Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med

Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har for fjerde gang kartlagt hvilke regnskapssystemer medlemmene bruker, og hvor fornøyd de er med egne systemer.

Resultatene viser at PowerOffice GO rangeres på topp. PowerOffice har en imponerende merittliste i vår teknologiundersøkelse. Et historisk tilbakeblikk viser at de kom på delt førsteplass i 2016, de tronet alene på toppen i 2017, de kom på andreplass i 2018, og klatrer altså til topps igjen i 2020.

Årets utgave av teknologiundersøkelsen ble gjennomført i januar, og den ble besvart av drøyt 3 000 personmedlemmer. Dette tilsier at datagrunnlaget er robust og har god statistisk utsagnskraft.

Til forskjell fra tidligere år vil vi ikke presentere alle resultatene i en og samme artikkel. Denne artikkelen tar kun for seg fornøydhetsmålingene, men her finner du del 2 som har fokus på antall brukere, markedsandeler mv.

Medlemmenes rangering

Rangeringen er basert på at medlemmene først ble spurt om hvilke systemer de benytter, og deretter bedt om å vurdere disse systemene på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Vi presiserte at vurderingen skulle være helhetlig, og basert på egne erfaringer og brukeropplevelser.  

I diagrammet nedenfor har vi rangert systemene synkende etter gjennomsnittscore. Merk at vi presenterer både snittscore per system og totalt gjennomsnitt (alle systemer sett under ett). I tillegg vil den observante legge merke til at vi benytter tre ulike farger på søylene, henholdsvis grønn, gul og rød. Om ikke det var nok er det også tegnet inn en sort ramme i enden av hver søyle. Denne rammen viser feilmarginen (til systemenes kalkulerte gjennomsnittscore). 

Feilmarginen (95 prosent konfidensintervall) påvirkes av antall respondenter og variasjon / ulikhet i hva respondentene har svart. Få respondenter og stor variasjon i svarene vil gi høy feilmargin (brede konfidensintervaller). Mange respondenter og liten variasjon i svarene vil gi lav feilmargin (smale konfidensintervaller).

Diagrammet skal altså tolkes som følger. Grønne søyler betyr at systemet har en snittscore som er signifikant høyere enn totalsnittet. Gule søyler betyr at vi er usikker på om systemet har en snittscore som er høyere eller lavere enn totalsnittet. Dette fordi feilmarginen overlapper / krysser linjen som viser totalt gjennomsnitt. Røde søyler bety at systemet har en gjennomsnittscore som er lavere enn totalsnittet.

N = 4 592 (samme person kan vurderere flere systemer)

Diagram med oversikt over hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med

GJENSKAPE GODE PRESTASJONER

Et av Nils Arne Eggens mantra var at dersom du skal bygge et topplag, som leverer varene i sesong etter sesong, må du ha evnen til å gjenskape gode prestasjoner.

Det å gjenskape resultater blir sett på som et kvalitetsstempel i statistikkens verden også. Dersom du måler det samme forholdet flere ganger, og oppnår noenlunde samme resultat i hver måling, ja så er du antagelig inne på noe.

I diagrammet nedenfor har vi sammenstilt rangeringen fra 2018 med årets resultater. Den viser at 8 systemer er med på listen begge år, men 2 er med kun ett av årene. Vi legger for eksempel merke til at Duett, Zirius og Visma Business har samme plassering begge år. Sumango faller fra førsteplass i 2018 og ned til tiendeplass i år. Dette har sammenheng med hvor mange svar som ligger bak snittberegningene, og med få svar vil uteliggere/ekstremverdier gi store utslag.

Rangering av regnskapssystemer i 2018 og 2019

FORNØYD MED INNOVASJONSEVNE, PRISER OG SUPPORT

Nytt av året er at vi spurt medlemmene om hvor fornøyd de er med senere års innovasjon og forbedringer av egne systemer, med utvikling i priser og betingelser, og med utvikling i support og servicegrad hos leverandøren.

Her nøyer vi oss med å illustrere hvilke systemer som inntar premiepallen, men du finner plasseringene fra fjerde til tiende under pallen.

Premiepall som viser topp 3 regnskapssystemer vurdert etter innovasjonsevne

På de neste plassene følger (4) Sumango (5) Xledger (6) Zirius (7) UniMicro (8) 24SevenOffice (9) Visma Business (10) Fiken

Premiepall som viser topp 3 regnskapssystemer vurdert etter priser og betingelser

På de neste plassene følger (4) Duett (5) Agro Økonomi (6) Mamut One (7) Fiken (8) InfoEasy (9) UniMicro (10) Visma eAccounting

Premiepall med topp 3 regnskapssystemer vurdert etter support og servicegrad

På de neste plassene følger (4) Zirius (5) Duett (6) UniMicro (7) Agro Økonomi (8) 24SevenOffice (9) Xledger (10) Visma eAccounting