Tegning av aksjer til underkurs – spørsmål om kapitalregelen i skatteloven §§ 5-1 og 5-20 kan anvendes

Det foreligger ikke noen fordel vunnet ved kapital i tilfeller der eneaksjonær tegner seg for nye aksjer til underkurs i eget selskap og Skatteloven § 5-1 første ledd og § 5-20 første ledd bokstav b omfatter således ikke et slikt tilfelle. Skattedirektoratet gav 12. mars 2010 følgende uttalelse til en skatteregion:

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det bes om Skattedirektoratets vurdering av om eneaksjonær som nytegner aksjer i sitt selskap til underkurs kan skattlegges for fordel vunnet ved kapital etter skatteloven § 5-1 første ledd og § 5-20 første ledd bokstav b.

Med aksjer tegnet til underkurs forstår vi at aksjonær har betalt mindre for aksjene enn de er verdt markedsmessig, normalt ved å skyte inn lavere aksjekapital og eventuelt overkurs enn den markedsverdien som aksjene representerer.

Bakgrunnen for forespørselen er at en del aksjonærer tegnet seg for nye aksjer i forbindelse med finanskrisen høsten 2008. Dette ble gjort for å få lagt til grunn 1. januar i ligningsåret som verdsettelsestidspunktet for formuesverdien på aksjer, slik skatteloven § 4-13 annet ledd første punktum bestemmer.

Skatteloven § 5-1 bestemmer at: ”Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved (…) kapital  (…).” Denne bestemmelsen presiseres bl.a. av skatteloven § 5-20, som i første ledd bokstav b uttrykker: ”Fordel vunnet ved kapital omfatter blant annet avkasting utenfor virksomhet av (…) verdipapirer.”

For at det skal være innvunnet en fordel må skattyter være tilført økonomisk verdi.

Skattyter har mottatt ny(e) aksje(r). En aksje er ikke mer verdt enn det aksjen representerer, nemlig eierskap til selskapet som igjen gir rett til å disponere over selskapet og dets midler, herunder verdistigningen. I eneaksjonærens tilfelle har vedkommende slikt eierskap og kontroll fullt ut fra før. Nye aksjer gir ikke noe merverdi for aksjonæren utover det vedkommende har fra før. Eneaksjonær har således ikke kommet i noen annen og bedre økonomisk posisjon enn det vedkommende var i .

Dette tilsier at eneaksjonær ikke har innvunnet noen fordel i skattemessig forstand i et slikt tilfelle.

Dette støttes av Finansdepartementet sin uttalelse referert i Utvalget 2001 s 1399 pkt 3.2, som gjelder utdeling av egne aksjer i selskapet. Departementet uttalte:

”3.2 Utdeling av egne aksjer som utbytte

Deles det ut aksjer til alle aksjonærene i forhold til deres eierandeler fra før, vil utdelingen etter departementets syn ikke være skattepliktig utbytte. Det vil i slike tilfeller ikke skje noen netto verdioverføring til den enkelte aksjonær.”

Poenget er her, som ved eneaksjonærs nytegning av aksjer i eget selskap til underpris, at aksjonæren ikke har fått økt sine verdier (ingen verdioverføring eller verdiskapning fra selskapet, andre eller seg selv).

Skattedirektoratet er etter dette kommet til at det ikke foreligger noen fordel vunnet ved kapital i tilfeller der eneaksjonær tegner seg for nye aksjer til underkurs i eget selskap. Skatteloven § 5-1 første ledd og § 5-20 første ledd bokstav b omfatter således ikke et slikt tilfelle.

KILDE: Uttalelse fra Skattedirektoratet av 7. april 2010