Tilsyn med oppdrag for foretak av allmenn interesse viser at risikostyringen må få større fokus

Finanstilsynet spør om pliktene etter risikostyringsforskriften oppfattes mer som et "formalkrav", enn som et system for styring og kontroll av regnskapsbedriften.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I rapport etter tematilsyn publisert 29. juni 2015 påpeker Finanstilsynet svakheter hos regnskapsbedrifter som har oppdrag for foretak av allmenn interesse.

I rapporten kommenterer Finanstilsynet svakheter som er vurdert som spesielt viktig ved slike oppdrag. Her er de mest sentrale bemerkningene:

  • Med få unntak avdekket tilsynet at regnskapsbedriftene ikke hadde gjort særskilte vurderinger av risikoene knyttet til oppdrag der oppdragsgivere er foretak av allmenn interesse.
  • De fleste regnskapsbedriftene har gjort en vurdering av IKT-risikoen. De svakheter Finanstilsynet fant i enkelte regnskapsførerselskaper var særlig knyttet til manglende vurdering av og rutiner for begrensninger i hvem som skal ha tilgang til taushetsbelagte eller sensitive opplysninger.
  • For flere av regnskapsbedriftene genererte de aktuelle oppdrag en betydelig del av de samlede inntektene. Finanstilsynet fant at regnskapsbedriftens økonomiske situasjon i svært liten grad var omtalt i risikovurderingen, herunder hvilke økonomiske konsekvenser det ville få dersom store oppdrag falt bort.
  • Tilsynene viste at enkelte regnskapsbedrifter hadde betalingsfullmakt fra oppdragsgivere, uten at det forelå noen risikovurdering eller rutiner som kan bidra til å sikre at misbruk av fullmakten ikke forekommer.
  • Finanstilsynet fant at kapasitetsrisikoen i svært liten grad var vurdert. Finanstilsynet fant heller ingen særlige vurderinger knyttet til å sikre kapasitet og kompetanse i oppdrag for foretak av allmenn interesse.
  • I regnskapsbedrifter med kun én autorisert regnskapsfører var det ikke iverksatt tiltak som sikrer videre drift i tilfelle daglig leder ikke blir i stand til å ivareta sitt ansvar og sine oppgaver, f eks avtale med annen regnskapsbedrift om avlastning.
  • I flere av regnskapsbedriftene avdekket Finanstilsynet at pålagte kvalitetskontroller ikke var gjennomført eller at de var mangelfullt gjennomført. I tillegg ble det avdekket dokumentasjonsmangler.
  • Finanstilsynet fant svakheter i svært mange oppdragsavtaler knyttet til manglende oppdatering etter endringer i oppdraget, manglende angivelse av oppdragsansvarlig, at det ikke var godt nok spesifisert hvilke arbeidsoppgaver som skulle utføres av regnskapsbedriften og hva oppdragsgiver var ansvarlig for.
  • I de fleste tilfellene hvor Finanstilsynet fant mangler i oppdragsavtalene, hadde selskapene satt risikoen for manglende eller ikke dekkende oppdragsavtaler til lav i risikostyringsdokumentet. Selskapenes vurdering var samtidig at det ikke var nødvendig å sette i verk tiltak for å sikre at avtalene stemmer med de faktiske forhold.
  • Tilsynene viste at det i enkelte regnskapsbedrifter ikke har vært noen kvalitetskontroll av medarbeidere uten autorisasjon eller at den ikke har vært tilstrekkelig. I andre tilfeller var dokumentasjonen av kvalitetskontrollen mangelfull eller fraværende. Finanstilsynet mener dette er spesielt alvorlig i og med at oppdragsgiverne er foretak av allmenn interesse.

Foretak av allmenn interesse var ved dette tilsynet foretak som har utstedt omsettelige verdipapirer til handel på regulert marked i EØS-land, banker og andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper. Dette er foretak som er underlagt særlovgivning og offentlig tilsyn. Finanstilsynet påpeker at dette er oppdrag hvor det er naturlig at regnskapsbedriftene har særlig oppmerksomhet rettet mot slike oppdrag, blant annet for å sikre nødvendig kompetanse.

Det ble gjennomført 16 stedlige tilsyn i perioden oktober og november 2014. De fleste regnskapsførerselskapene som ble valgt ut, er ikke blant de største. I utvalget ble det for øvrig sett hen til størrelsen på oppdragene og type regnskapsføringstjenester som utføres for allmenninteresseforetakene. Det var stor variasjon i regnskapsførerselskapenes omsetning, antall ansatte og oppdragsporteføljen for øvrig.