Disse regnskapssystemene har de mest fornøyde brukerne

Lurer du på hvor stor utbredelse skybaserte regnskapssystemer har i regnskapsbransjen? Eller om brukerne av disse systemene faktisk er mer fornøyd enn de som benytter bakkebaserte systemer? Da bør du lese denne artikkelen!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NB! Teknologiundersøkelsen er gjennomført flere år med noe variasjon på fokusområder og tematikk.

Årstall Artikkel
2018 Profesjonelle brukere sin vurdering av egne regnskapssystemer
2017 Slik vurderes de mest brukte regnskapssystemene  
2016 Disse regnskapssystemene har de mest fornøyde brukerne

OM UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 22. april til 13. mai 2016. Den ble besvart av byråleder eller faglig leder i medlemsbedrifter, totalt 868 stk. Dette tilsier en responsrate på ca 37 prosent. Vi vurderer datagrunnlaget til å ha god statistisk utsagnskraft, men tar likevel forbehold om at det kan være feilmarginer knyttet til resultatene. Vi vil i tillegg gjøre oppmerksom på at det ble ikke stilt krav til hvor lenge man må ha brukt de ulike systemene for å kunne avgi svar, og vi har heller ikke spurt om brukernivå eller brukerfrekvens. Respondentene har derfor kun avgitt svar basert på sine overordnede vurderinger, og uten noen form for prekvalifisering. Merk også at systemer som hadde 4 brukere eller færre ble flyttet til kategorien «Annet». Dette betyr at alle systemer som er gjenstand for tilfredshetsmålinger benyttes av minimum 5 medlemsbedrifter, men de aller fleste brukes av betydelig flere. 

Regnskapssystemene som medlemsbedriftene benytter

Tilbudet av regnskapssystemer er stort til tross for at en aktør selvfølgelig har en spesiell posisjon i dette markedet. De fleste forstår da at vi snakker om Visma, som i tillegg har gjort en rekke oppkjøp i senere år. Vårt utgangspunkt var at respondentene fikk listet opp 30 forskjellige regnskapssystemer og ble bedt om å krysse av for hvilket, eller hvilke systemer deres regnskapsbedrift benytter. Resultatene viste at 7 systemer hadde svært få brukere. Vi valgte derfor å flytte de over til kategorien «Annet». Dette gjelder

  • Agresso
  • Easy-Regn
  • Fiken
  • HansaWorld
  • IFS
  • SAP
  • Unit 4

Kategorien «Annet» omfatter i tillegg av noen få regnskapssystemer som vi ikke hadde fått med i den opprinnelige oversikten.

Vi sitter igjen med totalt 22 regnskapssystemer og samtlige brukes av minimum 5 medlemsbedrifter. Når systemene rangeres på bakgrunn av antall medlemsbedrifter som benytter de blir resultatet som følger.  

Regnskapssystemer

 

Ikke overraskende er det Visma som har en dominerende posisjon i dette landskapet. Med tanke på at Visma også eier Mamut må vi ned til fjerdeplass før vi finner et system fra en annen leverandør. Av de skybaserte systemene er det Tripletex som har flest brukere, de havner totalt sett på syvendeplass.

Nær 8 av 10 medlemsbedrifter benytter kun ett regnskapssystem, men regnskap som føres på kundens systemer er da holdt utenfor. Diagrammet nedenfor viser den prosentvise andelen som bruker henholdsvis ett, to, tre og fire eller flere systemer i egen regnskapsbedrift.

Antall regnskapssystemer

 

Utbredelsen av skybaserte regnskapssystemer hos medlemsbedriftene

For å kunne si noe om utbredelsen av skybaserte regnskapssystemer er det en forutsetning at man vet hvilke systemer som er 100 prosent skybaserte. I denne undersøkelsen ble respondentene spurt om hvilken type installasjon systemet(ene) har, men vi ser av resultatene at det sannsynligvis er flere som har hatt problemer med å svare på dette. Forvirringen virker å være størst blant brukere av skybaserte systemer.

Definisjonen vi har lagt til grunn for et skybasert system, og som for så vidt er den allmenngyldige, er at selve programvaren og tilhørende data må være tilgjengelig via nettleser på en enhet (PC/nettbrett/mobil) koblet til internett. Et skybasert regnskapssystem behøver ingen installasjon, og du trenger ikke å tenke på verken oppbevaring av data (egne servere), oppdateringer eller oppgraderinger. Fremfor å kjøpe programvarelisenser leier du tilgang til programvaren, og betaler gjerne faste priser per måned, bruker, modul og/eller transaksjon. Systemet er standardisert og likt for alle brukerne.

Vi finner at det er 8 regnskapssystemer i undersøkelsen som omfattes av denne definisjonen. Vi velger derfor å plassere disse i kategorien «skybasert løsning», mens de resterende 14 blir plassert i kategorien «lokal installasjon / ASP / ekstern plattform».

Merk at denne typebetegnelsen er entydig og absolutt, altså kan hvert regnskapssystem kun tilhøre en av de to generiske kategoriene. I de fleste tilfeller er dette uproblematisk for det er relativt enkelt å skille ut de skybaserte. Det finnes likevel eksempler på systemer som kommer i både skybasert og installert versjon, for eksempel Duett. I slike tvilstilfeller må vi bare stole på at respondentene vet hvilken versjon de faktisk benytter, og bruke dette som grunnlag for tilhørighet i en av kategoriene.

Gitt ovennevnte premisser finner vi at 19 prosent av medlemsbedriftene benytter et skybasert regnskapssystem, og 81 prosent bruker systemer som krever lokal installasjon eller tilgang via ASP / ekstern plattform.

I diagrammet nedenfor er det angitt hvilke systemer som er skybaserte, og størrelsen på kvadratene er proporsjonal med antall medlemsbedrifter som benytter systemet. 

Andel skybaserte regnskapssystemer

 

Hvilke systemer har de mest fornøyde brukerne?

Hvor fornøyd man faktisk er med et system er avhengig av en rekke forhold. Det handler om brukervennlighet, funksjonalitet, integrasjonsmuligheter, skaleringsmuligheter, tilgjengelighet, pris, support med mere. Det er også rimelig å anta at uansett system vil proffbrukere generelt vil være mer tilfreds enn brukere med lav kjennskap og kunnskap.

I denne undersøkelsen har vi kun spurt hvor fornøyd daglig leder eller faglig leder er med sine systemer på helt overordnet nivå, uten noen form for prekvalifisering. Utgangspunktet var en skala fra 1 til 6 hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd.

Gitt disse begrensningene har vi analysert om brukere av skybaserte systemer på aggregert nivå er mer fornøyd enn brukere av installerte løsninger. Resultatet ble som følger: 

Fornøyd med skybasert vs installert system

 

Begge kategoriene oppnår god score. Dette vitner om at de fleste regnskapssystemer stort sett har fornøyde brukere. Differansen mellom skybaserte løsninger og bakkebaserte systemer er minimal, den er faktisk kun 0,06 når det legges til en desimal. Det er derfor lite som tilsier at brukere av skybaserte systemer på generisk nivå er mer fornøyd enn brukere av bakkebaserte systemer.

Vi har videre sett på hvilke systemer som har de mest fornøyde brukerne. Hos de skybaserte ble resultatene som følger (gjennomsnittlig score angitt langs aksen til venstre i modellen): 

Fornøydhet skybaserte systemer

 

For regnskapssystemer som krever installasjon eller leveres via ASP / ekstern plattform ble resultatet som følger (gjennomsnittlig score angitt langs aksen til venstre i modellen): 

Fornøyd med installerte programmer

 

Vi gjør igjen oppmerksom på at tolkningen av disse rangeringene må ses i lys av at vi vet lite om respondentens grunnlag for å kunne avgi kvalifiserte svar. Det er ikke gitt at daglig/faglig leder er den som kjenner systemene best i sin virksomhet, og her er det kun avgitt ett svar per medlemsbedrift. Vi vil derfor ikke anbefale at du utelukkende bruker disse rangeringene som grunnlag for valg av regnskapssystem. Det er viktig å forstå at alle regnskapssystemer har sine styrker og svakheter, uansett om de er skybaserte eller bakkebaserte, og det finnes ingen fasit på hva du bør velge. 

 

IT kostnader i prosent av omsetning

Selv om teknologi og programvare er helt nødvendige innsatsfaktorer, representerer de også en kostnad. For mange er denne kostnaden ganske høy, og enkelte vil nok si at den er uforholdsmessig høy. Vi har derfor spurt om hvor mye de totale IT kostnadene utgjør i prosent av omsetningen.

Resultatene ser du i diagrammet nedenfor, men vær oppmerksom på at selv om vi har skilt mellom de som bruker skybaserte og bakkebaserte løsninger er det ikke dette forholdet kostnadene skriver seg tilbake til. Spørsmålet favner absolutt alle IT-kostnader, ikke bare kostnader knyttet til regnskapssystemene.

Det diagrammet viser er at medlemsbedrifter som benytter et skybasert regnskapssystem totalt sett ikke har lavere IT-kostnader enn de som benytter bakkebaserte regnskapssystemer, de kan faktisk ha litt høyere kostnader siden andelen inntil 9 prosent er mindre (57 prosent vs 62 prosent). Prisen på regnskapssystemet isolert sett kan i teorien være lavere, det vet vi ingenting om, men totalen blir uansett ikke mindre av den grunn.  

Lisens og supportkostnader

 

Det er verdt å merke seg at andelen som ikke vet hvor mye totale IT-kostnader utgjør i prosent av omsetningen er høyere hos de som benytter et skybasert regnskapssystem. Strengt tatt kan heller ikke det skrives tilbake til om man benytter et skybasert eller bakkebasert system, men en liten indikasjon gir det. Vi ser i tillegg at andelen som krysser av for «Vet ikke» øker med størrelsen på regnskapsbedriften, altså har store regnskapsbedrifter dårligere oversikt over IT-kostnadene enn de små.

 

Oppsummering

Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det er de bakkebaserte regnskapssystemene som har størst utbredelse hos medlemsbedriftene. På generisk nivå er det liten forskjell i hvor fornøyde brukerne er med skybaserte og bakkebaserte regnskapssystemer, men det er relativt store forskjeller mellom de enkelte systemene. Medlemsbedrifter som benytter skybaserte løsninger har totalt sett ikke lavere IT-kostnader enn de som benytter bakkebaserte regnskapssystemer, de har marginalt høyere kostnader også når kategorien «Vet ikke» holdes utenfor.

Hvis du har spørsmål til resultatene fra denne undersøkelsen kan du ta kontakt med Svein Austheim eller Knut Høylie i Regnskap Norge.