God regnskapsføringsskikk (GRFS)

Regnskapsførerloven krever at autoriserte regnskapsførere skal utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) gir føringer for hva som skal anses som god regnskapsføringsskikk etter loven.

Kravene til en autorisert regnskapsførers utøvelse av yrket bygger på regnskapsførerloven med forskrifter. Blant annet krever regnskapsførerloven § 2 annet ledd at autoriserte regnskapsførere skal utføre sine oppdrag i samsvar med bestemmelser i og i medhold av lov, og i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

Regnskapsbransjen har  selv utarbeidet en standard for god regnskapsføringsskikk, gjennom et bransjestandardutvalg. Standarden har som formål å gi uttrykk for hvilke forutsetninger regnskapsførervirksomheten skal oppfylle for å påta seg regnskapsføreroppdrag, samt hva som normalt skal legges til grunn som god praksis ved oppdragsutførelsen. Standarden gir retningslinjer vedrørende allmenne forhold som gjelder for alle regnskapsføreroppdrag, samt på oppdragsområdene fakturering, lønn, bokføring og årsoppgjør.

Gjeldende standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) finner du herAnbefaling om regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ligger som vedlegg til standarden i dokumentet.

Medlemmer i Regnskap Norge vil dessuten måtte forholde seg til foreningens vedtekter og etisk regelverk.

Det foreligger en rekke tilliggende regelverk som regulerer det materielle innhold i den yrkesutøvelse som skjer. Hvilke regelverk som er aktuelle må vurderes konkret, basert på oppdragsgivers virksomhet. God regnskapsføringsskikk utdyper ikke innholdet i slike tilliggende regelverk, men det er i fotnoter gitt henvisninger til sentrale bestemmelser i andre regelverk, hvorav de viktigste antas å være bokførings- og regnskapsreglene. Andre relevante områder er selskaps-, skatte- og avgiftsregler. Teksten i standarden må leses i sammenheng med de bestemmelser det er henvist til.