Regjeringens tiltak for å håndtere koronasituasjonen

Oversikt over tiltak knyttet til skatt, avgift, selskapsrett og arbeidsrett.

Tilbakeføring av underskudd 

 • Aksjeselskap mv. som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra de to foregående inntektsårene. Selskapene får utbetalt skatteverdien av det avregnede underskuddet ved skatteoppgjøret i 2021. 
 • Hjemmel: Skatteloven § 16-60 til 16-63 
 • Status: Trådte i kraft 27. mars 2020, med virkning for inntektsåret 2020. 

Avskrivninger 

 • Stortinget har bedt regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivninger for investeringer som skal føres på saldogruppe d, også kalt “maskingruppen”, fra 20 til 30 prosent. 
 • Stortinget har videre bedt regjeringen om å etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart med en avskrivningssats på 20 prosent. 
 • Hjemmel: Anmodningsvedtak i Innst. 216 S (2019-2020), den 31. mars 2020. Eventuelle vedtatte endringer vil formodentlig inntas i saldoavskrivningsreglene i skatteloven §§ 14-40 flg. 
 • Status: Regjeringen er bedt om å presentere tiltakene i revidert nasjonalbudsjett 2020, den 12. mai. 

Opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper 

 • Stortinget vurderer at det for mange selskap kan være aktuelt å kombinere ordinær lønn med aksjeopsjoner, for å sikre aktivitet og unngå permitteringer. 
 • Stortinget har derfor bedt regjeringen om å utvide opsjonsskatteordningen, slik at den kan benyttes av flere virksomheter og ansatte. 
 • Hjemmel: Anmodningsvedtak i Innst. 216 S (2019-2020) den 31. mars 2020. Eventuelle vedtatte endringer vil formodentlig inntas i skatteloven § 5-14. 
 • Status: Regjeringen er bedt om å presentere forslag til ny modell senest i revidert nasjonalbudsjett 2020. 

Formuesskatt 

 • Eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020 får mulighet til ett års utsatt betaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 for denne virksomhetsformuen. 
 • Gjelder både personlige bedriftseiere, aksjonærer i selskaper og deltakere i selskap med deltakerfastsetting. 
 • Det oppstilles krav om at formuesskatten som knytter seg til virksomhetsformuen må utgjøre minst 30 000 kroner. 
 • Skattyter kan søke om fritak for forskuddstrekk og forskuddsskatt, som ikke er innbetalt, tilsvarende forventet utsatt formuesskatt.
 • Hjemmel: Skattebetalingsloven  15-3 
 • Status: Trådte i kraft 27. mars 2020, med virkning for formuesskatt i inntektsåret 2020. 

Skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper – Utsatt leveringsfrist 

 • Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august 2020. 
 • Det vil ikke være mulig å søke om utsatt leveringsfrist etter denne dato.
 • Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd er for øvrig ikke endret. Etter ordinære regler vil det derfor bli beregnet rentetillegg på eventuell restskatt som er innbetalt etter 31. mai. 
 • Petroleumsselskaper, som har regulær leveringsfrist den 30. april, er ikke omfattet av forskriften. Til gjengjeld har disse sin ordinære adgang til å søke om utsatt frist etter skatteforvaltningsforskriften  8-2-5.
 • Hjemmel:Fastsatt i § 4 i Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet, med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-15.
 • Status:Trådte i kraft 27. april 2020. 

Innbetaling av forskuddsskatt for personlige skattytere 

 • Personlig skattytere som innbetaler forskuddsskatt, innbetaler dette i fire like store terminer i løpet av inntektsåret, den 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.  
 • Innbetaling for første termin 2020 er utsatt fra 15. mars til 4. mai 2020. 
 • Innbetaling for andre termin 2020 er utsatt frist fra 15. mai til 15. juli 2020. 
 • Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. 
 • Hjemmel: Fastsatt i § 2 (1) i Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet, med hjemmel i skattebetalingsloven § 10-20 (5)
 • Status: Utsatt frist første termin kunngjort av regjeringen 13. mars. Forskrift hvor utsettelse første og andre termin fremgår, trådte i kraft 7. april 2020. 

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper 

 • Forskuddsskatt for selskaper betales etterskuddsvis i to like terminer den 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. 
 • Innbetaling for andre termin 2019 er utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. 
 • Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten. Utsettelsen omfatter ikke alminnelig inntekt, naturressursskatt eller grunnrenteskatt for kraftforetak. 
 • Hjemmel: Fastsatt i § 2 (2) i Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet, med hjemmel i skattebetalingsloven  10-20 (5). 
 • Status: Stortingsvedtak 21. mars 2020. Etterfølgende vedtatt forskrift trådte i kraft 7. april 2020. 

Utsatt frist ved skattefri omdanning til aksjeselskap 

 • Overgang til selskapsfastsetting ved skattefri omdanning av virksomhet etter skatteloven § 11-20 kan bare finne sted fra 1. januar i et inntektsår. Normalt gjelder krav om at aksjeselskapet er stiftet og melding sendt Foretaksregisteret i løpet av tidsrommet 1. januar til 1. juli i skattleggingsperioden og at det er foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli.
 • For inneværende år utsettes fristen fra 1. juli til 1. september 2020.
 • Utsatt frist gjelder både for omdanning av enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og NUF.
 • Hjemmel:Fastsatt i § 5 i Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet, med hjemmel i skatteloven  11-20.
 • Status:Trådte i kraft 27. april 2020. 

Tvangsmulkt i a-ordningen

 • Fristen for leveringen av a-meldingen den 5. mars, 6. april og 5. mai er ikke utsatt. 
 • Skatteetaten har imidlertid besluttet midlertidig å stanse bruk av tvangsmulkt i a-ordningen, i første omgang for a-melding med leveringsfrist disse tre datoene. Dette betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen leveres etter fristen. 
 • Tross ingen tvangsmulkt er det viktig at a-meldingen leveres innen fristen slik at ansatte ligger inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden. 
 • Hjemmel: Skatteetatens beslutning
 • Status: Tvangsmulkten i a-ordningen er midlertidig stanset. 

Arbeidsgiveravgift – Fristutsettelse

 • Arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn forfaller til betaling i seks årlige terminer den 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september, 15. november og 15. januar. 
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift for andre termin (avgift for mars-april) er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten. 
 • Det kan bli nødvendig å gi utsettelse også for tredje termin (avgift for mai-juni), hvor forfall er 15. juli, men dette er foreløpig ikke vedtatt. 
 • Fristen for å rapportere arbeidsgiveravgiften i den enkelte a-melding er ikke endret. Denne er fremdeles den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller andre godtgjørelser. 
 • Hjemmel: Fastsatt i § 1 i Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet, med hjemmel i skattebetalingsloven  10-10 (2). 
 • Status: Stortingsvedtak 21. mars 2020. Etterfølgende vedtatt forskrift trådte i kraft 7. april 2020. 

Arbeidsgiveravgift – Reduksjon i satsen 

 • Regjeringen har den 27. mars foreslått satsreduksjon for arbeidsgiveravgift for tredje termin (avgift for mai-juni) 2020. Forslaget går ut på en midlertidig reduksjon med 4 prosentpoeng. 
 • Det er samtidig foreslått etablert en ordning med kompensasjon på 250 mill. kroner til foretakene i sone V (Nord-Troms og Finnmark) som har null-sats. 
 • Status: Tiltakene må godkjennes av ESA. Et forslag til redusert arbeidsgiveravgift vil legges frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020, den 12. mai. 

Finansskatt 

 • Foretak med ansatte som utfører finansielle aktiviteter, betaler finansskatt på lønnsgrunnlag (5 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget) og på foretakets alminnelige inntekt (skattesats 25 prosent, det vil si 3 prosentpoeng høyere enn den alminnelige selskapsskatten). 
 • Lønnsdelen:Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020. (Se “Arbeidsgiveravgift - fristutsettelse” over.) 
 • Overskuddsdelen:Fristen for innbetaling overskuddsdelen av finansskatt andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020. (Se “Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper” over.) 

Merverdiavgift – Reduksjon i lav sats

 • Lav merverdiavgiftssats reduseres fra 12 til 6 prosent for perioden 1. april til 31. oktober 2020. 
 • Hjemmel: Endringer i Stortingets vedtak 13. desember 2019 om merverdiavgift. 
 • Status: Stortingsvedtak mars 2020. 

Merverdiavgift – Tvangsmulkt ved forsinket mva-melding stoppes midlertidig 

 • Leveringsfristene for mva-meldingene er ikke utsatt.  
 • Skatteetaten vil imidlertid ikke ilegge tvangsmulkt ved følgende for sent leverte mva-meldinger: 
 • Mva-meldinger med forfall fra mars og til og med 10. juni. Tvangsmulkt ilegges dermed ikke ved for sen levering av første termin (frist 14. april) og andre termin (frist 10. juni) 2020. 
 • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april). 
 • Hjemmel: Skatteetatens beslutning
 • Status: Tvangsmulkten for merverdiavgift er midlertidig stanset. 

Merverdiavgift – Innbetalingsfrist utsettes 

 • Fristen for innbetaling av merverdiavgift for første termin 2020 utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. 
 • Hjemmel: Fastsatt i § 3 i Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet, med hjemmel i skattebetalingsloven  10-30 (3). 
 • Status: Stortingsvedtak 21. mars 2020. Etterfølgende vedtatt forskrift trådte i kraft 7. april 2020. 

Særavgifter 

 • Flypassasjeravgiften er midlertidig opphevet for perioden 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Alle lufthavnavgifter (til Avinor) oppheves fra 13. mars til og med 30. juni 2020. Status: Stortingsvedtak mars 2020. 
 • Fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, gjeninnføres med virkning fra 1. april 2020. Fritaket gjennomføres ved at CO2-avgiften settes til henholdsvis 0,00 kroner per Sm3 naturgass og 0,00 kroner per kg LPG fra 1. april 2020. Fritaket omfatter både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter. Status: Stortingsvedtak april 2020. Se også endringer i forskrift7. april 2020. 
 • Hestespillavgiften (totalisatoravgiften) avvikles for 2020, med virkning fra 1. januar 2020. Status: Stortingsvedtak april 2020. Se også vedtatt forskriftmed ikrafttredelse 1. januar 2020. 
 • Kravene til tilintetgjøring/destruering av særavgiftspliktige varer lettes midlertidig. Dette gjøres ved at plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring finner sted, oppheves inntil videre. Videre oppheves kravet til samtykke fra Skatteetaten før tilintetgjøring av varer finner sted. Status: Se kunngjøringpå skatteetaten.no. 
 • Innbetaling av særavgifter for visse bransjer for 18. april og 18. mai utsettes til 18. juni 2020. Status: Forskriftom endring i skatteforvaltningsforskriften  8-4-2, trådte i kraft 16. april 2020. Gjelder følgende særavgifter: 
 • veibruksavgift på drivstoff 
 • grunnavgift på mineralolje mv. 
 • avgift på smøreolje 
 • CO2-avgift på mineralske produkter og svovelavgift 
 • avgift på alkohol 
 • avgift på alkoholfrie drikkevarer 
 • avgift på drikkevareemballasje 

Er man registrert for andre særavgifter, skal disse innrapporteres innen de vanlige fristene. 

Kompensasjonsordningen for næringsdrivende og selskaper 

 • Det er innført en ordning hvor staten dekker en andel av faste uunngåelige utgifter for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronakrisen. 
 • Tilskuddsordningen gjelder for kalendermånedene mars, april og mai 2020. Foretak som kan påvise minst 20 prosent omsetningsfall i mars 2020 og minst 30 prosent fall i april og mai 2020 som følge av virusutbruddet, skal få kompensasjon fra staten etter nærmere beregningsmodeller. 
 • Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. 
 • Hovedregelen er at faktisk omsetning i mars 2020 skal måles mot en beregnet normalomsetning. Denne beregnede normalomsetningen settes til faktisk omsetning i mars 2019, justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020. For etterfølgende kalendermåneder beregnes fallet på tilsvarende måte. 
 • Hjemmel: Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, samt tilhørende Forskrift til loven 
 • Status: Trådte i kraft 17. april 2020. 

Utsettelse med å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil 

 • Skattedirektoratet har besluttet at det ikke er nødvendig å søke om utsettelse med å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil dersom det oppstår forsinkelser grunnet koronapandemien. 
 • Hjemmel: Skattedirektoratets prinsipputtalelse mars 2020. 

Adgangen til å fravike kravet til fysiske møter i aksjeselskaper mv. 

 • Regjeringen har med hjemmel i koronalovenvedtatt midlertidige forskrifter som gir adgang til å fravike kravene om avholdelse av fysiske styremøter, generalforsamlinger, årsmøter mv. i aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven, samvirkeloven og stiftelsesloven. 
 • Koronaloven som trådte i kraft den 27. mars 2020 har kun én måneds varighet, men kan forlenges med en måned av gangen, og er vedtatt forlenget til 27. mai 2020. Forskriftene faller bort når loven opphører å gjelde. 
 • Generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter som det er innkalt til innen 27. mai kan avholdes i henhold til reglene i den enkelte forskrift. 
 • Stortinget har signalisert at det ikke vil være aktuelt å forlenge koronaloven etter 27. mai. Regjeringen har derfor den 27. april 2020 lagt frem høringsforslag om midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen. Bestemmelsene i loven vil for det alt hovedsakelige videreføre dagens forskrifter. Loven er foreslått å få en varighet til 31. oktober 2020.
 • Hjemmel: Fire midlertidige forskrifter vedr. aksjeselskaper og allmennaksjeselskaperansvarlige selskaper og kommandittselskapersamvirkeforetak og stiftelser, med hjemmel i koronaloven 
 • Status: Trådte i kraft den 28. mars 2020, med virkning samme dag. 

Adgangen til å fravike kravet til fysiske møter i borettslag, eierseksjonssameier og boligbyggelag 

 • Regjeringen har med hjemmel i koronalovenvedtatt midlertidig forskrift som gir adgang til å fravike kravene om avholdelse av fysiske styremøter, generalforsamlinger, årsmøter mv. i eierseksjonsloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven. 
 • Koronaloven som trådte i kraft den 27. mars 2020 har kun én måneds varighet, men kan forlenges med en måned av gangen, og er vedtatt forlenget til 27. mai 2020. Forskriften faller bort når loven opphører å gjelde. 
 • Hjemmel: Midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven 
 • Status: Trådte i kraft den 9. april 2020, med virkning samme dag. 

Unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak 

 • Regjeringen har med hjemmel i koronalovenvedtatt midlertidig forskrift som gir adgang til unntak fra frister som er fastsatt i vedtektene om avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak. 
 • Unntaket er relevant for foretak som i vedtektene har en tidligere frist for avholdelsen enn de lovbestemte fristene og som har behov for fristutsettelse. Etter aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkeloven er den absolutte fristen for å holde ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte seks måneder etter regnskapsårets slutt. For de fleste foretak er den lovbestemte fristen dermed 30. juni. 
 • Koronaloven som trådte i kraft den 27. mars 2020 har i utgangspunktet kun én måneds varighet, men kan forlenges med en måned av gangen, og er vedtatt forlenget til 27. mai 2020. Forskriften faller bort når loven opphører å gjelde. 
 • Stortinget har signalisert at det ikke vil være aktuelt å forlenge koronaloven etter 27. mai. Regjeringen har derfor den 27. april 2020 lagt frem høringsforslag om midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen. Bestemmelsene i loven vil for det alt hovedsakelige videreføre dagens forskrifter, herunder forskriften om unntak fra vedtektsbestemte frister for ordinær generalforsamling og årsmøte. Loven er foreslått å få en varighet til 31. oktober 2020.
 • Hjemmel: Midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven 
 • Status: Trådte i kraft den 9. april 2020, med virkning samme dag. 

Permitteringer 

Vedtatt og i kraft 20. mars: 

 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars. 
 • Arbeidstaker skal motta lønn for den dagen vedkommende mottar permitteringsvarselet, i tillegg til lønn for varseltid i 14 dager (hovedregel) eller 2 dager (unntak). Deretter skal arbeidstaker motta lønn i arbeidsgivers lønnspliktperiode (dag 1 og 2). 
 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. 
 • Etter dag 20 i permitteringstiden går arbeidstaker over på dagpenger. I regelverket for dagpenger er det vedtatt midlertidige endringer. Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G. Mellom 3G og 6G utgjør dagpengegrunnlaget 62,4 prosent. Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. 
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før utbetaling av dagpenger oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. 
 • Arbeidstaker kan permitteres deler av sin arbeidstid, men for å få dagpenger kan normalt den reduserte arbeidstiden være minimum 50 prosent. Denne stillingsprosenten er nå redusert til minimum 40 prosent. Endringen innebærer at en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. 
 • Status: Vedtatt og i kraft 20. mars.

Omsorgspenger ved stengte barnehager og skoler 

Vedtatt 20 mars med iverksettelse fra 13.mars: 

 • Foreldre får med virkning fra 13. mars dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Dette gjøres med bakgrunn i at skoler og barnehager er stengt grunnet korona-utbruddet. 
 • Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene. 
 • Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote 
 • De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. 
 • Det nye antallet dager gjelder generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset. 
 • Arbeidsgiver må fortsatt forskuttere omsorgsdagene. I ettertid søker du om refusjon fra dag fire. Er det betalt ut 3 dager eller mer med omsorgspenger før 13. mars, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra og med 13. mars siden arbeidsgiver allerede har betalt for sin arbeidsgiverperiode på 3 dager. 
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. 
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover. 
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere må søke om å få utbetalt omsorgspengene fra NAV.
 • Status: Vedtatt 20. mars med iverksettelse fra 13. mars. 

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere 

 • Det er innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronasituasjonen. Ordningen går ut på at det gis en inntektssikring tilsvarende 80 prosent kompensasjonsgrunnlaget, begrenset oppad til 6G.
 • Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes med utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra 2019.
 • Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For frilansere som startet virksomheten mellom 1. mars 2019 og 1. mars 2020, legges hele driftsperioden til grunn.
 • Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff, men ikke tidligere enn 30. mars.
 • Status: Forskrift fastsatt den 8. april 2020, med ikrafttredelse 9. april 2020.

Arbeidsgiverperioden for ansatte som er sykemeldte 

 • Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær, også i tilfeller hvor arbeidstaker benytter egenmelding. 
 • Status: Iverksatt fra 16. mars