelding for formues- og inntektsskatt 2018". Søknadsfristen er 31. mai 2019.

Den som sender inn søknaden må ha Altinn-rollen Begrenset signeringsrettighetRegnskapsfører med signeringsrett eller Ansvarlig revisor.

Husk å avtale med revisorer hvem som søker for hvilke kunder, slik at ikke begge søker for samme enhet. 

Individuelle søknader

Vi får en del spørsmål om kunder kan søke utsettelse selv, og slik sett komme i tillegg til kvotene til regnskapsfører og revisor. Svaret på dette er i utgangspunktet et klart nei. Eneste unntak er når det skjer noe særskilt opp mot fristen. Skatteetaten har selv eksemplifisert dette med sykdom, uventet reisefravær mv. 

Det er skatteforvaltningsloven § 8-2-5 første ledd bokstav a som hjemler slik utsettelse. Hjemmelen lyder slik: "Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist etter § 8-2-3 første ledd når det blir godtgjort at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere skattemelding innen fristen".

Manglende levering av bilag fra kundens side er normalt sett ikke en slik gyldig årsak.

Derimot kan det være tilfeller hvor kunden venter på viktige avklaringer eller dokumentasjon fra tredjepart, som vanskeliggjør levering innen ordinær frist. I slike tilfeller mener Regnskap Norge utsettelse kan være aktuelt på individuelt grunnlag. Merk likevel at dette må være helt unntaksvis.

Det er skattekontoret som avgjør søknaden. I likhet med de senere årene er søknadsprosessen automatisert, ut fra en forutsetning om at ordningen ikke misbrukes.

Næringsdrivende personer og selskaper kan søke utsettelse på individuell basis med hjelp av Altinn-skjemaet "RF-1114 Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt - næringsdrivende 2018". 

I 2019 gis det utsettelse til 30. juni også ved individuelle søknader.

Hva med forsinket levering og tvangsmulkt for de som har fått innvilget utsettelse?

Næringsdrivende personer og selskaper som oversitter den utsatte fristen 30. juni vil noen dager ut i juli få påminnelse om manglende innlevering, med varsel om at tvangsmulkt vil løpe fra nærmere angitt dato.

Foreløpig kjenner vi ikke de eksakte datoene for når påminnelsene sendes ut og hvilken dato tvangsmulkt løper fra. Vi antar sistnevnte dato vil bli satt til medio juli.