Uttalelse om skattemessig behandling av gevinster oppnådd ved salg/innløsning av andeler i selskaper som eier landbrukseiendommer

De som realiserer andel i selskap som eier alminnelig jordbruks- eller skogbrukseiendom, og andelen er ervervet senest 31.12.1998, vil ved beregningen av skattepliktige gevinsten ha krav på å få inngangsverdien oppregulert etter forskrift FSFIN § 9-3.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bakgrunn og begrunnelse

ANS-deltakere ble før skattereformen i 1992 bruttolignet, og hver deltaker ble ansett å ”eie” sin ideelle del av selskapets eiendeler. Dersom en deltaker i et ANS som eide alminnelig jordbruks- eller skogbrukseiendom realiserte sin andel i selskapet, var gevinsten skattefri dersom deltakeren hadde oppfylt vilkårene (eiertid) for skattefrihetsregelen (§43, 2. ledd bokstav c) i tidligere skattelov.

Etter skattereformen i 1992 skal disse selskapene nettolignes. Om rekkevidden av skattefrihetsregelen i forhold til realisasjon av andeler i selskaper som eide landbrukseiendommer, uttalte Finansdepartementet i Ot. prp. nr. 19 (1994-95) at andel skatterettslig var noe annet enn fast eiendom. Overdragelse av andel skulle ikke omfattes av skattefrihetsregelen i skatteloven § 43.

Gevinster av denne karakter, som før 1992 var skattefrie, skulle således etter 1992 beskattes. Dette var en markert skatteskjerpelse som ikke ble presisert i, eller fremgikk tydelig av, Lignings-ABC fra 1992 og fremover.

I 2005 trådte det i kraft en ny og begrenset skattefrihetsregel for gevinster oppnådd ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk. Regelen opprettholder kravet til eiertid, men skal kun gjelde ved ”familieoverdragelser” og vederlaget skal ikke overstige 75 % av omsetningsverdien.

I 2007 ga lovgiver en ny bestemmelse i skatteloven som omhandler realisasjon av andeler i selskaper som eier alminnelig jordbruk og skogbruk. Skattefrihetsregelen skal nå også gjelde for gevinster innvunnet ved realisasjon av andeler i disse selskaper når lovens øvrige vilkår er oppfylt. Bestemmelsen ble gitt tilbakevirkende kraft fra og med inntektsåret 2005.

I forarbeidene til denne nye skattefrihetsregelen for andeler la Finansdepartementet i Ot.prp. nr.1 2006-2007 til grunn at det allerede eksisterte et skattefritak for andeler i selskaper som eide landbrukseiendom. Dette var ikke i samsvar med den rettsoppfatning som var beskrevet i Ot. prp. nr. 19 (1994-95).

På bakgrunn av de forhold som er beskrevet ovenfor, trekker Skattedirektoratet den slutning at det har hersket stor uklarhet om hva som reelt har vært ”gjeldende rett” på dette området i tidsrommet 1992 til 2005. Dette bekreftes ytterligere ved at anvisningen fra Ot. prp. nr. 19 (1994-95), om at salg av andeler falt utenfor skattefrihetsregelen, i liten grad er fulgt opp i ligningspraksis.

I Lignings-ABC ble det i årene etter 1992 ikke klart presisert at det ved overgangen fra bruttoligning til nettoligning skjedde en markert skatteskjerpelse for dem som realiserte andeler av denne typen. Opplysninger innhentet fra ytre etat viser at praksis i perioden 1992 – 2005 (med forbehold om få unntak) har vært at gevinster oppnådd ved realisasjoner av andeler av denne karakteren, ikke har blitt beskattet.

Direktoratet vil som en følge av dette uttale at ved realisasjon av andeler i selskaper som eier alminnelig jordbruks- eller skogbrukseiendom, og gevinsten kunne vært skattefri etter den ligningspraksis som er beskrevet ovenfor (ved evt. realisasjon i perioden 1992 -2005), skal det kunne foretas oppregulering av inngangsverdien etter reglene i Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 9-3. Forskriftens anvendelsesområde utvides til også å gjelde andeler når de øvrige vilkår er oppfylt.

KILDE: Skatteetaten, uttalelse av 23. juni 2011