Verdsettelse av gaver

Skatteetaten orienterer om reglene for hvordan verdi av gaver fastsettes.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattyter sine plikter i forbindelse med innleveringen av selvangivelsen følger av ligningslovens bestemmelser. Det fremgår av loven at han eller hun blant annet skal gi ”spesifisert oppgave over brutto formue og inntekt, fradragsposter og andre opplysninger som har betydning for gjennomføringen av ligningen. Skattyter plikter ikke å føre opp beløp for poster som må ansettes ved skjønn, men skal gi de opplysninger som er nødvendige for at ligningsmyndighetene kan fastsette beløpet.”

Det er med andre ord ikke et krav at man tallfester beløpet, og det vil ved vurderingen av om man har overholdt opplysningsplikten normalt heller ikke være noe krav om taksering. Utover dette vil man kreve at man i tilstrekkelig grad gir opplysninger til at skattekontoret kan iverksette ytterligere undersøkelser med henblikk på verdifastsettelsen.  

Skattelovens utgangspunkt for verdsettelse av inntektsposter som består i annet enn norsk mynt (typisk naturalytelser), er at denne skal skje på grunnlag av ”omsetningsverdi”. I tilfeller der man i utlandet mottar en fordel som inngår i skattegrunnlaget, kan skattyter kreve at omsetningsverdien i det aktuelle giverlandet legges til grunn for ligningen.