Tilleggsskatt - feil opplysninger, men riktig grunnlagsdata

Hva blir tilleggsskatten når skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i selvangivelsen, men det foreligger korrekte grunnlagsdata ved ligningen?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet er kjent med at det har oppstått spørsmål om tilleggsskatt i klagesaker der skattyter har levert selvangivelse med uriktig eller ufullstendige opplysninger, men der det foreligger korrekte grunnlagsdata (for eksempel lønns- og trekkoppgave) ved ligningen.

Skattedirektoratet viser til retningslinjer gitt i Lignings-ABC 2010/11, kapittel ”Tilleggsskatt”:

”3.11.5 Uriktige eller ufullstendige opplysninger i selvangivelsen – men det foreligger korrekte tredjemannsopplysninger ved ligningen

Der skattyter gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, men det fremkommer korrekte opplysninger i grunnlagsdata, anses de uriktige/ufullstendige opplysningene i selvangivelsen for å være egnet til å medføre skattemessige fordeler. Grunnvilkårene for å ilegge tilleggsskatt er dermed til stede.

Der skattyter påberoper at den manglende utfyllingen eller korrigeringen av posten i selvangivelsen skyldes en misforståelse om at det ikke var nødvendig å fylle ut eller korrigere posten, fordi det vil foreligge korrekte grunnlagsdata ved ligningen, vil dette aleneikke anses som unnskyldende. Det kan imidlertid foreligge forhold hos skattyter som medfører at misforståelsen anses som unnskyldende. Dette kan for eksempel være tilfelle der skattyter har henvendt seg til oppgavegiveren for å korrigere de aktuelle grunnlagsdata, at skattyter har fått feilinformasjon fra oppgavegiver eller fra skattemyndighetene om at det ikke er nødvendig å korrigere selvangivelsen så lenge det er sendt nye tredjemannsopplysninger eller at misforståelsen kan knyttes til skattyters alder eller uerfarenhet mv.”

Skattedirektoratet understreker at det ikke skal ilegges tilleggsskatt der det foreligger unnskyldende forhold hos skattyter. Det kan selvsagt oppstå uenighet om et gitt forhold skal anses som unnskyldende. Rene forglemmelser eller misforståelser om nødvendigheten av å korrigere uriktige eller ufullstendige opplysninger som er forhåndsutfylt i selvangivelsen anses imidlertid i seg selv ikke som unnskyldende.

Uriktig eller ufullstendige opplysninger i skattyters selvangivelse anses videre å være egnet til å kunne medføre skattemessige fordeler, selv om det foreligger korrekte tredjemannsopplysninger ved ligningen, da retting av skattyters selvangivelse forutsetter at skattekontoret faktisk korrigerer avviket mellom skattyters påstand og kontrollopplysningene.

Skattedirektoratet er også kjent med at det har oppstått spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt er en uforholdsmessig reaksjon der manglende retting av en uriktig/ufullstendig opplysning i selvangivelsen skyldes rene forglemmelser, misforståelser eller slurv. Lovgiver har behandlet spørsmålet om ileggelse av tilleggsskatt ved manglende korrigering av uriktige eller ufullstendige opplysninger i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Se Ot prp nr 82 (2008 – 2009), punkt 8.6.3, side 49:

”Som gjennomgangen i punkt 8.1 viser, har skatteetatens ulike tiltak forenklet skattyters arbeid med utfylling og levering av selvangivelsen. Ved forhåndsutfylling av selvangivelsene gjør skatteetaten skattyterne kjent med hvilke opplysninger ligningsmyndighetene har om den enkeltes formues- og inntektsforhold. Dersom de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og riktige, kan skattyter slippe å levere selvangivelsen. Skattyters opplysningsplikt er imidlertid ikke endret. Det er derfor viktig å motvirke at disse servicetiltakene fører til at skattyter unnlater å kontrollere og fylle ut selvangivelsen. Skattyter har ikke kjennskap til hvilke andre opplysninger enn de forhåndsutfylte som ligningsmyndighetene har, og i hvilken grad disse brukes ved ligningen. Det behøves et effektivt pressmiddel slik at skattyterne leverer de opplysningene som ligningsmyndighetene ikke har tilkjennegitt at de har.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å ikke videreføre bestemmelsen om redusert tilleggsskattesats for skattegrunnlag fra tredjepartsoppgaver som ikke er forhåndsutfylt. Den ordinære satsen på 30 prosent vil da gjelde i stedet på dette området. Dersom opplysningssvikten i et slikt tilfelle ikke er unnskyldelig, og dermed ikke fritatt for tilleggsskatt, jf. nedenfor og under punkt 8.3.2, er det ikke grunn til å operere med lavere sats enn den ordinære.”

Dersom skatteklagenemnda i saker som nevnt skulle komme til at manglende korrigering av en uriktig/ufullstendig opplysning i den forhåndsutfylte selvangivelsen ikke kan ha medført skattemessige fordeler, at tilleggsskatten anses som uforholdsmessig reaksjon eller at det foreligger unnskyldende forhold (i strid med Skattedirektoratets retningslinjer i Lignings-ABC og denne uttalelsen), skal skattekontoret anmode Skattedirektoratet om å overprøve skatteklagenemndas vedtak i Riksskattenemnda, jf. ligningsloven § 9-5 nr 5.

KILDE: Skatteetaten, uttalelse av 19. mai 2011.