Uttalelse fra Skattedirektoratet vedrørende rekkefølgen på kreditfradrag

Skattedirektoratet har på bakgrunn av henvendelser om forståelsen av skatteloven § 16-22 vedrørende rekkefølgen på kreditfradrag, gitt følgende uttalelse 1. april 2011:

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Spørsmålet som har vært reist knytter seg til den innbyrdes rekkefølgen mellom årets kreditfradrag og fremførbart kreditfradrag etter skatteloven § 16-22; skal årets kreditfradrag fradras først og deretter det eldste av kreditfradrag til fremføring innenfor maksimalt kreditfradrag, eller skal det eldste kreditfradraget til fremføring fradras først, dernest det nesteldste og deretter eventuelt årets kreditfradrag innenfor maksimalt kreditfradrag?

Etter Skattedirektoratets vurdering skal årets kreditfradrag fradras før fremført ubenyttet kreditfradrag kan avregnes mot norsk skatt. Skatteloven § 16-22 bestemmer at dersom det er kreditfradrag til fremføring (skatt betalt i utlandet) som relaterer til flere foregående år, skal fremført kreditfradrag fra et tidligere år fradras i sin helhet før det gis fradrag for fremført kredit (skatt betalt i utlandet) fra et senere år.

Adgangen til å fremføre ubenyttet kreditfradrag ble innført i 1996 i skatteloven av 1911 § 22 A-3. Ubenyttet kreditfradrag kunne fremføres i inntil ti år, men bare i den utstrekning uteblitt fradrag skyldtes skatteberegningen. Bestemmelsen ga i annet punktum uttrykkelig uttrykk for at fremført fradrag skulle gis etter at det var gitt fradrag for utenlandsk skatt som knyttet seg til vedkommende inntektsår. I forarbeidene (Ot.prp. nr. 46 (1995-96)) presiserte Finansdepartementet at annet punktum avgjorde rekkefølgen i kreditfradragene til fremføring slik at årets kreditfradrag skulle komme til fradrag før fremførbart kreditfradrag. § 22 A-3 i skatteloven av 1911 ble ordrett videreført i § 16-22 i skatteloven av 1999.

Fra og med inntektsåret 2007 ble fremføringsregelen i skatteloven § 16-22 endret ved at det ble innført rett til fremføring av ubenyttet kredit innenfor hver av tre inntektskategorier i de inntil 5 påfølgende årene. Punktumet som gjaldt den innbyrdes rekkefølgen mellom årets kreditfradrag og fremførbart kreditfradrag ble ikke tatt inn i den nye skatteloven § 16-22. Den manglende videreføring i ordlyden av dette punktumet ble ikke kommentert i forarbeidene til lovendringen (Ot.prp. nr. 20 (2006-2007)). I stedet ble det i § 16-22, som regulerer selve fremføringsretten, inntatt en regel om at skatt betalt i utlandet i et tidligere år skal fradras i sin helhet før det gis fradrag for skatt betalt i utlandet i et senere år.

Slik lovteksten i dagens § 16-22 er utformet synes denne kun å regulere selve fremføringsretten, samt rekkefølgen mellom flere års fremført kreditfradrag. Endringene i skatteloven § 16-22, innebærer imidlertid ikke at den tidligere lovregelen om den innbyrdes rekkefølgen mellom årets kreditfradrag og fremførbart kreditfradrag, er endret eller ikke lenger gjelder, slik Skattedirektoratet forstår det. Formålet bak fremføringsretten, samt sammenhengen mellom skatteloven § 16-22 og § 16-21, tilsier at fremført kreditfradrag fremdeles skal avregnes mot norsk skatt etter at det er gitt fradrag for utenlandsk skatt som knytter seg til årets inntekt. En slik forståelse harmonerer også best med behandlingen av andre skatteposisjoner til fremføring.

KILDE: Skatteetaten, uttalelse av 1. april 2011.