Aksjonærer kan kreve utsettelse med betaling av formuesskatt på aksjer

Finanskomiteen går inn for å utvide Regjeringens opprinnelige forslag om å gi eiere av virksomheter som går med underskudd, mulighet til å utsette betalingen av fomuesskatt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Revidert nasjonalbudsjett 2016 varslet Regjeringen at den i budsjettet for 2017 ville foreslå en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Finanskomiteens flertall støtter forslaget, men kravet om regnskapsmessig underskudd foreslås ikke gjort gjeldende for personlige eiere av aksjer.

Dersom Stortinget gir sitt forventede samtykke til komiteens anbefaling, vil ordningen bli slik:

Aksjonærer:
Personlig eier av aksje kan kreve å utsette betaling av formuesskatten på aksjen.

Eiere av deltakerlignet selskap (DLS) og enkeltpersonforetak (EPF): 
Personlig eier av annen virksomhet kan kreve å utsette betalingen av formuesskatten på virksomhetsformuen dersom virksomheten har underskudd i årsregnskapet kalenderåret før inntektsåret. Som virksomhetsformue regnes andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler i enkeltpersonforetak som er omfattet av skatteloven § 4-17 annet ledd.

Felles krav for både aksjonærer og eiere av DLS og EPF:

  • Formue i land utenfor EØS er ikke omfattet av utsettelsesordningen
  • Utsatt betaling kan kreves i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017
  • Samlet utsatt formuesskatt må overstige 30 000 kroner i det enkelte inntektsår
  • Utsatt formuesskatt tillegges en egen rente frem til ny betalingsfrist for den utsatte formuesskatten. Renten er foreslått satt til 6 prosent.
  • Skattyter som kan kreve betalingsutsettelse, kan fritas for forskuddstrekk og forskuddsskatt tilsvarende forventet utsatt formuesskatt.

Utsettelsessøknader kan sendes inn umiddelbart

For at ordningen skal få effekt for forskuddsskatten og forskuddstrekket allerede i 2016, er det nødvendig å behandle endringene før siste betaling av forskuddsskatt forfaller 15. november. Finansdepartementet har derfor bedt Skattedirektoratet forberede gjennomføringen og åpne for mottak av utsettelsessøknader. Om dette skriver Finansdepartementet i brevet til Skattedirektoratet:

"Lovforslaget innebærer at skattyter som kan kreve betalingsutsettelse for formuesskatten, kan gis helt eller delvis fritak for betaling av resterende forskuddsbetalinger for 2016. Dette betyr at skattyter kan gis fritak for betaling av hele eller deler av forskuddstrekket for desember eller forskuddsskatten for fjerde termin med forfall 15. november. Basert på innstillingen fra finanskomiteen, er det sannsynlig at lovforslaget blir vedtatt av Stortinget første gang 15. november 2016. Fordi ordningen er frivillig for skattytere som ønsker og søker om betalingsutsettelsen, og fordi formålet med ordningen er å yte likviditetshjelp allerede i 2016, anmoder departementet om at Skatteetaten forbereder gjennomføring av ordningen og åpner for å ta imot søknader om endret forskuddsskatt og forskuddstrekk i 2016 i tråd med det justerte lovforslaget i finanskomiteens innstilling. Ferdigbehandlingen av søknadene om endret forskuddsskatt og forskuddstrekk bør imidlertid vente til Stortinget har behandlet lovforslaget i plenum 15. november 2016."

Les mer hos Finansdepartementet.

Les vår opprinnelige nyhet om Regjeringens opprinnelige forslag