ansettelsesavtaler med konkurransebegrensninger må endres

Betydelige og viktige endringer i arbeidsmiljøloven gjør det nødvendig for mange arbeidsgivere å endre arbeidsavtalene. Nye regler innebærer at tidligere inngåtte konkurransebegrensende klausuler må fjernes eller i beste fall omskrives.

Konkurranseklausuler
En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Tidligere var retten til å avtale konkurransebegrensninger kun regulert gjennom avtaleloven. Hva som er en «urimelig innskrenkning» av arbeidstakers rettigheter, er det primære vurderingskriteriet etter denne loven. Etter de nye reglene kan en konkurranseklausul bare gjøres gjeldende når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. Og vernet må være aktuelt når arbeidstaker slutter. I tillegg er det et krav etter loven at arbeidsgiver redegjør for om, og i hvilken grad, konkurranseklausulen vil bli gjort gjeldende. Her gjelder det ulike frister avhengig av hvem som bringer arbeidsforholdet til opphør.

I tillegg er det krav om at:

  • konkurranseklausuler må avtales skriftlig
  • arbeidstaker skal kompenseres økonomisk
  • konkurranseklausulen kan maksimalt gjelde for ett år etter at arbeidsforholdet opphørte

De nærmere reglene om konkurranseklausuler og kompensasjon finner du i arbeidsmiljøloven § 14 A-1 til § 14 A-3, ref. også § 14 A-5.

Kundeklausuler
Mens konkurranseklausuler begrenser arbeidstakers rett til å utøve arbeid, vil en kundeklausul begrense arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Kundeklausuler er ikke uvanlig i regnskapsbransjen og likeartede yrker der arbeidstaker normalt opparbeider seg en sterk relasjon til kunden. Arbeidsgivers ønske om å beskytte virksomheten mot at ansatte som slutter tar med seg deler av kundeporteføljen er forståelig. Ikke minst gjelder dette i forhold til de gjenværende arbeidstakerne.

Lovgiver synes å mene at arbeidstakers rett til å jobbe for alle, samt det å legge til rette for fri konkurranse, begge er forhold som må gå foran arbeidsgivers rett til å beskytte seg mot at ansatte tar med seg kundeportefølje. Regnskap Norge gjorde innsigelser mot denne delen av lovforslaget i forbindelse med høringen, men vi ble ikke hørt.

Foruten kravet om at en kundeklausul må være skriftlig, kan klausulen bare:

  • omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året
  • ha maks gyldighet på ett år fra opphøret av arbeidsforholdet

Arbeidsgiver har i tillegg plikt til å redegjøre for om og i hvilken grad kundeklausulen vil bli gjort gjeldende hvis arbeidstaker ber om det.

Reglene om kundeklausuler er regulert i arbeidsmiljøloven § 14 A-4, ref. også § 14 A-5.

Rekrutteringsklausuler
En rekrutteringsklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

Denne type klausuler er etter de nye reglene forbudt. Det innebærer at der arbeidsgivere har avtalt, med kunder eller leverandører, at de ikke kan tilby ansatte å jobbe for dem, vil denne delen av avtalen være ugyldig.

Ovennevnte regler er klare og absolutte. Men, det er gjort unntak for de situasjoner der arbeidsgiver er i forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Ved virksomhetsoverdragelse kan rekrutteringsklausul gjøres gjeldende under forhandlingene, og i inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet dersom disse ikke fører frem. I tillegg kan en rekrutteringklausul også inngås fra tidspunktet for en virksomhetsoverdragelse og for seks måneder frem i tid. For at siste unntak skal komme til anvendelse må arbeidsgiver skriftlig ha informert alle berørte arbeidstakere. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 14 A-6.

Hva med eksisterende arbeidsavtaler?
Har du som arbeidsgiver arbeidsavtaler med konkurransebegrensende klausuler og ønsker å videreføre disse, må avtaleendringer i tråd med de nye reglene være gjennomført innen utgangen av 2016. Dette er det handlingsrommet som er gitt i overgangsreglene for å få nye klausuler på plass. 


Skrevet av advokat Per-Ole Hegdahl, Regnskap Norge.