VIKTIG! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten (oppdatert)

Du bør be dine kunder om å ta umiddelbar kontakt dersom de mottar SMS, e-post eller brev fra Skatteetaten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge var fredag ettermiddag i oppklaringsmøte med Skattedirektoratet angående varslingsrutinen som Skatteetaten vil benytte etter innføringen av tvangsmulkt. Det viser seg dessverre at Skattedirektoratet ikke har lagt opp til å gi verken regnskapsfører eller revisor kopi av henvendelser de gjør til skattyterne. Dette medfører stor fare for unødvendig bruk av tvangsmulkt.

Regnskap Norge mener manglene ved varslingsrutinene vitner om liten forståelse for hvor viktige regnskapsførerne og revisorene er for oppgaveinnleveringen.

Varslingsrutine - skattemelding inntektsskatt (selvangivelse) og skatteoppgjør for personlige skattytere

Når Skatteetaten skal henvende seg til personlig skattyter om skattemelding inntektsskatt og skatteoppgjør, er det lagt opp til at Skatteetaten kun henvender seg til skattyteren personlig. Det samme gjelder henvendelser som gjelder private forhold, f eks henvendelser som gjelder folkeregisteret.

Dette gjelder utsendelser som er automatiserte, så som varsel om bruk av tvangsmulkt ved manglende innlevering og utsendelse av skattemelding og skatteoppgjør. 

Det er kontaktinformasjonen som er opplyst til Difis Kontakt- og reservasjonsregister som brukes når varsling skjer pr SMS eller e-post, jf opplysningene som er registrert i menyvalget Din kontaktinformasjon under Altinns hovedmeny Profil, roller og rettigheter. Der varsel skjer pr postgang skjer dette til adresse registrert i Folkeregisteret.

Det er ikke lagt opp til at varsel går til personer som er registrert av skattyter under menyvalget Andre med rettigheter til skjema og tjenester.

Denne varslingsrutinen gjelder uavhengig av om vedkommende er næringsdrivende eller ikke.  

Varslingsrutine - mva-oppgave og tredjepartsopplysninger fra personlig næringsdrivende og selskaper

Når Skatteetaten skal sende automatiserte varsler, brev eller andre skriftlige henvendelser som relaterer seg til næringsvirksomhet, typisk mva-oppgaven, a-meldinger og aksjonærregisteroppgaven, vil dette skje til de som i Altinn er registrert under menyvalgene:

  • Din kontaktinformasjon for virksomheten
  • Felles kontaktinformasjon for virksomheten

Derimot bruker Skatteetaten ikke noen del av kontaktinformasjonen som ligger under menyvalget Andre med rettigheter til virksomheten. Det er her regnskapsfører og revisor er registrert, basert på registrering av disse rollene i Enhetsregisteret.  

Varsel om tvangsmulkt varierer ut fra oppgavetype

Det viser seg også at Skattedirektoratet ikke har klart å etablere et ensartet opplegg for påminnelser om manglende oppgaver og varsel om mulig bruk av tvangsmulkt. 

Ved manglende innlevering av mva-oppgave, vil det bli sendt ut betinget varsel om bruk av tvangsmulkt pr tradisjonell postgang. Det vil ikke komme varsel elektronisk, verken pr SMS, e-post eller i Altinn. Brevet vil ikke være formulert som en påminnelse om manglende oppgaveinnlevering, men er et såkalt betinget varsel om bruk av tvangsmulkt. I varselet vil det fremgå at dersom oppgave ikke leveres innen en nærmere angitt dato, vil det påløpe en daglig tvangsmulkt.

Når det gjelder manglende skattemeldinger for inntektsskatt (selvangivelser) og tredjepartsopplysninger (f eks aksjonærregisteroppgaver), vil varslingsbrev legges ut i Altinn. Varsling om dette vil skje pr e-post og inntil videre pr tradisjonell post.

Varslingsteksten i e-postene vil være nøytralt formulert:

Fra: noreply@skatteetaten.no [mailto:noreply@skatteetaten.no
Sendt: 26. januar 2017 09:00
Til: 
Emne: Brev 2017/XXXXX for YYYYYY ZZZZZ AS er tilgjengelig i Altinn.

Brev 2017/XXXXX for YYYYYY ZZZZZ AS er tilgjengelig.
Logg inn i Altinn for å se innholdet.

Hilsen
Skatteetaten

Hva må gjøres, og hvorfor?

Skatteetaten har allerede sendt ut varsler knyttet til manglende mottak av aksjonærregisteroppgaver og andre tredjepartsoppgaver med innleveringsfrist i januar. Det kan være mange årsaker til at oppgaver ikke er registrert mottatt, og den viktigste er at innsendt oppgave inneholder en logisk feil eller mangel og av den grunn ikke er godkjent. Vi ser også en god del tilfeller hvor misforståelser, tekniske feil og andre hendelige uhell medfører at oppgave ikke mottas av Skatteetaten.

Manglende godkjent oppgave vil fort lede til betydelige summer i tvangsmulkt. Tvangsmulkten for tredjepartsopplysninger utgjør kr 1.049 pr dag, begrenset oppad til kr 52.450.

Ved manglende levering av oppgaver som gjelder skattyter selv er tvangsmulktsatsen pr dag kr 524,50, og øvre grense er også her kr 52.450.

Regnskap Norge anbefaler at kundene orienteres om situasjonen, og får beskjed om å ta kontakt snarest dersom de har eller i fremtiden får brev eller e-post fra Skatteetaten. Her er forslag til en tekst som kan brukes i e-post:

«Emne: Brev, SMS og e-post fra Skatteetaten

Vi har fått beskjed om at Skatteetaten ikke sender kopi av varsler til regnskapsførere og revisorer.

Vi ser det derfor som nødvendig å minne om at dersom du mottar SMS, e-post eller brev fra Skatteetaten, er det viktig at du tar kontakt med oss snarest mulig.

Fra og med i år vil Skatteetaten ilegge tvangsmulkt der hvor en oppgave ikke godkjennes som innlevert. Dette gjør det spesielt viktig å reagere raskt på henvendelser som gjelder oppgaveinnleveringer.»

Kommer det endringer?

Etter hva vi erfarer har Skattedirektoratet feilet på flere områder i denne saken. Den viktigste gjelder hvor viktig det er å involvere skattyternes medhjelpere.  

Regnskap Norge har bedt om at Skattedirektoratet snarest revurderer varslingsrutinen, slik at regnskapsførere og revisorer i fremtiden får nødvendige kopier av henvendelser som rettes til skattytere. Skattedirektoratet har lovet å se nærmere på dette.

Vi har også bedt Skattedirektoratet om å omformulere sine varsler, slik at alvoret i henvendelsene kommer klart frem. Det bør skilles mellom informasjon, varsler og brev knyttet til saksbehandling. Dette er også et forhold som Skattedirektoratet vil vurdere.

Regnskap Norge vil følge opp saken tett fremover.