Vilkår for å behandle erstatningsutbetalinger som ulempeerstatning

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse tatt for seg vilkårene for å la en erstatning redusere inngangsverdien fremfor direkte inntektsføring.

Del

Uttalelsen av 21. september 2018 lyder i sin helhet som følger:

«Ulempeerstatning skal kompensere for verdiforringelse av en eiendom eller en ting som ikke er realisert i skattemessig forstand. Det kan være ulike årsaker til slik verdiforringelse. Ulempeerstatning inntektsføres ikke som skattepliktig inntekt ved utbetalingen, men skal redusere inngangsverdien for den delen av eiendommen eller tingen som er redusert i verdi på grunn av skaden eller ulempen.

Vi har fått spørsmål om vilkårene for at en erstatningsutbetaling skattemessig skal behandles som ulempeerstatning. Nærmere bestemt er det spørsmål om ekspropriasjon av en del av eiendommen eller ekspropriasjonsliknende hendelser er et vilkår for slik skattemessig behandling.

Ulempeerstatning er et begrep som nyttes for erstatningsutbetalinger som skal kompensere for verdiforringelse av en eiendom eller en ting som ikke er realisert i skattemessig forstand. Det kan være ulike årsaker til slik verdiforringelse. Vanlige årsaker til verdiforringelse er ekspropriasjon av en del av en eiendom og alle former for skade eller ulempe etter grannelova.

Ulempeerstatning inntektsføres ikke som skattepliktig inntekt ved utbetalingen, men skal redusere inngangsverdien for den delen av eiendommen eller tingen som er redusert i verdi på grunn av skaden eller ulempen. Dette gjelder i den grad erstatningen ikke benyttes til å avhjelpe ulempene eller reparere skaden. Nedskrivning av kostprisen skal foretas selv om ulempeerstatningen overstiger inngangsverdien for eiendommen, slik at inngangsverdien blir negativ.»

Aktuelle kurs

28.10.2019
STRÖMSTAD
  • Skatte-/Avgiftsrett 7
    Klokke Created with Sketch.
16.12.2019
OSLO
  • Skatte-/Avgiftsrett 7
    Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

150217150219