Uvanlig spennende statsbudsjett for 2017

Nå skal skattereformen ut i praksis. Hva kan vi forvente av Statsbudsjettet 2017?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finanskomiteens innstilling består av skatteforliket fra Regjeringen, og innholdet er generelt og uklart. Enigheten inneholder 17 punkter.

Selskapsskatt og utbytteskatt

Det er enighet om at utbytteskatten holdes om lag på dagens nivå, i tråd med regjeringens forslag, når vi ser utbytteskatt og selskapsskatt i sammenheng. Vil dette si at utbytteskatten går opp når selskapsskatten settes ned? Sannsynligvis er svaret ja, men det er uklart hvor mye.

Skattesatsen for selskaper og alminnelig inntekt skal reduseres til 23 prosent innen 2018, dersom det ikke er nødvendig med ytterligere reduksjon i forhold til hva nabolandene gjør. Hva blir skattesats for selskaper og utbytteskatten for 2017 i lys av dette? I hvilken grad blir det lønnsomt å ta ut utbytte og gevinst før 2018?

Formuesskatten

Det skal innføres en verdsettingsrabatt på 20 prosent for aksjer og driftsmidler. Tilsvarende reduksjon i verdsettelse av tilordnet gjeld gjøres sjablongmessig. Hva vil dette si? Hvilken effekt får dette når både eiendeler og gjeld skal reduseres? Hvordan skal sjablongen se ut, og hvordan blir den praktiske gjennomføringen?

For mange skattytere er formuesskatten direkte problematisk og klart i strid med skatteevneprinsippet. Dette er nok årsaken til at regjeringen i skatteforliket er bedt om å gi en vurdering av problemet med formueskatt og likviditetsutfordringer for eiere og bedrifter, når bedriftene går med underskudd og det ikke er grunnlag for å betale utbytte. Regjeringen skal også gi en vurdering av hvordan midlertidige likviditetsproblemer eventuelt kan avhjelpes uten at det skapes en omgåelsesmulighet for formueskatten. 

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 sier regjeringen at den vil komme tilbake med et forslag til en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Det legges vekt på at ordningen skal utformes på en praktikabel og mest mulig målrettet måte. Det tas sikte på at ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2016.

Finansskatt

En del av skatteforliket er innføring av finansskatt fra 2017. Dette er en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og sees i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift.

I et innlegg i Dagbladet 26. august i år skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) blant annet at regjeringen vil legge fram et konkret forslag til finansskatt i neste års statsbudsjett. Han sier videre: «Jeg kan ennå ikke kan si hvordan finansskatten endelig blir utformet, men jeg må få minne om hvorfor den blir innført. Finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgift. Merverdiavgiftsunntaket ble anslått til 8 milliarder kroner i 2014».

Skjermingsrenten

Regnskap Norge har gjennom høringssvar gitt uttrykk for at skjermingsrenten er for lav. I skatteforliket har partene kommet frem til at skjermingsrenten skal økes til et nivå som bedre reflekterer risikofri avkastning. I Statsbudsjettet skal det fremkomme forslag om hvordan økt skjermingsrente bør fastsettes.

Rentebegrensningsregelen utvides

I forliket fremkommer det at rentebegrensningsregelen for selskaper bør utvides til også å omfatte eksterne renter, for å treffe en større del av rentefradrag som skyldes overskuddsflytting. Regelen bør utformes på en måte som i minst mulig grad rammer ordinære låneforhold. Her har regjeringen en vanskelig utfordring.

Ny gjennomskjæringsregel?

Det foreligger et forslag til ny lovfestet regel om gjennomskjæring. Det er for tiden usikkert hva som vil skje med forslaget, om det kommer en egen proposisjon eller den kommer i forbindelse med statsbudsjettet.

6. oktober får vi svaret

Statsbudsjettet fremlegges 6. oktober. Det er ikke ofte vi vet på forhånd at det kommer så mye spennende stoff i kommende statsbudsjett. Det blir mange nye regler å forholde seg til og med det nye muligheter for rådgivning. Det blir derfor svært viktig for deg som regnskapsfører å få med deg alle endringene.

Aktuelle kurs

Regnskap Norge holder kurs som oppdaterer deg og gjennomgår endringene. Av aktuelle kurs som omhandler disse er Skatt 2016 – aktuelle temaer og ny skattereform. I dette kurset vil det foruten en gjennomgang av andre nye skatteregler, være en fullstendig gjennomgang av skattereformen med nye regler. Et annet kurs er Mitt investeringsselskap, som blant annet vil redegjøre for hva organiseringen i selskaper har å si for både skatt og styring av selskapene.

 

Kurset Utbytte og tilbakebetaling av innbetalt kapital vil også være særlig relevant, i og med at utbytte- og gevinstskatt kommer til å øke. Finansdepartementet har fått i oppgave å foreslå nye regler for hva som skal anses som innbetalt kapital. Dette er kapital som er mulig å få ut av selskapet uten utbyttebeskatning.