Tidfesting av erstatning for avlingsskade på grunn av tørke

Erstatning for tap av grovfôr på grunn av tørke i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2019.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse datert 11. april 2019, som gjelder tidfesting av erstatning for de som ble rammet av avlingsskade etter tørken i fjor. Nedenfor finner du uttalelsen i sin helhet.

Problemstilling

Skattedirektoratet har fått spørsmål fra en bransjeorganisasjon om tidfesting av erstatning for kostnader til innkjøp av fôr på grunn av avlingsskade etter tørke sommeren 2018. Etter det opplyste er erstatningene tilkjent og utmålt i 2018, mens hoveddelen av kostnadene som erstatningene skal dekke vil komme i 2019. Spørsmålet er om erstatningsutbetalingene kan tidfestes i takt med kostnadene.

Vurdering

Tap av avling anses som tap av varer eller omsetningsmidler. Erstatning for tap av omsetningsgjenstander i inntektsgivende aktivitet er skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-1. Erstatningen skal i utgangspunktet inntektsføres når den skattepliktige får en ubetinget rett til ytelsen, jf. skatteloven § 14-2 første ledd annet punktum. Det er uten betydning når betalingen skjer. Ubetinget rett til erstatning oppstår i utgangspunktet på skadetidspunktet. Av praktiske grunner utsettes likevel tidfestingen av erstatninger til det er avklart at vilkårene for erstatning er oppfylt. Er det sikkert at det blir erstatningsplikt, men usikkert hvor stor samlet erstatning blir, tidfestes inntekten/kostnaden i takt med avklaringen av erstatningsbeløpets størrelse.

Henvendelsen gjelder erstatning for skade som er oppstått i 2018. Både erstatningsgrunnlaget og erstatningens størrelse er avklart i 2018, og utgangspunktet er derfor at inntekten skal tidfestes i 2018.

Utsatt tidfesting er akseptert i praksis ved en del andre typer engangsutbetalinger som skal dekke inntektsbortfall eller kostnader over flere år. I Skatte-ABC 2018/19 emnet "Tilskudd" pkt. 5 side 1261 går det fram at hvis skattepliktig tilskudd utbetales i år før kostnaden er påløpt, kan skattlegging av tilskuddet utsettes til det senere året kostnaden påløper. Utsatt tidfesting er også akseptert ved ulike former for omstillingsbidrag, jf. Skatte-ABC 2018/19 emnet "Jordbruk - allment" pkt. 10.61.4 til 10.61.7 side 670.

De tillempingene som er nevnt kan oppfattes som uttrykk for fast og langvarig fastsettingspraksis og kan ha skapt berettigede forventninger om at også erstatninger for tap av omsetningsmidler kan inntektsføres i takt med kostnadene når erstatningen er øremerket for bestemte framtidige kostnader.

På denne bakgrunnen er vi kommet til at erstatning for avlingsskade på grunn av tørke i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2019.