Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!

Flere eksempler viser at Skatteetaten går for tøft ut når de ilegger mulkt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har hatt flere møter med Skattedirektoratet om tvangsmulkt for å synliggjøre konsekvensene reglene får for regnskapsbransjen og kundene deres. Tvangsmulkten er hardtslående, noe flere næringsdrivende har fått føle på. 

Så langt har vi vært i fire møter, hvorav ett var med Skattedirektøren. I møtene har Regnskap Norge redegjort for typetilfeller der tvangsmulkt har slått uheldig ut, og har med det ønsket å påvirke bruken av sanksjonsmiddelet.

I dialogen med Skattedirektoratet har vi særlig vist til at formålet med tvangsmulkten er å skape et oppfyllelsespress. En forutsetning for at den næringsdrivende skal kunne føle på dette presset er at varselet kommer frem og at det forstås.

Diskusjonene Regnskap Norge har hatt med Skattedirektoratet har primært berørt følgende punkter:

  • Hvilken tekst skal varsel om tvangsmulkt inneholde
  • Regnskapsførere og revisorer må få kopi av varslene
  • Bruk av e-post, sms eller brevpost ved varsling
  • Tvangsmulkt er en «kan»-regel, når bør den unnlates eller settes ned
  • Hvilke unnskyldelige forhold bør medføre bortfall av tvangsmulkt

Status

Slik vi opplever det ser det ut til at Skattedirektoratet innser at varslingsrutinen bør inkludere kopi til regnskapsførere og revisorer. Det er erkjent at gjeldende varslingsrutine ikke bidrar til å gjøre regnskapsbransjen god overfor kundene. Det er selvsagt også i Skatteetatens interesse at den som faktisk rapporterer, blir informert tidligst mulig.

Hvordan varsling til regnskapsførere og revisorer kan løses er nå til vurdering. Det som har komplisert bildet i forhold til tidligere, er Altinns etablering av eget kontaktregister ved siden av Enhetsregisteret.

Varslingstekstene på SMS (a-ordningen) og e-post (alle oppgavetyper) er under endring. Her har Skattedirektoratet lyttet til vårt råd om at ordlyden må være såpass sterk at mottaker ikke er i tvil om at det er viktig å hente opp det som er lagt ut i Altinns meldingsboks.

Når det gjelder spørsmål om når tvangsmulkt skal ilegges, settes ned eller frafalles, fremstår Skattedirektoratet som lydhøre. Det arbeides fortsatt med retningslinjer som skal bidra til å sikre ensartet praksis. Vi har blant annet spilt inn at tvangsmulkten bør benytte samme unntak som det som gjelder for tilleggsskatt, og ikke minst presisert at regelverket er en «kan»-regel som må praktiserer deretter. Det som er unnskyldelig på tilleggsskattens område, bør med andre ord være unnskyldelig også innenfor tvangsmulkt.

Vi har presisert flere ganger at hendelige uhell kan skje enhver, og at dette bør erkjennes og tas hensyn til ved klagebehandlingen. 

Vi vil gjerne høre dine synspunkter

Retningslinjene for bruk av tvangsmulkt er som nevnt i ferd med å etableres. Dersom du har synspunkter rundt dette, eller kjenner til tilfeller der tvangsmulkt ikke burde vært ilagt eller har slått svært urimelig ut, vil vi gjerne høre fra deg på: fagsupport@regnskapnorge.no

Dette vil være til stor nytte for oss i det videre arbeidet med denne saken.